research product . 2021

El paper de les TIC en la gestió de les emocions : Experiències d'aïllament social per COVID-19

Martí Vicho, Elena; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
Des del sorgiment de la pandèmia per COVID-19 les autoritats han imposat nombroses restriccions socials per reduir la incidència de la malaltia. No obstant, els confinaments han fet aflorar altres problemàtiques com l'augment del malestar psicològic generalitzat. En conseqüència, els objectius d'aquest treball són: conèixer les experiències d'aïllament social domiciliari i hospitalari de persones que han estat positives per Coronavirus; observar com han influït les TIC en la gestió de les emocions durant l'aïllament; i fer una aproximació a la valoració sobre la hipotètica introducció de robots socials. La metodologia emprada ha estat la qualitativa, en forma d'entrevista semiestructurada, que s'ha realitzat a un total de 30 persones voluntàries, per conèixer la seva realitat i saber quins significats li han donat a les seves vivències. Els resultats obtinguts permeten mostrar la importància que tenen les TIC en el context actual, ja que permeten mantenir el suport social i mitigar l'aparició d'emocions negatives. Tanmateix, s'han detectat algunes ambivalències entorn el seu ús, com ara els efectes de la sobreexposició a les TIC o el debat suscitat per la hipotètica introducció de robots socials. Seran aquests capaços de proporcionar companyia a les persones? Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, authorities from across the globe have imposed numerous social restrictions aimed at reducing the incidence of the disease. However, lockdowns have led to other problems such as increased psychological distress. Consequently, the principal objectives of this study are to investigate the experiences of people who have tested positive for COVID-19 and how they managed social isolation both at home or in the hospital; observe how ICTs have influenced into the management of emotions during the isolation period; and make an approach to the assessment of the hypothetical introduction of social robots. The methodology used to develop this study has been a qualitative one, using a semi-structured interview, which was carried out on a total of 30 volunteers, to find out their realities and to understand their approach to social isolation. The results show the importance of ICTs in the current context, as it allows to maintain social support and mitigate the emergence of negative emotions during the isolation period. However, some ambivalences have been detected around its use, such as the effects of overexposure to ICTs or the debate generated because of the hypothetical introduction of social robots. Will social robots be able to provide company to people?
Subjects
free text keywords: Aïllament, TIC i robots socials, Social isolation, COVID-19, Emotions, Pandemic, Social robots, Loneliness
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue