research product . 2020

Recomanacions per al reinici de l’activitat ambulatòria dels centres de rehabilitació públics o amb activitat contractada pel CatSalut

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 25 May 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centres ambulatoris de rehabilitació; Mesures de seguretat; Mesures organitzatives Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centros ambulatorios de rehabilitación; Medidas de seguridad; Medidas organizativas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Outpatient rehabilitation centers; Security measures; Organizational measures Aquest document dona una sèrie de recomanacions genèriques per poder reiniciar l’activitat habitual dels centres ambulatoris de rehabilitació en el context de la situació de pandèmia per COVID19 per tal que es regeixin per criteris homogenis de seguretat pels usuaris i pels professionals s...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Centres de rehabilitació - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Rehabilitation Centers [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::centros de rehabilitación [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue