Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Master thesis . 2021

Organisasjonsendringer som følge av Corona-pandemien. En casestudie av SiO Helses organisasjonsendringer og organisasjonens evne til å takle fremtidige endringer

Olsen, Brage Andreas;
Open Access
Norwegian
Published: 01 Jan 2021
Abstract

Oppgaven undersøker hvilke organisasjonsendringer SiO Helse har gjennomgått som følge av Corona-pandemien. Samtidig utforskes det hvordan organisasjonens erfaringer kan bidra til å håndtere fremtidige endringer. SiO Helse er en av flere ulike seksjoner i samskipnaden SiO, som tilbyr studenter ulik form for helsehjelp. Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan en krise kan føre til at organisasjoner må endre seg og hvordan de takler det, samt hva organisasjoner lærer under prosessen. Problemstillingen spør: Hvordan har SiO Helse endret seg som følge av Corona-pandemien og hvilke konsekvenser har det hatt for organisasjonens evne til å håndtere endringer i fremtiden? For å svare på problemstillingen tar oppgaven i bruk kvalitative semi-strukturerte dybdeintervjuer som metode for å innhente data. Det er blitt gjennomført to intervjurunder med ansatte i SiO Helse. En runde med 15 intervjuer i mars 2020, samt tre oppfølgingsintervjuer i februar 2021. Oppgaven ser derfor på hvordan situasjonen var da Corona-pandemien startet i Norge, samt hvordan situasjonen var et år senere. Da jeg ønsker å utvikle ny innsikt rundt problemstillingen, så har jeg valgt å ta utgangspunkt i en stegvis-deduktive induktive tilnærming. Jeg har hatt en induktiv utvikling fra empiri, med deduktive tilbakekoblinger. Oppgaven utforsker ulike faktorer som kan påvirke endringsprosessen. Teorigrunnlaget for oppgaven er teori om organisasjonsendringer, organisasjonslæring, organisasjonskultur, lederens rolle, medbestemmelse, krise som mulighet og organisasjoners evne til å takle fremtidige endringer. Teorigrunnlaget blir brukt til å analysere caset om SiO Helse, ved å se etter likheter og ulikheter, samt drøfte og problematisere ulike antagelser. Oppgaven undersøker med andre ord hvordan Corona-pandemien har ført til organisasjonsendringer i SiO Helse. Det blir undersøkt om økonomiske forhold, kulturen, ledelsen og medbestemmelse har påvirket disse endringene, samt om organisasjonen har lært noe underveis som gjør at de er bedre rustet til å takle endringer i fremtiden. Det kommer frem at SiO Helse har måtte gjennomgå ulike organisasjonsendringer og at disse endringene er påvirket av organisasjonens ytre og indre omgivelser. Corona-pandemien kan sees på som en del av SiO Helses ytre omgivelser og er en avgjørende årsak til at organisasjonen har måtte endre seg. De ansatte har måtte begynne å arbeide hjemmefra og arbeidsmetoden er blitt digital. Organisasjonen tilbyr i større grad digitale kurs, veiledninger og konsultasjoner. Organisasjonen har lært at disse digitale arbeidsmåtene fungerer og endringene vil derfor kanskje opprettholdes som en kombinasjon av digitale og fysiske etter pandemien. De ansatte har også hatt en viss grad av selvstendighet og medbestemmelse over valg av arbeidsmetode, selv om det virker som det er uenigheter av hva den optimale graden av medbestemmelse er. Ledelsen har hatt høy grad av tillit til de ansatte og gjort ulike tiltak for å hjelpe dem. Det virker heller ikke som at SiO Helse sin økonomi har blitt påvirket til noen stor grad av pandemien, selv om økonomien til hele SiO har det. Pandemien økte hastigheten på digitaliseringsprosessen i SiO Helse og organisasjonen har blitt mer fleksibel til å endre og forbedre sitt tilbud. Det virker også som at organisasjonen har lært av disse endringene og har bevist for seg selv at de er endringsvillige, fleksible, innovative og tilgjengelige. Selv om det er vanskelig å vite hva slags endringer SiO Helse kommer til å gjøre fremover, så tyder dette på at SiO Helse har en organisasjonskultur som mulig kan være positiv når det gjelder å takle endringer i fremtiden.

Subjects

SiO Helse, Organisasjonsendringer, Covid-19, Corona, Organisasjonslæring, Endringer, Pandemi

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
COVID-19
Download from
moresidebar