research product . 2020

Recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARS- CoV-2: tractament de pacients adults amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS- CoV-2 sense pneumònia a l’àmbit SISCAT

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 26 Mar 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Infecció; Pacients adults; Tractament farmacològic Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; infección; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Infection; Adult patients; Pharmacological treatment L’objectiu d’aquest document és resumir les recomanacions que són d’aplicació general a nivell de l’atenció primària per al maneig i tractament dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 sense pneumònia. Així mateix, també s’informa en aquest document d’altres mesures i notificacions relacionades amb els medicaments que s’han realitzat en el context d’aquesta epidèmia. El objetivo de este documento es resumir las recomendaciones que son de aplicación general a nivel de la atención primaria para el manejo y tratamiento de los pacientes con infección o sospecha de infección por coronavirus SARS-CoV-2 sin neumonía. Asimismo, también se informa en este documento de otras medidas y notificaciones relacionadas con los medicamentos que se han realizado en el contexto de esta epidemia. The purpose of this document is to summarize the recommendations that are generally applicable at primary care level for the management and treatment of patients with or suspected of having a SARS-CoV-2 coronavirus infection without pneumonia. Also reported in this document are other drug related measures and notifications that have been made in the context of this epidemic.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament, Atenció primària, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Medication Therapy Management [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::gestión de la terapia medicamentosa [ATENCIÓN DE SALUD]

Documento Técnico: Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19): tratamiento médico. Madrid (España): Ministerio de Sanidad; 19 març 2020 [citat a 24 de març 2020].

Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ Nota informativa en relació a l'ús dels IECA i ARA II i la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Servei Català de la Salut (CatSalut); 13 de març de 2020 [citat a 24 de març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ Nota informativa sobre inicis de tractament anticoagulant en el context de la crisi covid 19. Servei Català de la Salut (CatSalut); 22 de març de 2020 [citat a 24 de març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19. American College of Cardiology.17 març 2020 [citat a 24 de març de 2020]. Disponible a: https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raasantagonists-in-covid-19 Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an openlabel non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents - In Press 17 March 2020 - DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. Disponible a: https://www.mediterranee-infection.com/wpcontent/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf

Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Infecció; Pacients adults; Tractament farmacològic Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; infección; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Infection; Adult patients; Pharmacological treatment L’objectiu d’aquest document és resumir les recomanacions que són d’aplicació general a nivell de l’atenció primària per al maneig i tractament dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 sense pneumònia. Així mateix, també s’informa en aquest document d’altres mesures i notificacions relacionades amb els medicaments que s’han realitzat en el context d’aquesta epidèmia. El objetivo de este documento es resumir las recomendaciones que son de aplicación general a nivel de la atención primaria para el manejo y tratamiento de los pacientes con infección o sospecha de infección por coronavirus SARS-CoV-2 sin neumonía. Asimismo, también se informa en este documento de otras medidas y notificaciones relacionadas con los medicamentos que se han realizado en el contexto de esta epidemia. The purpose of this document is to summarize the recommendations that are generally applicable at primary care level for the management and treatment of patients with or suspected of having a SARS-CoV-2 coronavirus infection without pneumonia. Also reported in this document are other drug related measures and notifications that have been made in the context of this epidemic.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament, Atenció primària, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Medication Therapy Management [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::gestión de la terapia medicamentosa [ATENCIÓN DE SALUD]

Documento Técnico: Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19): tratamiento médico. Madrid (España): Ministerio de Sanidad; 19 març 2020 [citat a 24 de març 2020].

Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ Nota informativa en relació a l'ús dels IECA i ARA II i la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Servei Català de la Salut (CatSalut); 13 de març de 2020 [citat a 24 de març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ Nota informativa sobre inicis de tractament anticoagulant en el context de la crisi covid 19. Servei Català de la Salut (CatSalut); 22 de març de 2020 [citat a 24 de març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19. American College of Cardiology.17 març 2020 [citat a 24 de març de 2020]. Disponible a: https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raasantagonists-in-covid-19 Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an openlabel non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents - In Press 17 March 2020 - DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. Disponible a: https://www.mediterranee-infection.com/wpcontent/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf

Any information missing or wrong?Report an Issue