Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Doctoral thesis . 2021

Video destekli uzaktan öğretimin hemşirelik öğrencilerinde pediatrik ilaç uygulama bilgi ve beceri kazanımına etkisi

Zengin, Dilek;
Embargo
Turkish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey
Abstract

Introduction: The transition to distance education with the COVID -19 pandemic period has led to the need for innovative methods in the teaching of psychomotor skills in nursing. Aim: This research was conducted to determine the effect of video-assisted distance education on the acquisition of knowledge and skills in pediatric drug administration in nursing students. Method: The research is an experimental type study with a pretest-posttest control group. It was conducted with 68 fourth-year intern students studying at Ege University Faculty of Nursing between December 2020 and May 2021. The data were collected by the researcher by questionnaire method. "Individual Identification Form", "Pediatric Drug Administration Skills Knowledge Test", "Attitude Scale Towards E-Learning", "Perceived Learning Scale" and "Pediatric Drug Administration Control Form" were used to collect data. In the study, the google form link containing the 'Individual Identification Form' and the "Attitude Scale Towards E-learning" was sent online to the students in the study and control groups, and the participants were provided to fill in. "Pediatric Drug Administration Skills Knowledge Test" was applied as pre-test in the online environment. Students in the study and control groups were given online synchronous training in the Microsoft Teams program. "Pediatric Drug Administration Skills Training" was explained to the students in the control group by the researcher through the power point presentation. The students in the study group were given video training by the researcher. After the education, "Pediatric Drug Administration Skills Knowledge test" was applied to the students in both groups as post- test. After the theoretical lessons were completed and the post-test application was made, it was ensured that each of the students in the control and study groups did all of the pediatric drug administration steps on a model doll in the online environment. Meanwhile, the evaluation of the students was made by two independent peers in line with the "Pediatric Drug Administration Control Form" and feedback was given to the students after the application. After the applications were completed, a google form link containing the "E-learning Attitude Scale" and "Perceived Learning Scale" was sent to the students in both groups online and the participants were asked to fill it out. Finally, in order to evaluate the permanence of their knowledge, two weeks after the post-test, "Pediatric drug administration Skills Knowledge Test" was applied to both groups as test-retest. Results: It was determined that there was a significant difference in the scores of the students included in the study group and the students in the control group before education, after education and test-retest knowledge tests (p<0.001). According to Observer 1 and Observer 2, it was determined that there was a statistically significant difference (p<0.001, p<0.001) between the study group and the control group at each step of pediatric drug administration skills. There was a significant difference in the scores of the attitude scale towards e-learning before and after the education in both groups (p<0.001), the increase in scores was parallel in both groups (p=0.307) and there was no difference between the groups (p=0.821). There was no statistically significant difference between the groups in terms of perceived learning total score averages (p= 0.052). Conclusion: It has been determined that teaching with video has a positive effect on students' acquisition of knowledge and skills in pediatric drug administration. Providing the opportunity to practice on model dolls in supporting the acquisition of psychomotor skills in the distance education period positively affected the students' perceived learning level and attitudes towards e-learning.

Giriş: COVID -19 pandemi süreci ile birlikte uzaktan eğitime geçiş yapılması, hemşirelikte psikomotor becerilerin öğretiminde yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Amaç: Bu araştırma, video destekli uzaktan öğretimin hemşirelik öğrencilerinde pediatrik ilaç uygulama bilgi ve beceri kazanımına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma ön test - son test kontrol gruplu deneysel tipte bir çalışmadır. Aralık 2020 - Mayıs 2021 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören 68 dördüncü sınıf intörn öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerinin toplanmasında 'Birey Tanılama Formu', 'Pediatrik İlaç Uygulama Becerileri Bilgi Testi', 'E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği', 'Algılanan Öğrenme Ölçeği' ve 'Pediatrik İlaç Uygulama Kontrol Formu' kullanılmıştır. Araştırmada çalışma ve kontrol grubundaki öğrencilere 'Birey Tanılama Formu've 'E-öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği' ini içeren google form linki online olarak gönderilmiş ve katılımcıların doldurulması sağlanmıştır. Online ortamda 'Pediatrik Ilaç Uygulama Becerileri Bilgi Testi" ön test olarak uygulanmıştır. Çalışma ve kontrol grubundaki öğrencilere Microsoft Teams programında online olarak senkron eğitim verilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere 'Pediatrik Ilaç Uygulama Becerileri Eğitimi' power point sunumu üzerinden araştırmacı tarafından anlatılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilere ise araştırmacı tarafından video ile eğitim verilmiştir. Eğitim sonrası her iki gruptaki öğrencilere "Pediatrik Ilaç Uygulama Becerileri Bilgi Testi" son test olarak uygulanmıştır. Teorik dersler tamamlandıktan ve son test uygulaması yapıldıktan sonra kontrol ve çalışma grubunda yer alan öğrencilerin her birinin online ortamda pediatrik ilaç uygulama basamaklarının tümünü maket bebek üzerinde yapması sağlanmıştır. Bu sırada öğrencilerin, birbirinden bağımsız iki akranı tarafından "Pediatrik İlaç Uygulama Kontrol Formu" doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmış ve uygulama sonrasında öğrencilere geri bildirim verilmiştir. Uygulamalar tamamlandıktan sonra her iki gruptaki öğrencilere "E- öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği" ve "Algılanan Öğrenme Ölçeği"ni içeren google form linki online olarak gönderilmiş ve katılımcıların doldurması sağlanmıştır. Son olarak bilgilerinin kalıcılığını değerlendirmek amacıyla her iki gruba son testten iki hafta sonra "Pediatrik Ilaç Uygulama Becerileri Bilgi Testi" test tekrar test olarak uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma grubuna dahil olan öğrenciler ile kontrol grubuna dahil olan öğrencilerin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve test tekrar test bilgi testleri puan artışlarında ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Gözlemci 1 ve Gözlemci 2'ye göre, pediatrik ilaç uygulama becerilerinin her bir basamağında çalışma grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık (p<0,001, p<0,001) olduğu belirlenmiştir. Her iki grupta da eğitim öncesi ve eğitim sonrası e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği puan artışlarında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu (p<0,001), puan artışının her iki grupta da paralel olduğu (p=0,307) ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p=0,821) olmadığı belirlenmiştir. Algılanan öğrenme ölçeği toplam puan ortalamaları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p= 0,052). Sonuç: Video ile öğretimin öğrencilerin pediatrik ilaç uygulama bilgi ve beceri kazanımına olumlu yönde etki ettiği saptanmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde psikomotor beceri kazanımının desteklenmesinde maket bebek üzerinde uygulama yapabilme fırsatının sağlanması öğrencinin algılanan öğrenme düzeyine ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar