publication . Master thesis . 2021

Türk dizilerinde işlenen fiziksel ve psikolojik şiddetin medyada yarattığı algı: Covid-19 pandemi dönemi örneği

Erdoğan, Burcu;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Violence is a form of behavior that is learned in childhood, transmitted between generations, and then turned into an automatic reaction of the individual. Gender, Time, Space, family connection, religion, language, without racial discrimination, have become a phenomenon faced by every living thing. The concept of violence, which reflects the most primitive state of man, differs in the way it is applied. Physical, psychological, economic, sexual, and cyber violence are the most common forms of violence in the flow of life. It is important to examine the representation of physical and psychological violence in the Turkish series, which has become a big problem in society and resonates, as well as the level of visibility of the perception of violence in the media and society. In the research, in particular, the extent to which the subjects covered in the recent series contain elements of violence, their reflection in the media, the reactions and suggestions of the viewers were studied in detail. Along with the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic period, the habit of watching TV series and psychology in Turkey increased the orientation to main-themed TV series. The viewing rates of series containing themes of psychological and physical violence brought about by this viewing habit and the result of Social Impact is important for the literature. Individuals have turned to sequences where they can find a piece of themselves along with the feeling of emptiness that comes with being at home for a long time. The research covers the five most popular series (Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Başkadır) published in order to be examined and analyzed in more detail. In this way, the characters that echo in the audience can be analyzed in more detail. In addition, with the spread of the use of social media in addition to traditional media outlets, individuals were able to express their comments, criticism, and reactions related to the series. In this way, concrete data has emerged to support our research. The research provides us with the results and solutions of the impact that TV series have on the media and Society of the phenomenon of violence, which has become a major social problem.
Şiddet; çocuklukta öğrenilen, nesiller arası aktarımı olan ve sonrasında bireyin otomatik tepki haline dönüştürdüğü bir davranış biçimidir. Cinsiyet, zaman, mekân, ailevi bağ, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın her canlının karşılaştığı bir olgu haline gelmiştir. İnsanın en ilkel halini yansıtan şiddet kavramı uygulanma biçimi bakımından farklılıklar göstermektedir. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve siber şiddet hayat akışında en yaygın olarak karşılaşılan şiddet biçimleridir. Toplum içerisinde büyük bir sorun haline gelen ve yankı uyandıran fiziksel ve psikolojik şiddetin Türk dizilerinde temsili, bununla beraber şiddet algısının medyada ve toplum içerisindeki görünürlüğünün ne düzeyde olduğunu incelemek büyük önem teşkil etmektedir. Yapılan araştırmada özellikle son dönem dizilerinde işlenilen konuların hangi oranda şiddet unsurlarını içerdiği, medyadaki yansıması, izleyicilerin tepkileri ve önerilerini ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Covid-19 pandemi döneminin getirdiği kısıtlamalarla beraber Türkiye’de dizi izleme alışkanlığı ve psikoloji ana temalı dizilere yönelim artmıştır. Bu izleme alışkanlığının beraberinde getirdiği psikolojik ve fiziksel şiddet temalarını içeren dizilerin izlenme oranları ve toplumsal etkinin sonucu literatür için önem arz etmektedir. Bireyler uzun süre evde bulunmanın getirdiği boşluk hissi ile birlikte kendilerinden bir parça bulabilecekleri dizilere yönelmişlerdir. Yapılan araştırma daha detaylı incelenip analiz edilebilmesi açısından yayınlanan en popüler beş diziyi (Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Başkadır) kapsamaktadır. Bu sayede izleyicilerde yankı uyandıran karakterler daha detaylı analiz edilebilmiştir. Ayrıca geleneksel medya organlarının yanında sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması ile bireyler diziler ile alakalı yorum, eleştiri ve tepkilerini dile getirebilmişlerdir. Bu sayede araştırmamızı destekleyecek somut veriler ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırma dizilerin, büyük bir toplumsal sorun haline gelen şiddet olgusunun medya ve toplum üzerinde olumu veya olumsuz bıraktığı etkinin sonuçlarını ve çözüm önerilerini bize sunmaktadır.
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM DERİN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı Konu:Sosyoloji = Sociology Dizin:Türk medyası = Turkish media ; Web dizisi = Webisode ; Yeni medya = New media ; Yerli diziler = Television series ; Şiddet = Violence
Subjects
free text keywords: Şiddet, Fiziksel şiddet, Psikolojik şiddet, Violence, Physical violence, Psychological violence
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue