publication . Master thesis . 2021

Covid-19 salgın sürecinde ergenlerin psikolojik sağlamlıkları ile depresyon ve somatik belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Karaaslan, Bidar Süreyya;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Covid-19, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan, kısa sürede birçok ülke gibi Türkiye’de de etkisini gösteren ve ekonomi, siyaset, sosyal hayat, sağlık sektörü gibi çeşitli birçok alan mühim sorunlara yol açan, şu ana kadar maruz kalınan diğer salgınları etkileri sebebi ile geride bırakan bir virüs olarak kaynaklara geçmiştir. Her yaş dönemini farklı şekilde etkisine alan salgının ergenliğin zorlu süreçlerinden geçen bireyi ne şekilde etkileyeceği düşünülerek bu çalışmanın yapılması uygun bulunmuştur. Çalışmanın temeli; Covid-19 salgın sürecinde ergenlerde psikolojik sağlamlık ile depresyon ve somatik belirtiler arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığının incelenmesi üzerine oturtulmuştur. Araştırmaya Türkiye’de çeşitli illerde yaşamakta olan 14-17 yaş arası 417 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri DSM V Düzey-2 Bedensel Belirtiler Ölçeği 11-17 Yaş Arası Çocuk Formu, Ergen Psikolojik Dayanıklık Ölçeği ve Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Örneklem T-Testi, ANOVA ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile depresyon ve bedensel belirtiler düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma hipotezlerini doğrulamıştır. Salgın hastalıkların insanlığı bir çok yönden etkilediği bilinmektedir. Bu sebeple Covid-19 salgının insanlar üzerindeki etkilerini farklı değişkenler açısından incelemenin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca psikolojik sağlamlık kavramı özellikle ülkemizde birçok açıdan inecelenmeyi bekleyen bakir bir alandır. Yapılacak yeni çalışmalara iyi bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
Covid-19 is a disease that has emerged in the Wuhan region of China in December 2019, has been effective in many countries, as well as in Turkey in a short time and has caused significant problems in many areas such as economy, politics, social life, health sector, and has left behind other epidemics due to its effects. The purpose of the study is to examine whether the relationship between psychological resilience and depression and somatic symptoms is significant in adolescents during the Covid-19 epidemic process. 417 students aged 14-17, living in various provinces in Turkey, participated in the study. The data of the study were collected using the DSM V Level-2 Somatic Symptoms Scale for 11-17 Years Old Child Form, Adolescent Psychological Resilience Scale and Kutcher Adolescent Depression Scale. Independent Sample T-Test, ANOVA and Correlation Analysis were used to analyze the data. As a result of the study, it was determined that there is a significant negative relationship between the psychological resilience levels of adolescents and their depression and somatic symptoms. This study has verified its hypotheses. As a known, this pandemy has effected on people in many ways. Therefore, It is considered that it will provide benefit to study the Effects of Covid-19 on human beings in different side. Also, the concept of psychological resilience is an area that is undiscovered and waited to be studied in many ways. And it is considered that it would be a good source for new analyzes.
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ YILDIZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu:Psikoloji = Psychology
Subjects
free text keywords: Covid-19, Psikolojik sağlamlık, Depresyon, Resilience, Depression
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue