research product . 2021

Conflictes, COVID-19 i l'agenda de dones, pau i seguretat

Villellas, Ana; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Bellaterra Escola de Cultura de Pau
  • Country: Spain
Abstract
La pandèmia de la COVID-19 ha amplificat les desigualtats de gènere preexistents en totes les esferes, i les seves conseqüències s'han vist aguditzades en països en conflicte armat tot i les limitacions de dades i subregistres. La pandèmia ha posat de manifest de nou mancances relatives a la implementació efectiva de l'agenda internacional de gènere, pau i seguretat, principalment pel que fa a la manca de voluntat governamental de destinar esforços i recursos per abordar i transformar estructures i pràctiques de violència de gènere i de prioritzar la participació de dones i societat civil en tota la seva diversitat en els processos de presa de decisió. Enfocaments feministes alerten sobre els riscos d'abordar la pandèmia com una crisi nova o desconnectada d'altres processos i plantegen propostes de recuperació feminista basades en la interdependència, la igualtat de gènere i la seguretat humana i mediambiental. La pandemia de la COVID-19 ha amplificado las desigualdades de género preexistentes en todas las esferas y sus consecuencias se han visto agudizadas en países en conflicto armado, aun en medio de limitaciones de datos y subregistros. La pandemia ha puesto de manifiesto de nuevo carencias en torno a la implementación efectiva de la agenda internacional de género, paz y seguridad, principalmente de falta de voluntad gubernamental de destinar esfuerzos y recursos para abordar y transformar estructuras y prácticas de violencia de género y de priorizar la participación de mujeres y sociedad civil en toda su diversidad en los procesos de toma de decisión. Enfoques feministas alertan sobre los riesgos de abordar la pandemia como una crisis nueva o desconectada de otros procesos y plantean propuestas de recuperación feminista basadas en la interdependencia, la igualdad de género y la seguridad humana y medioambiental.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue