research product . 2020

Maneig del pacient pediàtric amb sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV2 a l’atenció primària (Covid-19)

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 24 May 2020
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pediatric patient; Primary care; Prevention measures L'objectiu d'aquest document és aportar les peculiaritats que es considera que hi ha en el maneig inicial de la població pediàtrica en les consultes d'atenció primària.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Atenció primària pediàtrica, Infants malalts, :Health Care (Public Health)::Health Care Levels::Health Care (Public Health)::Primary Health Care [PUBLIC HEALTH], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Health of Specific Groups::Child Health [PUBLIC HEALTH], :Health Care (Public Health)::Delivery of Health Care::Disease Management [PUBLIC HEALTH], :atención a la salud (salud pública)::niveles de atención a la salud::atención a la salud (salud pública)::atención primaria de la salud [SALUD PÚBLICA], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Atención a la Salud::Salud de Grupos Específicos::Salud del Niño [SALUD PÚBLICA], :atención a la salud (salud pública)::prestación sanitaria::tratamiento de las enfermedades [SALUD PÚBLICA], Infeccions per coronavirus, Coronavirus, :Atención a la Salud::Niveles de Atención de Salud::Atención a la Salud::Atención Primaria de Salud [SALUD PÚBLICA], :Atención a la Salud::Prestación de Atención de Salud::Manejo de la Enfermedad [SALUD PÚBLICA]

24- Cui Y, Tian M, Huang D, Wang X, Huang Y, Fan L et al. A 55-Day-Old Female Infant infected with COVID 19: presenting with pneumonia, liver injury, and heart damage. J Infect Dis. 2020 Mar 17. pii: jiaa113. doi: 10.1093/infdis/jiaa113 prognosis than adults. Acta Paediatr. 2020; 00: 1- 8.

Any information missing or wrong?Report an Issue