publication . Master thesis . 2021

COVID-19 pandemi döneminde geç ergenlerin ve beliren erişkinlerin sosyal medya platformlarında romantik ilişki tercih etme nedenlerinin incelenmesi

Gülaydın, Eren Deniz;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
In this study, it is aimed to evaluate the attitudes and preferences of 18-21 and 22- 25 year-old late adolescents and emerging adults towards romantic relationships on social media platforms. Within the scope of the study, 200 university students in Malatya were asked questions about the understanding of cyber romantic relationships, factors related to internet use and socio-demographic variables by applying an online questionnaire. In the study, the relationship between participants' status of having a cyber romantic relationship and the variables related to socio-demographic and internet usage was examined. According to the findings obtained in the research, 71.5 of the participants stated that they met someone on the internet. In addition, 23.5% of the participants stated that they currently have a cyber romantic relationship. It was concluded that 30% of the participants with cyber romantic relationships met their partners through social media applications. 58% of the participants describe cyber romantic relationships as friendly and 31.5% stated that their cyber romantic relationship developed by chance. 43.5% of the participants who have a virtual romantic relationship stated that they communicate with their partners in a virtual environment every day. On the other hand, the rate of participants who stated that the time spent with their partner in the virtual environment was between 2-4 hours was found to be the highest, with 31.5%. According to 69.5% of the participants, internet use is effective in improving the interpersonal relationships of individuals. 22% of the participants who had a cyber romantic relationship stated that their relationship met their needs in terms of romantic relationship satisfaction. The virtual romantic relationship of 12.5% of the participants lasted less than a month and the reason for separation was stated as insecurity at 11.5%. When the relationship between socio-demographic variables and cyber romantic relationship status is examined, male participants have more cyber romantic relationship status compared to women. Cyber dating status does not differ significantly according to age and class variables. The frequency of having cyber romantic relationships was found to be higher among those whose father's education level is literate and primary school. Among the participants who stated that they have their own rooms, the percentage of those who have cyber romantic relationships is higher than those who do not have their own rooms. Among the participants who stated that the time spent on the Internet was three hours or more, the rate of those who had a virtual romantic relationship was found to be the highest. This study, which examines the attitudes of late adolescents and emerging adults towards romantic relationships on social media platforms, provides important information about the mobile technology brought about by today's conditions and the changing standards regarding romantic relationships. It is thought that the research findings can be updated with further studies and by including the scales that the information form can be compared.
Bu araştırmada, COVID 19 pandemi süresince 18-21 yaş ile 22-25 yaş arası olarak gruplandırılan geç ergenlerin ve beliren yetişkinlerin sosyal medya platformlarında romantik ilişkilere dair tutum ve tercihlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Malatya’da öğrenim gören 200 üniversite öğrencisi katılımcıya çevrimiçi anket uygulanarak sanal romantik ilişki anlayışı, internet kullanımına ilişkin unsurlar ve sosyo-demografik değişkenlere yönelik sorular sorulmuştur. Araştırmada, katılımcıların sanal romantik ilişki yaşama durumu ile sosyo-demografik ve internet kullanımına ilişkin değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcıların %71,5’i internetten birisiyle tanıştığını söylemiştir. Ayrıca, katılımcılarının %23,5’i şu an bir sanal romantik ilişkisi olduğunu belirtmiştir. Sanal romantik ilişkisi olan katılımcıların %30’unun sosyal medya uygulamaları aracılığıyla partneriyle tanıştığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların %58’i sanal romantik ilişkileri arkadaşça olarak tanımlamakta ve %31,5’i ise sanal romantik ilişkisinin tesadüfen geliştiğini belirtmiştir. Sanal romantik ilişkisi olan katılımcıların %43,5’, partneriyle sanal ortamda her gün iletişim kurduğunu belirtmiştir. Öte yandan, sanal ortamda partneriyle geçirdiği zamanın 2-4 saat arasında olduğunu belirten katılımcı oranı %31,5 olmak üzere en yüksek bulunmuştur. Katılımcıların %69,5’una göre, internet kullanımı, bireylerin kişilerarası ilişkilerini geliştirme açısından etkilidir. Sanal romantik ilişki yaşayan katılımcıların %22’si romantik ilişki doyumu açısından ilişkisinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmiştir. Katılımcıların %12,5’inin sanal romantik ilişkisi bir aydan az sürmüştür ve ayrılma sebebi ise %11,5 oranında güvensizlik olarak belirtilmiştir. Sosyo-demografik değişkenlerle sanal romantik ilişki durumu arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek katılımcıların sanal romantik ilişki durumu kadınlara kıyasla daha fazladır. Yaş ve sınıf değişkenlerine göre sanal romantik ilişki durumu anlamlı farklılık göstermemektedir. Baba eğitim düzeyi okuryazar ve ilköğretim olanların sanal romantik ilişkisinin olma frekansı daha yüksek bulunmuştur. Kendine ait odası olduğunu belirten katılımcılar arasında sanal romantik ilişkisi olanların oranı kendine ait odası olmayan katılımcılara kıyasla daha fazladır. İnternette geçirilen sürenin üç saat ve üzeri olduğunu belirtilen katılımcılar arasında, sanal romantik ilişkisi olanların oranı en yüksek bulunmuştur. Araştırmada, genç erişkinlerin sosyal medya platformlarında romantik ilişkilere dair tutumlarının incelendiği bu araştırma, günümüz koşullarının getirdiği mobil teknoloji ve değişen ilişki anlayışı hakkında önemli bilgiler vermektedir. İleri çalışmalarla ve bilgi formunun karşılaştırılabileceği ölçeklerin dahil edilmesiyle araştırma bulgularının güncellenebileceği düşünülmektedir.
Subjects
free text keywords: Beliren yetişkin, Sosyal medya, Romantik ilişkiler, Ergenler, Emerging adulthood, Social media, Romantic relationships, Late adolescents
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue