research product . 2020

Aprovació de mesures especials en matèria de règim de personal amb motiu de la situació excepcional d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 per part de les entitats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (07/2020)

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 09 Nov 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures; Règim de personal; Teletreball; Entitats proveïdores serveis sanitaris i sociosanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas; Régimen de personal; Teletrabajo; Entidades proveedoras servicios sanitarios y sociosanitarios Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Measures; Staff regime; Telework; Entities providing health and social services Aquesta Instrucció estableix el règim per a l’adopció de mesures específiques als centres de treball de les entitats proveïdores de serveis sanitaris i sociosanitaris de tot el territori de Catalunya per tal de garantir el funcionament regular dels serve...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Salut en el treball, Teletreball, Seguretat en el treball, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Population Characteristics::Health::Occupational Health [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], Catalonia, :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Características de la Población::salud::salud laboral [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], Cataluña
Any information missing or wrong?Report an Issue