research product . 2021

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions en l'àmbit penitenciari

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Salut mental; Addiccions; Àmbit penitenciari; Coronavirus SARS-2-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Salud mental; Adicciones; Ámbito penitenciario; Coronavirus SARS-2-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Mental health; Addictions; Prison environment; Coronavirus SARS-2-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Tiene como objetivo hacer las recomendaciones necesarias para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en los recursos de la red de salud mental y adicciones de ámbito penitenciario Té com a objectiu fer les recomanacions necessàries per reduir el risc de contagi de COVID-19 en els recursos de la xarxa de salut mental i addiccions d'àmbit penitenciari The objective is to make the necessa...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Presos malalts mentals, Presos - Salut mental, :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Mental Health Services [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Prisons [HEALTH SURVEILLANCE], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Servicios de Salud::Servicios de Salud Mental [ATENCIÓN DE SALUD], :Vigilancia Sanitaria de Servicios de Salud::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Prisiones [VIGILANCIA SANITARIA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], Coronavirus, :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios::instituciones residenciales::prisiones [VIGILANCIA SANITARIA], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue