research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència; mesures de control de la infecció en la visita dels familiars [fullet]

Open Access
  • Published: 04 May 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Acompanyament; Final de vida; Familiars; Residència; Mesures de control Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Acompañamiento; Final de vida; Familiares; Residencia; Medidas de control Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Accompaniment; End of life; Relatives; Residence; Control measures Fullet adreçat als professionals que treballen en una residència on es donen pautes per tal de gestionar l'acompanyament de final de vida pels familiars, així com les mesures de control de la infecció de la COVID-19 en les visites.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Malalts terminals - Cura - Aspectes psicològics, Residències de persones grans - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Persons::Terminally Ill [NAMED GROUPS], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::enfermo terminal [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue