research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: compatibilitat i possibilitat d’administració amb bomba d’infusió subcutània contínua dels diferents fàrmacs disponibles per al tractament extrahospitalari dels símptomes de final de vida en la infecció per SARS-CoV-2 [fullet]

Open Access
  • Published: 27 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Fàrmacs; Bomba d’infusió subcutània; Tractament extrahospitalari; Símptomes de final de vida Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Fármacos; Bomba de infusión subcutánea; Tratamiento extrahospitalario; Síntomas de final de vida Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Drugs; Subcutaneous infusion pump; Outpatient treatment; End-of-life symptoms L’objectiu d’aquest document és aportar informació sobre la compatibilitat per administrar mitjançant bombes d’infusió contínua subcutània les diferents barreges possibles de medicaments per al tractament dels símptomes de final de vida. No s’inclouen en aquest docum...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament pal·liatiu, Malalts terminals, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Patient Care::Terminal Care [HEALTH CARE], :Persons::Terminally Ill [NAMED GROUPS], :Equipment and Supplies::Infusion Pumps::Infusion Pumps, Implantable [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud::asistencia al paciente::asistencia en fase terminal [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::enfermo terminal [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :equipos y suministros::bombas de infusión::bombas de infusión implantables [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]
Any information missing or wrong?Report an Issue