research product . 2021

Un viatge als afores de la cultura : Migració, Estat i discriminació

Estanyol Bamés, Ester; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
Premi UAB de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) als millors Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global. 5a Edició, curs 2020/2021 L'arribada de l'epidemia de la Covid-19 ha visibilitzat de forma clara els límits, les fortaleses i les mancances de l'autoritat estatal alhora que la fragilitat d'alló que anomenem normal,ja que la naturalesa no entén de normalitat. Aquesta constatació ens ha fet reflexionar sobre el paper deIs governs a l'hora de controlar els seus respectius ciutadans i fins a quin punt la normalització política d'un tipus de subjecte genera la desnaturalització i discriminació absoluta d'un bon nombre d'altres. Aquesta idea ens ha portat a cercar-ne la genealogia i la seva evolució, ja que és aquí on es defineix el caracter instrumental de l'estat a partir d'alló que no pretén administrar -als afores; no tant per creure-ho d'ambit privat, sinó per una definició institucional d'aquests elements com a aliens de la seva esfera: estructures nómades, la lógica dual imposada al genere, el migrant, l'asimptomatic o el terrorista. Perque l'estat no és sols un ens administratiu, sinó que per damunt de tot és un ens que genera identitats i fronteres envers la resta de col·lectius, discriminant radicalment així, a tot aquell que habita als afores. La llegada de la epidemia de la Covid-19 ha visibilizado de forma clara los límites, las fortalezas y las carencias de la autoridad estatal a la vez que la fragilidad de lo que llamamos normal, ya que la naturaleza no entiende de normalidad. Esta constatación nos ha hecho reflexionar sobre el papel de los gobiernos a la hora de controlar sus respectivos ciudadanos y hasta qué punto la normalización política de un tipo de sujeto genera la desnaturalización y discriminación absoluta de un buen número de otros. Esta idea nos ha llevado a buscar la genealogía y su evolución, ya que es aquí donde se define el carácter instrumental del estado a partir de lo que no pretende administrar -las afueras; no tanto para creerlo de ámbito privado, sino por una definición institucional de estos elementos como ajenos de su esfera: estructuras nómadas, la lógica dual impuesta al género, el migrante, el asintomático o el terrorista. Porque el estado no es sólo un ente administrativo, sino que por encima de todo es un ente que genera identidades y fronteras enfrente la resta de colectivos, discriminando radicalmente aSÍ, a todo aquel que habita a las afueras. The appearance of covid-19 and the pandemic has brought to light the limits, strengths, and weaknesses, as well as the fragility, ofwhat we think of as normal because nature doesn't recognize what we consider normal. This affirmation has made us think about the role that governrnents have when it comes to controlling their citizens and up to what point political normalization of a subject type radically denaturalizes and discriminates against subjects that do not fit the norm. This causes us to examine the states genealogy and its evolution, as it is through this that the instrumental character ofthe state is defined: what it can and can't administrate - the periphery. This is not because such people are considered private, but rather because they are delineated by institutional definitions of these concepts as aliens within their own sphere through nomadic structures, dualist logic imposed on gender, the migrant, the asymptomatic, or the terrorist. In short, the state is not only an administrative entity, it's also, aboye all an entire structure that generates identities and borders around the rest of the collectives, radically discriminating against everyone that lives in the periphery
Subjects
free text keywords: Discriminació, Estat, Identitat, Migració, Extraterritorial, Drets humans, Discriminación, Estado, Identidad, Migración, Derechos humanos, Discrimination, State, Identity, Migration, Extraterritoriality, Human rights
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue