publication . Master thesis . 2022

Distancearbejde som organisering: Konsekvenser for individers måde at arbejde på

Engstrøm, Melanie Dam;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2022
  • Publisher: Roskilde University
  • Country: Denmark
Abstract
Indeværende speciale undersøger individers erfaringer med distancearbejde som organisering. Hvor distancearbejde defineres som en vekslen mellem fysisk tilstedeværelse på kontoret og perioder eller enkelte dage med hjemmearbejde. Denne undersøgelse har til formål, at komme nærmere en forståelse af, hvordan distancearbejde kan organiseres så optimalt som muligt. Interessen for denne undersøgelse er opstået på baggrund af hjemsendelserne grundet Covid-19 pandemien. Disse resulterede i, at flere medarbejdere på det danske arbejdsmarked stiftede bekendtskab med hjemmearbejde. Undersøgelsen tager udgangspunkt i virksomheden; Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma (SJ) som beskæftiger 160 videnarbejdere i form af ingeniører og bygningskonstruktører. Specialet er baseret på kvalitativ forskning gennem et selvetnografisk studie og semi-strukturerede interviews. På baggrund af det kvalitative studie indsamles der viden om teammedlemmers følelsesmæssige erfaringer gennem retrospektive fortællinger forbundet med distancearbejde. Der anvendes teoretiske perspektiver fra Karl E. Weicks teori Sensemaking in Organizations til en analyse af forstyrrelser i flows. På baggrund af denne analyse er der konstrueret modsigende meninger med at arbejde på distance. Hvorfor der med afsæt i disse er konstrueret seks paradokser ved at arbejde på distance. Derudover diskuteres konstruerede konsekvenser for individers måde at arbejde på med afsæt i de oplevede forstyrrelser. Der konkluderes, at der konstrueres konsekvenser for individers måde at arbejde på alt efter om det foretrækkes at arbejde hjemmefra eller fra kontoret. Afslutningsvis konkluderes, at disse modsigende meninger og konsekvenser gør organiseringen af distancearbejde kompleks. Hvorfor der i perspektiveringen præsenteres et bud på, hvordan distancearbejde kan organiseres så optimalt som muligt.
The following master thesis examines the experiences of individuals concerning distance work as organization. Where distance work may be defined as an interchange between physical presence in the office and periods or singular days of working from home. The purpose of this examination is to close in on an understanding of how distance work may be optimally organized. The interest of this examination has emerged from the work from home caused by the Covid-19 pandemic. These have resulted in a growing number of employees in the Danish workforce getting acquainted with working from home.The inquiry is rooted in the organization; Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, which employs 160 knowledge workers including engineers and building constructors. This thesis is based on qualitative research through a self-ethnographic study and semi-structured interviews. On the basis of the qualitative study, knowledge on the emotional experiences of team members is collected through retrospective narratives in connection to distance working.The thesis applies theoretical perspectives from Karl E. Weick’s theory, Sensemaking in Organizations, to conduct an analysis of interrupted flows. From this analysis, it occurs that sensemaking is contradictory, which are in turn specified into 6 distance working paradoxes. Additionally, the thesis includes a discussion of constructed consequences to working patterns of individuals, with a starting point in interrupted experiences. It is concluded that consequences on the working patterns of individuals are constructed, based on whether they prefer to work from home or from the office. Finally, it is concluded that the sensemaking and consequences complexifies the organization of distance working. This leads to a proposition of how to optimally organize distance working.
Subjects
free text keywords: Distance Work, Sensemaking, Work From Home, Consequences, Paradoxes, Emotional experiences, Interruptions in flows, Workflows
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue