research product . 2021

Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres i serveis socials d’atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer front a la COVID-19

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres d'atenció diürna; Persones grans; Discapacitats; Mesures de protecció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros de atención diurna; Personas mayores; Discapacitados; Medidas de protección Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Day care centers; Elderly people; Disabled; Protective measures Aquesta guia breu té com a objectiu facilitar l’elaboració dels plans de contingència a partir de la identificació en format de llista de verificació (check-list) dels criteris comuns mínims que s’han de considerar.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Centres de dia per a persones grans - Administració, Centres de dia per a persones amb discapacitat mental - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Patient Care::Day Care, Medical [HEALTH CARE], :Non-Medical Public and Private Facilities::Adult Day Care Centers [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud::asistencia al paciente::asistencia diurna [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones no médicas públicas y privadas::centros de día para mayores [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue