Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: nota informativa sobre la seguretat dels inhibidors del cotransportador sodi-glucosa tipus 2 (ISGLT2) en el context de la crisi de la COVID-19 [fullet]

Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Published: 15 Apr 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Inhibidors del cotransportador sodi-glucosa tipus 2; ISGLT2; Diabetis; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; ISGLT2; Diabetes; Tratamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Sodium glucose glucose transporter type 2 inhibitors; ISGLT2; Diabetes; Treatment S’han publicat unes recomanacions sobre el tractament amb ISGLT2 en el context de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 d’un únic consorci d’hospitals anglès, que no s’han assumit per la resta del NHS britànic. Aquestes recomanacions mencionen dades que no són públiques ni estan quantificades. En el cas de pacients amb diabetis amb símptomes i sospita d’infecció per coronavirus (febre,tos, dificultat respiratòria) o en malalts amb diabetis i malalties greus intercurrents no COVID-19,les societats científiques i els organismes sanitaris recomanen suspendre el tractament amb els ISGLT2 i ajustar altres tractaments hipoglucemiants durant el període de malaltia activa. Se han publicado unas recomendaciones sobre el tratamiento con ISGLT2 en el contexto de la infección por coronavirus SARS-CoV-2 de un único consorcio de hospitales inglés, que no se han asumido por el resto del NHS británico. Estas recomendaciones mencionan datos que no son públicas ni están cuantificadas. En el caso de pacientes con diabetes con síntomas y sospecha de infección por coronavirus (fiebre, tos, dificultad respiratoria) o en enfermos con diabetes y enfermedades graves intercurrentes no COVID-19, las sociedades científicas y los organismos sanitarios recomiendan suspender el tratamiento con los ISGLT2 y ajustar otros tratamientos hipoglucemiantes durante el período de enfermedad activa. Recommendations on ISGLT2 treatment have been published in the context of SARS-CoV-2 coronavirus infection from a single English-language hospital consortium, which have not been assumed by the rest of the British NHS. These recommendations mention data that is not public or quantified. In the case of patients with diabetes with symptoms and suspected coronavirus infection (fever, cough, shortness of breath) or in patients with diabetes and severe non-COVID-19 intercurrent diseases, scientific societies and health authorities recommend discontinuing treatment with ISGLT2 and adjust other hypoglycemic treatments during the active illness period.
Subjects

COVID-19 (Malaltia), Diabetis - Tractament, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Physiological Effects of Drugs::Hypoglycemic Agents::Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors [CHEMICALS AND DRUGS], :Other subheadings::/therapeutic use [Other subheadings], :Nutritional and Metabolic Diseases::Metabolic Diseases::Glucose Metabolism Disorders::Diabetes Mellitus [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :acciones y usos químicos::acciones farmacológicas::mecanismos moleculares de acción farmacológica::inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Otros calificadores::/uso terapéutico [Otros calificadores], :enfermedades nutricionales y metabólicas::enfermedades metabólicas::trastornos del metabolismo de la glucosa::diabetes mellitus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES]

moresidebar