research product . 2020

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- CoV-2 a centres d’atenció intermèdia

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 04 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centres d'atenció intermèdia; Professionals assistencials; Presa decisions Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centros de atención intermedia; Profesionales asistenciales; Toma decisiones Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Intermediate care centers; Care professionals; Decision making El present document és un procediment de maneig adreçat a centres d’atenció intermèdia per tal d’orientar l’actuació dels professionals assistencials i facilitar una presa de decisions homogènia a tot l’àmbit enfront de l’actual situació d’emergència de salut pública d’importància internacional per coronavirus SARS-CoV...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus - Prevenció, Assistència mèdica, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], COVID-19 (Malaltia) - Prevenció

o Household transmission investigation protocol for 2019-novell coronavirus (2019- nCoV) infection. Disponible a: https://www.who.int/publicationsdetail/household- transmission- investigation-protocol-for-2019-novelcoronavirus-(2019-ncov)-infection o Home care for patients with suspected novell coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Interim guidance. 04 February 2020. Disponible a: https://www.who.int/publications-detail/homecare-for- patients-with- suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infectionpresenting-with-mild-symptoms- and- management-of-contacts o Center for Disease Control and Prevention. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed 2019 Novell Coronavirus (2019-nCoV) or Persons under investigation for 2019-nCoV in Healthcare Settings.

03/II/2020. Disponible a: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- nCov/hcp/infection- control.hthl o Ministeri de Sanitat. Neumonía por un nuevo coronavirus (COVID-19) en China.

Any information missing or wrong?Report an Issue