publication . Article . 2022

COVID-19 i exposició prèvia a antibiòtics : una combinació perillosa

Llor i Vilà, Carles; Giner Soriano, Maria; Garcia-Dangenis, Ana; Bjerrum, Lars; Morros, Rosa; Ouchi, Dan;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2022
  • Country: Spain
Abstract
En un estudi de cohorts de tots els pacients diagnosticats de COVID-19 a Catalunya amb complicacions de la malaltia, un grup d'investigació ha estudiat la seva relació amb els antibiòtics. Tenint en compte la intensitat, la presa recent i antibiòtics d'alta prioritat han conclòs que el perill de malaltia greu o mort augmentava en un 12% amb la presa d'antibiòtics. Tot i així, hi ha variacions considerables entre grups, sent els que havien pres antibiòtic més recentment els més vulnerables. Això es deu a l'alteració de la microbiota, sobretot la intestinal, reduint-ne la diversitat i alterant així la immunitat del pacient. En un estudio de cohortes de todos los pacientes diagnosticados de COVID-19 en Cataluña con complicaciones de la enfermedad, un grupo de investigación ha estudiado su relación con los antibióticos. Teniendo en cuenta la intensidad, la toma reciente y antibióticos de alta prioridad han concluido que el peligro de contraer una enfermedad grave o la muerte aumentaba un 12% con la toma de antibióticos. Aun así, existen variaciones considerables entre grupos, siendo los que habían tomado antibióticos más recientemente los más vulnerables. Eso se debe a una alteración de la microbiota, sobre todo la intestinal, reduciendo su diversidad y alterando así la inmunidad del paciente. In a cohort study of all patients diagnosed with COVID-19 in Catalunya with disease's complications, a group of investigation has studied its relationship with the antibiotics. Considering the intensity, the recent take, and high priority antibiotics they conclude that the danger of contracting a serious illness or die augmented a 12% with an antibiotic's intake. However, considerable variations exist between groups, being those who had taken antibiotics recently the most vulnerable. This fact accounts to an alteration in the microbiota, especially intestinal, reducing its diversity and therefore altering the patient's immunity.
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue