publication . Master thesis . 2021

Covıd 19 salgını sürecinde evden çalışan ve iş yerlerinde çalışan evli bireylerde dayanıklılık, evlilik uyumu ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi

Arı, Görkem;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
In this study, the relationship between anxiety, marital adjustment and psychological resilience levels of married individuals working during the COVID 19 pandemic was investigated. Within the scope of the research, Sociodemographic Information Form, Beck Anxiety Scale, Marital Adjustment Scale and Adult Resilience Scale were applied to 667 participants. In the study, anxiety, marital adjustment and psychological resilience levels were compared in terms of socio-demographic and variables related to working conditions during the COVID 19 pandemic. In addition, the relationship between anxiety, marital adjustment and psychological resilience levels and the predictive variables of anxiety level were examined. According to the research findings, it was concluded that the participants' gender, education level, duration of marriage and the participants who took unpaid leave and whose salary was decreased in the COVID 19 pandemic showed significant differences in anxiety, marital adjustment and psychological resilience levels. When the relationship between the anxiety, marital adjustment and resilience levels of the participants, it was found that anxiety was negatively and significantly related to marital adjustment and resilience levels. Likewise, it was concluded that the marital adjustment scores of the participants were positively and significantly related to the total and sub-dimension scores of psychological resilience. When the predictors of anxiety levels were examined, it was concluded that younger participants, women, and participants with lower marital adjustment and self-perception levels predicted higher anxiety levels. The research findings provide up-to-date data in terms of understanding the effects of the changing conditions with the COVID 19 epidemic on people's work and family lives, and the level of anxiety during the epidemic as a psychological symptom. It can be considered that other researches to be conducted on the COVID 19 epidemic and mental health issues can obtain supportive findings based on the findings obtained in this study.
Bu çalışmada, COVID 19 pandemi sürecinde çalışan evli bireylerin anksiyete, evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında, 667 katılımcıya Sosyodemografik Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Evlilik Uyumu Ölçeği ve Yetişkin Dayanıklılık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, sosyo-demografik ve COVID 19 pandemi sürecindeki çalışma koşullarına ilişkin değişkenler bakımından anksiyete, evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, anksiyete, evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki ve anksiyete düzeyinin yordayıcı değişkenleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik süresi COVID 19 pandemisinde ücretsiz izne ayrılma ve maaşı kesilen katılımcılarda anksiyete, evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların anksiyete, evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki ele alındığında ise, anksiyetenin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeyleriyle negative yönlü ve anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde, katılımcıların evlilik uyumu puanlarının psikolojik dayanıklılık toplam ve alt boyut puanlarıyla pozitif yönlü ve anlamlı ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anksiyete düzeylerinin yordayıcıları incelendiğinde ise, daha genç katılımcıların, kadınların, evlilik uyumu ve kendilik algısı düzeyleri düşük olan katılımcıların anksiyete düzeylerinin yüksek oluşunu öngördüğü sonucu elde edilmiştir. Araştırma bulguları, günümüzde COVID 19 salgını ile değişen koşulların kişilerin iş ve aile yaşamları üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini ve psikolojik belirti olarak salgın sürecinde anksiyete düzeylerinin anlaşılması açısından güncel veriler sunmaktadır. COVID 19 salgını ve ruh sağlığı konularında yapılacak diğer araştırmaların bu çalışmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak destekleyici bulgular elde edebileceği düşünülmektedir.
Subjects
free text keywords: COVID 19, Dayanıklılık, Anksiyete, Evlilik Uyumu, Resiliency, Anxiety, Marital Adjustmen
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue