Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2021

İnfertilite tedavisi alan ve almayan kadınların gebeliğe uyumlarının karşılaştırılması

Aksu, Hazal;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey
Abstract

Purpose: The purpose of this study was to compare the adaptation to pregnancy in women receiving and not receiving infertility treatment. Materials and Methods: The study was carried out online in Web environment between February-April 2021. The data were collected by using the data collection form created online through Google forms, by reaching the pregnant women who followed the relevant pages/groups after obtaining permission from the administrator of the page/groups related to infertility and pregnancy on Facebook and Instagram.The study included 51 pregnant women for the group receiving infertility treatment, 123 pregnant women for the group not receiving infertility treatment and a total of 174 pregnant women. In order to collect data, the Introductory Information Form containing introductory characteristics of individuals and the "Prenatal Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ)" were used. The data was analyzed via the SPSS. In evaluation of the data, descriptive statistics, Chi-square test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used. The results were evaluated at p<0.05 statistical significance level and at 95% confidence interval. Findings: In the study, the mean age of the pregnant women who received infertility treatment was 33.73±5.79 and 54.9% of them had a university or higher education level, while the mean age of the pregnant women who did not receive infertility treatment was 28.89±4.12, 62.6% is a university graduate. While it is the first pregnancy of 37.3% of the pregnant women who received infertility treatment, it is the first pregnancy of 62.7% of the pregnant women who did not receive infertility treatment. When the compliance of the two groups to pregnancy was compared, the mean PSEQ total score of the pregnant women who received infertility treatment was found to be 135.90±19.50, and 139.10±28.15 for the group who did not receive infertility treatment. Although the mean total score of PSEQ was lower in pregnant women who received infertility treatment, the difference was not statistically significant. The study determined a statistically significant difference between the two groups according to the "well-being for self and baby", "idenfitication with motherhood role", "preparation for labor" and "fear of helplessness and loss of control" subscale scores (p<0.05). The subscale scores of " well-being for self and baby " were found higher, and the subscale scores of " idenfitication with motherhood role ", " preparation for labor ", and " fear of helplessness and loss of control " were found lower in the group that became pregnant with infertility treatment. Conclusion: In the study the pregnant women receiving and not receiving infertility treatment had similar adaptations to pregnancy. In addition the pregnant women receiving infertility treatment had lower adaptation concerning the thoughts about one's own health and baby's health and higher adaptation concerning the acceptance of motherhood role, preparation for labor and fear of labor. Healthcare professionals should evaluate the adaptation to pregnancy and the affecting factors when providing care to pregnant women and make interventions for them to adap to pregnancy.

Amaç: Araştırmanın amacı infertilite tedavisi alan ve almayan kadınların gebeliğe uyumlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze veri toplanamadığı için web ortamında online olarak yürütülmüştür. Veriler Google formlar üzerinden online oluşturulan veri toplama formu kullanılarak, Facebook ve Instagram'da infertilite ve gebelik ile ilgili sayfa/grupların yöneticisinden izin alındıktan sonra ilgili sayfa/grupları takip eden gebelere ulaşılarak toplanmıştır. İnfertilite tedavisi alan grup için 51, almayan grup için 123 olmak üzere toplam 174 gebe araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplamak amacıyla bireylerin tanıtıcı özelliklerini içeren Tanıtıcı Bilgi Formu ve "Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği (PKDÖ)" kullanılmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimleyici istatistikler, ki kare testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuçlar istatistiksel anlamlılık düzeyi %95 güven aralığında, p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Bulgular:Araştırmada infertilite tedavisi alan gebelerin yaş ortalaması 33,73±5,79 olup, %54,9'u üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahipken, infertilite tedavisi almayan gebelerin yaş ortalaması 28,89±4,12 olup, %62,6'sı üniversite mezunudur. İnfertilite tedavisi alan gebelerin % 37,3'ünün ilk gebeliği iken, infertilite tedavisi almayan gebelerin %62,7'sinin ilk gebeliğidir. İki grubun gebeliğe uyumları karşılaştırıldığında infertilite tedavisi alan gebelerin PKDÖ toplam puan ortalaması 135,90±19,50 infertilite tedavisi almayan grubun 139,10±28,15 olarak saptanmıştır. İnfertilite tedavisi alan gebelerin PKDÖ toplam puan ortalaması daha düşük olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır. Ölçek alt boyut puanları incelendiğinde iki grup arasında "kendi ve bebeğinin sağlığı ile ilgili düşünceleri", "annelik rolünün kabulü", "doğuma hazır oluş" ve "doğum korkusu" alt ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). İnfertilite tedavisi ile gebe kalan grubun ''kendi ve bebeğinin sağlığı ile ilgili düşünceleri'' alt ölçek puanı daha yüksek, ''annelik rolünün kabulü'', ''doğuma hazır oluş'', ''doğum korkusu'' alt ölçek puanı daha düşük bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada infertilite tedavisi alan ve almayan gebelerin gebeliğe uyumları benzerdir. Bununla birlikte infertilite tedavisi alan gebelerin kendi ve bebeğin sağlığı ile ilgili düşüncelerine yönelik uyumları daha düşük, annelik rolünün kabulü, doğuma hazır oluş ve doğum korkusuna yönelik gebeliğe uyumları daha yüksek bulunmuştur. Sağlık profesyonellerinin gebelere bakım verirken gebeliğe uyumu ve etkileyebilecek faktörleri değerlendirmeleri, gebeliğe uyum sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmaları önerilmektedir.

Subjects

Hemşirelik, İnfertilite, Kadın, Gebeliğe Uyum, Nursing, Infertility, Woman, Adaptation to Pregnancy

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar