research product . 2021

Recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARS-CoV-2 en l'àmbit extrahospitalari

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacients adults; Tractament farmacològic; Àmbit extrahospitalari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico; Ámbito extrahospitalario Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Adult patients; Pharmacological treatment; Out-of-hospital setting L’objectiu d’aquest document és resumir les recomanacions per al maneig i tractament dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari. Així mateix, també s’informa en aquest document d’altres mesures i notificacions relacionades amb els medicaments que s’han realitzat en el con...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament, Medicaments - Administració, Atenció domiciliària, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Community Health Services::Home Care Services [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Medication Therapy Management [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Servicios de Salud::Servicios de Salud Comunitaria::Servicios de Atención de Salud a Domicilio [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::gestión de la terapia medicamentosa [ATENCIÓN DE SALUD]

1. Documento Técnico: Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19): tratamiento médico. Madrid (España): Ministerio de Sanidad; 19 març 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm.

2. Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. Madrid (España): Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; 20 de març de 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov2/?lang=en

3. Nota de seguridad: Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina e infección por COVID-19. Madrid (España): Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); 16 març 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2020- seguridad-1/medicamentos-antihipertensivos-que-actuan-sobre-el-sistema-renina-angiotensina-einfeccion-por-covid-19/?lang=ca

4. Nota informativa. La AEMPS informa de la distribución controlada de todo el stock de hidroxicloroquina/cloroquina. Madrid (España): Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); 23 març 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/la-aemps-informa-de-ladistribucion-controlada-de-todo-el-stock-de-hidroxicloroquina-cloroquina/

5. Nota informativa per a la ciutadania sobre la seguretat de l'ús d'ibuprofèn en el context de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Servei Català de la Salut (CatSalut); 15 març 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/

6. Nota informativa en relació amb l'ús dels IECA i ARA II i la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Servei Català de la Salut (CatSalut); 13 de març de 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/

7. Nota informativa sobre inicis de tractament anticoagulant en el context de la crisi covid 19. Servei Català de la Salut (CatSalut); 22 de març de 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/

8. HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19. American College of Cardiology.17 març 2020 [consulta: 24 març 2020]. Disponible a: https://www.acc.org/latest-incardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raasantagonists-in-covid-19

9. Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents - In Press 17 March 2020 - DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. Disponible a: https://www.mediterraneeinfection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf

10. Gautret et al. (2020) Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a six-day follow up: an observational study - in Press March 2020. Disponible a: https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVIDIHU-2-1.pdf. [OpenAIRE]

11. CHEN Jun, LIU Danping, LIU Li, LIU Ping, XU Qingnian, XIA Lu, LING Yun, HUANG Dan. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY March 2020. DOI : 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03.

Any information missing or wrong?Report an Issue