research product . 2021

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament: indicadors de seguiment

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Procediment d'actuació; Desconfinament; Indicadors epidemiològics; Notificació Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Procedimiento de actuación; Desconfinamiento; Indicadores epidemiológicos; Notificación Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Action procedure; No confinement; Epidemiological indicators; Notification Document que dona les pautes que cal seguir davant dels casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament per tal d'indicar el seu aïllament immediat, detectar els seus contactes estrets per indicar-los fer la quarantena i per al seu seguiment.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Diagnòstic, Desconfinament, Indicadors de salut, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::/diagnosis [Other subheadings], :Epidemiology and Biostatistics::Epidemiology::Uses of Epidemiology::Epidemiological Monitoring::Disease Notification [PUBLIC HEALTH], :Epidemiology and Biostatistics::Biostatistics::Health Status Indicators [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::/diagnóstico [Otros calificadores], :Epidemiología y Bioestadística::Epidemiología::Usos de la Epidemiología::Monitoreo Epidemiológico::Notificación de Enfermedades [SALUD PÚBLICA], :Epidemiología y Bioestadística::Bioestadística::Indicadores de Salud [SALUD PÚBLICA]

1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition | CDC Laboratory Portal | CDC [Internet]. 2019 [cited 2020 Feb 12]. Available from: https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2 F www.cdc.gov%2Fbiosafety%2Fpublications%2Fbmbl5%2Findex.htm

2. UNECE. Instrucción de Embalaje P650. Available from: http://www.safetyway.es/images/PDF/P650_adr.pdf

3. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR 2019.

4. Available from: https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1

5. https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/

6. ECDC. Infection prevention and control for the care of patients with 2019- nCoV in healthcare settings. February 2020. Available from https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novecoronavirus- infection-prevention-control-patients-healthcare-settings.pdf

7. CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 5th Edition. HHS Publication No. 21-1112 December 2009. Available from: https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDCBiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.pdf

8. WHO. Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens suspected or confirmed to contain novel coronavirus: Interim recommendations. February 2013. Available from: https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimR e commendations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf?ua=1

9. CDC. Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). February 2020. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/labbiosafety-guidelines.html 18. Hospital Sant Joan de Reus

Any information missing or wrong?Report an Issue