research product . 2021

İnsülin infüzyon pompası kullanan Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuk ve adolesanlarda Covid-19 salgınının hasta ve bakım verende yaşam kalitesine etkisinin araştırılması

Ünal, Nurcan;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Düzce Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
YÖK Tez No: 685550 İNSÜLİN İNFÜZYON POMPASI KULLANAN TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA COVİD 19 SALGINININ HASTA VE BAKIM VERENDE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Amaç: Bu çalışma insülin infüzyon pompası kullanan Tip 1 Diyabetes Mellitus (DM) tanılı çocuk ve adölesanlarda Covid-19 salgınının hasta ve bakım verende yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Ocak 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrin Bilim Dalı tarafından takip edilen, 6-18 yaş arası, insülin infüzyon pompası kullanan 61 Tip 1 DM tanılı çocuk ve adölesanların katılımı ile yapılmıştır. Çocuk ve adölesanlar için Kindl Yaşam Kalitesi Ölçeği, erişkinler için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği kullanılmıştır. Çocukların uyku kalitesi, Kindl Yaşam Kalitesi anketinin sonuna uyku kalitesini ölçmeye yönelik bir soru eklenerek değerlendirilmiştir. Hastalara ait sosyo-demografik bilgiler ise hastane bilgi kayıt sisteminden alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalardan 38'i (%62,3) kız, 35'i (%57,4) adölesan olup 29'u (%47,5) ortaokulda öğrenim görmektedir. Hastaların yaş ortalamaları 12,7 ±2,9 yıl, diyabet sürelerinin ortalaması 6,3±2,5 yıl, pompa kullanım sürelerinin ortalaması 3,2±1,8 yıldır. Hastalardan 56'sı (%91,8) ailesi ile birlikte yaşamakta, 61 (%100) hastanın tamamının annesi ve babası sağ, gelir düzeyi orta düzeyde, 38'inin (%62,3) ailesinin gelir kaynağı baba, 45'inin (%73,8) ailesinde kronik hastalık bulunmamaktadır. Hastaların ve bakım verenlerin pandemi öncesi ve pandemi süreci uyku durumlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Hastaların HbA1C düzeylerinde pandemi öncesi (8,8±1,2) ve pandemi süreci (7,9±1,1) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p0.05). A statistically significant difference was found in the HbA1C levels of the patients before and during the pandemic process (p<0.05). In the correlation analysis conducted to determine the relationship between the patients' KINDL quality of life and the caregivers', it was noticed that Children's quality of life subscales were positively correlated with their parents' quality of life both before and during the pandemic process. Conclusion: Diabetes Mellitus reduces the quality of life of children and families. Furthermore, the addition of acute epidemics like Covid-19 on diabetes affected the quality of life more adversely. Providing psychological support to individuals during pandemic and in the process of chronic diseases, delivering adequate and high-quality preventive health services, offering the necessary training for diabetes and increasing their sociocultural level improves their quality of life.
Subjects
free text keywords: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Child Health and Diseases, Çocuk, Ebeveyn, Adölesan, Diyabetes Mellitus, Yaşam kalitesi, Pandemi, Covid-19,KINDL Yaşam Kalite Anketi, DSÖ Yaşam Kalite Anketi, Child, parent, adolescent, diabetes mellitus, quality of life, pandemic, Covid-19, KINDL Quality of Life Scala, WHO Quality of Life Scala
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue