research product . 2021

Evaluation of anxiety and burnout levels of anesthesiology and reanimation physicians and surgical specialists working in the operating room and intensive care units in Denizli during the covid-19 pandemic process

Akkal, Aliozan;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
Aralık 2019’dan bu yana içinde bulunduğumuz pandemi süreci, salgında ön saflarda bulunan hekimlerde anksiyeteye, takıntı düzeylerinin artmasına ve tükenmişliğe neden olabilir. Çalışmamızda Denizli ilinde çalışan anestezist ve cerrahi branş hekimlerinin Covid-19 ilişkili takıntı ve anksiyete düzeyleri ile tükenmişlik düzeylerini,varsa aralarındaki farkı değerlendirmeyi ve bunları etkileyen faktörleri incelemeyi amaçladık. Sosyodemografik veriler ve Covid-19 ile ilgili değerlendirme içeren sorularımızın Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin alt ölçek puanları olan duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (DY) ve kişisel başarı hissi (KB) puanları , Covid-19 ile Takıntı (Obse...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: COVID-19, Anksiyete, Tükenmişlik, Obsesyon, Denizli, Anxiety, Burnout, Obsession
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue