publication . Master thesis . 2009

Å se med ørene : synstolking av levende bilder for lærere som er blinde

Sellæg, Nina;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2009
Abstract
Bakgrunn og formål Vi lever i et samfunn der bruk av levende bilder øker, også innenfor opplæring. For seende kan dette være illustrerende, informativt og motiverende for læring og refleksjon. Men hvordan skal de som ikke kan se kunne delta på en likeverdig måte i vårt visuelle utdanningssamfunn? Bruk av levende bilder kan bli en voksende barriere for elever og studenter med synshemming, med mindre det tilrettelegges på en gjennomtenkt måte. En forskergruppe har utviklet læremidlet Teachers for All for lærere og studenter både i Norge og land i Sør. Materialet består av mange video fra klasseromssituasjoner i Uganda og Kenya. Et av formålene er å få studentene til å reflektere rundt tema som inkludering og metoder i undervisningen. Internettversjonen av Teachers for All er i ferd med å bli universelt utformet, blant annet med hørespillversjoner. De inneholder lyden fra de audiovisuelle sekvensene samt beskrivelser/synstolking av innholdet. Prosjektleder Siri Wormnæs ønsket å få prøvd ut hørespillmaterialet i praksis. Som synspedagog gjennom mange år vekket dette min nysgjerrighet og interesse. Å tilrettelegge film på en systematisk måte for personer som er blinde, er et ganske nytt felt, spesielt i Norge. I noen land, som USA og England, har film blitt beskrevet siden midten av 1980 årene. Det finnes likevel begrenset forskning på dette området, så det var spennende å utforske dette nærmere. Problemstilling Hovedproblemstillingen: Hvordan egner den nettbaserte versjonen av læremidlet Teachers for All seg for lærere som er blinde? Forskningsspørsmål: 1. Hvilke erfaringer gjør målgruppen med hensyn til tilgjengelighet og brukervennlighet? 2. Hvilke erfaringer gjør målgruppen med hensyn til synstolkingen i hørespillene? 3. Hvilke vurderinger gjør målgruppen med hensyn til andre måter å synstolke på? 4. Hvilke erfaringer gjør målgruppen med læremidlet som grunnlag for refleksjon? Metode Datainnsamlingsmetoden som er brukt er kvalitativt forskningsintervju, intervju med fagpersoner og lydopptak fra refleksjonsgruppe. Tre norske lærere som er blinde prøvde ut syv hørespill fra Teachers for All og ble intervjuet om sine erfaringer. I tillegg ble tre fagpersoner på området tilgjengelighet og synstolking intervjuet. To av informantene satt sammen og reflekterte over spørsmål reist i læremidlet, og lydopptak fra dette er lagt til dataene. Synets kvaliteter og konsekvenser av synstap, synstolking/audio description og universell utforming danner studiens teoretiske ramme. Resultater og konklusjoner Resultatdelen av studien bygger på informantenes egne erfaringer beskrevet med sitater og omskrivninger av deres uttalelser. Fagfolkenes innspill blir tatt med der det er aktuelt. Det viste seg at informantene hadde vansker med å navigere på nettsidene til Teachers for All. Dette skyltes både manglende digitale kompetanse og at sidene kunne vært mer brukervennlige. For at personer med synshemming skal kunne ta i bruk en nettside, må siden følge retningslinjer for god tilgjengelighet. I tillegg må utformingen være slik at brukerne erfarer siden som effektiv, oversiktlig og tilfredsstillende å bruke. For å sikre dette må det foretas både ekspert- og brukertester. Informantenes erfaringer med synstolking var at de syntes det var veldig positivt at materialet var lagt til rette med beskrivelser. Det var engasjerende og motiverende i en helt annen grad enn hvis dette ikke var gjort. Men de ønsket flere beskrivelser. For en person som er blind er det viktig å få tidlig oversikt over hvor man er, hvem som er tilstede, hva som skjer og hvordan omgivelser, mennesker og ting ser ut. Den som skal tilrettelegge levende bilder for en som ikke ser, må blant annet vite noe om hvordan en person som er blind lærer, hvordan han tar i bruk de andre sansene og hvordan hans forestillinger om verden kan være. Det finnes ulike muligheter for synstolking, hvorav hørespill er en. Informantene og fagfolk kom med egne vurderinger om de ulike måtene. Hva som egner seg best avhenger av det materiale som skal synstolkes, hvem som er målgruppen, om det skal være en universell løsning for alle eller egne versjoner for de som ikke ser og de som ser. Informantene erfarte at Teachers for All virket engasjerende og motiverende for refleksjon og drøfting rundt temaene som blir reist i læremidlet. De brukte spørsmålene som står i materialet, og hadde mange egne refleksjoner rundt tilstøtende emner. De erfarte likevel at de ikke hadde like godt grunnlag som seende fordi synstolkingen var mangelfull. De hadde ønsket å vite mer om praksisen som ble ført i klasserommene når det gjaldt inkludering. De syntes det var enklere å få en oversikt over metodene som ble brukt i matematikktimene.
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue