Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Conference object . 2020

Online learning assurance quality: Proposal for a new approach in Vietnam

Nguyễn Tấn, Đại;
Vietnamese
Published: 19 Oct 2020
Publisher: HAL CCSD
Country: France
Abstract

National audience; Paper presented at the Conference “Quality enhancement in university governance”, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City, October 19th, 2020.; Trong đợt đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp đào tạo trực tuyến (ĐTTT) một cách tức thời, thiếu sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về tổ chức, con người, phương pháp giáo dục, hạ tầng công nghệ, v.v. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra bàn luận, trong đó có những băn khoăn rất chính đáng về chất lượng các hoạt động dạy và học trực tuyến trong bối cảnh như vậy. Bài viết này góp một góc nhìn so sánh giữa cách tiếp cận đảm bảo chất lượng trong ĐTTT tại Việt Nam và trên thế giới, qua đó đề xuất một cách tiếp cận mới thông qua một bộ khung tham chiếu về chất lượng ĐTTT làm nền tảng cho mọi hoạt động triển khai ĐTTT tại các trường đại học trong cả nước.

Subjects

[SHS.EDU]Humanities and Social Sciences/Education

Related Organizations

5. Thay lời kết Tài liệu tham khảo

1. AUN. (2015). Guide to AUN-QA assessment at programme level (Version 3.0). Bangkok, Thailand: ASEAN University Network.

2. Dondi, C., Michela Moretti, & Nascimbeni, F. (2006). Quality of e-learning: Negotiating a strategy, implementing a policy. In U.-D. Ehlers & J. M. Pawlowski (Eds.), Handbook on quality and standardisation in e-learning (pp. 31-50). Berlin, Germany: Springer.

3. Ehlers, U.-D., & Pawlowski, J. M. (Eds.). (2006). Handbook on quality and standardisation in elearning (pp. 1-8). Berlin, Germany: Springer.

4. Layte, M., & Ravet, S. (2006). Rethinking quality for building a learning society. In U.-D. Ehlers & J. M. Pawlowski (Eds.), Handbook on quality and standardisation in e-learning (pp. 347-366). Berlin, Germany: Springer.

5. Martin, F., & Kumar, S. (2017). Frameworks for assessing and evaluating e-learning courses and programs. In A. A. Piña, V. L. Lowell, & B. R. Harris (Eds.), Leading and managing elearning: What the e-learning leader needs to know (pp. 271-280). New York, NY: Springer.

6. Pawlowski, J. M. (2006). Adopting quality standards for education and e-learning. In U.-D. Ehlers & J. M. Pawlowski (Eds.), Handbook on quality and standardisation in e-learning (pp. 65- 78). Berlin, Germany: Springer.

7. Stracke, C. M. (2019). Quality frameworks and learning design for open education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(2). DOI: 10.19173/irrodl.v20i2.4213. [OpenAIRE]

8. Vlăsceanu, L., Grünberg, L., & Pârlea, D. (2007). Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions (pp. 46-51). Bucharest, Romania: UNESCO-CEPES.

moresidebar