research product . 2021

Teaching English to Adults : The Students' Perceptions on Coteaching Adjustments during the COVID-19 Pandemic

Amieva Potrony, Anna; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
The COVID-19 pandemic and the safety measures and restrictions implemented by the governments have had a huge impact on education world-wide. Educational institutions were forced to abruptly close the school premises and adopt different - and improvised - online teaching approaches. This action-research study aims to explore the students' perceptions on a hybrid teaching approach which combines face-to-face lessons (with an hour of coteaching) and online lessons (with both synchronous and asynchronous communication) with the objective to provide all students with extra support during the pandemic period. Through an online questionnaire and four focus groups, data was collected to find out whether the students find this approach beneficial or detrimental and the main reasons to support their point of view. The results support the use of online lessons when in need; however, further research needs to be carried out on how to fully engage and motivate students during online synchronous sessions. La pandèmia de la COVID-19 i les mesures i restriccions de seguretat implementades pels governs han tingut un gran impacte en l'educació mundialment. Les institucions educatives es van veure forçades a tancar els centres educatius i a adoptar diferents (i improvisades) metodologies d'ensenyament en línia. Aquest estudi d'investigació-acció té com a objectiu explorar les percepcions dels estudiants sobre una metodologia d'ensenyament híbrida que combina classes presencials (incloent una hora de docència compartida) amb classes en línia (tant sincròniques com asincròniques) amb la intenció de proporcionar major suport a tots els estudiants durant aquest període de pandèmia. Mitjançant un qüestionari en línia i quatre grups de discussió, es van recollir les dades necessàries per descobrir si els estudiants trobaven aquesta metodologia beneficiosa o perjudicial, i les raons principals per argumentar el seu punt de vista. Els resultats recolzen l'ús de l'ensenyament en línia quan imprescindible; no obstant, seria necessari dur a terme més recerca sobre com involucrar i motivar més els estudiants durant les lliçons sincròniques.
Subjects
free text keywords: Coteaching (Co-teaching), COVID-19 education, Teaching approaches, Students' perceptions, Classroom-based teaching, Online teaching, Hybrid teaching, Synchronous communication, Asynchronous communication, Docència compartida, COVID-19, Metodologies d'ensenyament, Percepcions dels estudiants, Ensenyament presencial, Ensenyament en línia, Ensenyament híbrid, Comunicació sincrònica, Comunicació asincrònica
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue