Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Despesa sanitària i benestar a la UE : una anàlisi empírica del període 2011-2019

Sibina Pruneda, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2022
Country: Spain
Abstract
La sanitat engloba totes aquelles actuacions i recursos destinats a protegir la salut dels ciutadans i promoure el benestar social. L'estat de salut de les persones i el benestar dependran entre d'altres factors, del nivell de despesa pública en sanitat que s'hi destini. A causa de la pandèmia de la COVID-19 s'ha generat molta controvèrsia sobre quin ha estat el paper de la despesa pública en sanitat els últims anys i la seva eficiència per millorar el benestar. L'objectiu d'aquesta investigació és estudiar quins han estat els impactes de la despesa pública en sanitat sobre la qualitat de vida mitjançant un anàlisi empíric amb dades de panell en el que s'utilitzaran diferents indicadors per analitzar el conjunt de països que integren la Unió Europea durant el període 2011-2019. En la primera part del treball, s'ha analitzat que és el que exposa la literatura sobre la relació entre la despesa en sanitat i la salut i el benestar de les persones, i s'han recopilat les diferents contribucions que expliquen diferents autors en les seves investigacions per contrastar-les amb els resultats obtinguts. La conclusió principal a la que s'arriba a través del treball empíric realitzat és que la despesa pública en sanitat té un impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones. En concret, els resultats posen de relleu que augmentar la despesa pública en sanitat augmentaria l'esperança de vida, tot i que no són concloents sobre els efectes provocats sobre la mortalitat infantil. Els resultats dels treball també mostren que hi ha altres factors que tenen una incidència rellevant sobre el nivell de benestar, factors que poden estar correlacionats amb el nivell de depesa en sanitat, com seria el cas de la pobresa. Health Public Services includes all those actions and resources used to protect the health of citizens and promoting social welfare. People's health and well-being depend, among other things, on the level of public health expenditure. The COVID-19 pandemic has created a great discussion over the role of public expenditure on health care in recent years and its efficiency in improving well-being. The goal of this research is to analyze the impacts of public expenditure on health and quality of life using statistical data over the 2011 to 2019 years, for all the European Union countries. In the first part of the research, I have studied the specialized documents, reports, files, books, … around the public health expenditure impact on the welfare state. I have summarized the point of view form those authors, and validated their opinions against the statistical results. The main conclusion reached through the empirical work is that expenditure on public health has a positive impact on people's health and well-being. Specifically, the results highlight that increasing public spending on health would increase life expectancy, although they are inconclusive about the infant mortality. The results of the work also show that there are other factors that have a significant impact on the level of well-being, factors that may be correlated with the level of expenditure on health, as would be the case of poverty.
Subjects

Despesa pública, Despesa sanitària, Sanitat, Pandèmia, Covid-19, Qualitat de vida, Benestar, Benestar social

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar