Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1

 • COVID-19
 • Publications
 • Research data
 • 2022-2022
 • Article
 • Kazakh
 • COVID-19

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Kazakh
  Publisher: АО «КазУМОиМЯ им.Абылай хана»

  In recent years, the People's Republic of China has had the status of an important economic zone in the global and regional markets. China is one of the key trade and economic partners of Kazakhstan and is among the key investors in the economy of Kazakhstan. Despite the recent financial crisis, as well as pessimistic news about the recession in the global economy taking place against the background of the COVID-19 pandemic, trade and economic cooperation between Kazakhstan and China continues to show positive indicators.However, when it comes to relations with China, we also need to understand that the main focus is on benefits such as economic diversification and cheap money making, and that potential risks cannot be sufficiently focused. Since the interests of the population are the interests of the State, a number of concerns of the population arising in the course of such relations are not unfounded and require full study and consideration. To identify the causes of such challenges, it is important to study the personal interests of each side, that is, the ROK and the PRC, to determine the points of contact of these interests.In this regard, the main purpose of the study is to study the issues of cooperation between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China, taking into account the interests of both states. To achieve the goal, the following tasks were performed during the study: assessment of the current state of Kazakh-Chinese relations; determination of the individual interests of each state in cooperation; study of specific projects aimed at developing such ties, assessment of how they satisfy the interests of each of the parties; identification of risks to the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China arising in Sino-Kazakh relations. As a result of the study, it was concluded that Chinese-Kazakh cooperation, of course, should be, but we should pay more attention to the personal interests of the Republic of Kazakhstan and the interests of the people. Соңғы жылдары Қытай Халық Республикасы әлемдік және аймақтық нарықтардағы маңызды экономикалық аймақ мәртебесіне ие. ҚХР Қазақстанның негізгі сауда-экономикалық әріптестерінің бірі болып табылады және ҚР экономикасына басты инвесторлардың қатарына кіреді. Соңғы уақыттағы қаржы дағдарысына, сондай-ақ COVID-19 пандемиясы аясында болып жатқан әлемдік экономикадағы құлдырау туралы пессимистік жаңалықтарға қарамастан, Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық оң көрсеткіштерді көрсетуін жалғастыруда.Алайда, Қытаймен қарым-қатынас туралы сөз болғанда, көбінесе экономиканы әртараптандыру және арзан ақша табу сияқты артықшылықтарға баса назар аударылатынын және ықтимал қауіптерге жеткілікті көңіл бөлінбейтінін де аңғаруымыз керек. Халықтың мүддесі – мемлекеттің мүддесі болып табылғандықтан, мұндай қарым-қатынастар барысында туындайтын халықтың бірқатар үрейлері негізсіз болып табылмайды және толықтай зерттеліп, қарастырылуды қажет етеді. Мұндай сын-қатерлердің шығу себебін анықтау үшін, әр тараптың, яғни ҚР мен ҚХР-дың жеке мүдделерін зерттеу, аталмыш мүдделердің тоғысатын нүктелерін анықтау маңызды болып табылады.Осыған орай, зерттеудің басты мақсаты ҚР мен ҚХР арасындағы ынтымақтастық бойынша сұрақтарды екі мемлекеттің мүдделерін де ескере отырып зерттеу болып табылады. Мақсатқа жету үшін зерттеу барысында келесі міндеттер: Қазақстан-Қытай қарым-қатынастарының қазіргі жағдайын бағалау; ынтымақтастықтағы әр мемлекеттің жеке мүдделерін анықтау; мұндай байланыстарды дамытуға бағытталған нақты жобаларды зерттеп, олардың әр тарап мүдделерін қаншалықты қанағаттандырып жатқанын бағалау; Қытай-Қазақстан қарым-қатынастарында туындайтын ҚР және ҚХР алдындағы тәуекелдерді анықтау міндеттері орындалды. Зерттеу нәтижесінде Қытай-Қазақстан ынтымақтастығы, сөзсіз, болуы тиіс, бірақ Қазақстан Республикасының жеке мүдделеріне және халықтың мүдделеріне көбірек көңіл бөлуіміз керек деген қорытынды жасалды. В последние годы Китайская Народная Республика имеет статус важной экономической зоны на мировом и региональном рынках. КНР является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана и входит в число ключевых инвесторов в экономику РК. Несмотря на недавний финансовый кризис, а также пессимистические новости о рецессии в мировой экономике, происходящей на фоне пандемии COVID-19, торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем продолжает демонстрировать положительные показатели.Однако, когда дело доходит до отношений с Китаем, мы также должны понимать, что в основном акцент делается на таких преимуществах, как диверсификация экономики и дешевое зарабатывание денег, и что потенциальные риски не могут быть достаточно сфокусированы. Поскольку интересы населения являются интересами государства, то ряд опасений населения, возникающих в ходе таких отношений, не являются необоснованными и требуют полного изучения и рассмотрения. Для выявления причин возникновения таких вызовов важно изучить личные интересы каждой стороны, то есть РК и КНР, определить точки соприкосновения этих интересов.В этой связи, основной целью исследования является изучение вопросов сотрудничества между РК и КНР с учетом интересов обоих государств. Для достижения цели в ходе исследования были выполнены следующие задачи: оценка современного состояния казахстанско-китайских отношений; определение индивидуальных интересов каждого государства в сотрудничестве; изучение конкретных проектов, направленных на развитие таких связей, оценка того, насколько они удовлетворяют интересы каждой из сторон; выявление рисков перед РК и КНР, возникающих в китайско-казахстанских отношениях. В результате исследования был сделан вывод, что китайско-казахстанское сотрудничество, безусловно, должно быть, но мы должны уделять больше внимания личным интересам Республики Казахстан и интересам народа. Международные отношения и Регионоведение, Выпуск 1 (47) 2022

 • Kazakh
  Publisher: Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"

  Кіріспе: Коронавирустық инфекцияның пандемиясы (COVID-19) белсенділік шыңында болып тұр. Пандемия басталғаннан бері бұл нозологияны түсіну тез өсуде. Қазіргі уақытта ауқымды рандомизацияланған зерттеулер жүргізілсе де, өмір сүру негізінен демеуші емдеуді қамтамасыз етуге байланысты болып тұр. Демеуші емдеу бойынша ағымдағы ұсынымдар басқа вирустық пневмония мен сепсисті емдеу жөніндегі нұсқаулықтарға негізделеді. Дегенмен, COVID-19 басқа пневмония мен сепсиске қарағанда бірнеше маңызды аспектілер бойынша басқаша өтуде. Мақсаты – авторитетті мақалалар базасына енген, коронавирустық инфекция COVID-19 кезіндегі респираторлық қолдау тақырыбындағы дәлелі жоғары мақалаларды саралау мен түйіндеу. Іздестіру стратегиясы: Іздестіру жүргізілген базалар - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. Мақалалардың бастапқы саны - 325 (соның ішінде қайталанатын мақалалар саны 188), Мақалалардың атауы мен абстракттары зерттелді - 137 (соның ішінде 63 мақалала келесі себептермен саралаудан өтпеді – салыстырмалы тобының аз болуы, мақаланың атауы мен зерттеу мақсатының сәйкессіздігі). Толығымен зерттелген мақалалар саны - 74 (соның ішінде 39 мақалала келесі себептермен саралаудан өтпеді – науқастардың рандомизациясының болмауы, зерттеуде методологиялық қателіктердің болуы). Зерттеуге енген мақалалар саны – 35. Нәтижесі: ЖТЖ бар науқастарды емдеудің негізгі міндеті ағзаның жеткілікті оксигенациясын қамтамасыз ету болып табылады, өйткені ауыр гипоксемия өмірлік маңызды органдар мен жүйелердің ауыр және жиі қайтымсыз функционалдық бұзылуына әкеледі. COVID-19 бар науқастарда оксигенотерапия мен респираторлық қолдаудың басталуы реанимацияға дейінгі кезеңде жүзеге асырылуы тиіс. ЖТЖ терапиясының ең қол жетімді әдісі жедел оксигенотерапия болып саналады. Қорытынды: COVID-19 пандемиясы тыныс алуды қолдаудың, оның ішінде ИеӨЖЖ мен ӨЖЖ қауіптері мен пайдасын кеңейтілген және жан-жақты талдауды талап етеді. Оксигенотерапия мен ИеӨЖЖ заманауи нұсқаларымен респираторлық қолдауды орындау медицина қызметкерлерінің жұқтыру қаупін, инфекцияның ауруханаішілік таралуын, COVID-19 бар коморбидті науқастарда денсаулық сақтау ресурстарының және аурулардың клиникалық спектрінің болуын мұқият бағалауды талап етеді. Introduction: The coronavirus infection (COVID-19) pandemic is at its peak. Since the beginning of the pandemic, the understanding of nosology has been growing every day. Although large randomized trials are underway, treatment is based on supportive care. Current recommendations are based on the treatment of other viral pneumonias and sepsis. But the course of COVID-19 is very different from them. Aim – analysis of articles on respiratory support for coronavirus infection COVID-19 published in the most authoritative evidence-based sources. Search strategy: the search was carried out in the following databases - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. The initial number of articles - 325 (including duplicate articles - 188), titles and abstracts of articles - 137 were studied (including 63 articles were excluded for the following reasons - lack of a comparison group, inconsistency of goals and titles of articles). Fully studied articles - 74 (including 39 articles were excluded for the following reasons - the lack of randomization of patients, the presence of methodological errors). The number of articles included in the study is 35. Results: the main task in the treatment of acute respiratory failure is adequate oxygenation, since hypoxia can lead to severe and irreparable functional disorders. In patients with COVID-19, oxygen therapy and respiratory support should begin prior to admission to intensive care. The most accessible in the treatment of acute respiratory failure is oxygen therapy. Conclusions. The COVID-19 pandemic requires an expanded and comprehensive analysis of the risks and benefits of respiratory support, including NIV and mechanical ventilation. Respiratory support with modern options for oxygen therapy and NIV will require a careful assessment of the risks of infection of healthcare workers, nosocomial spread of infection, the availability of healthcare resources and the clinical spectrum of diseases in comorbid patients with COVID-19. Введение. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) на пике активности. С начала пандемии понимание нозологии растет с каждым днем. Хотя на сегодняшний день ведутся крупные рандомизированные исследования, лечение основывается на поддерживающей терапии. Текущие рекомендации основываются на лечении других вирусных пневмоний и сепсиса. Но течение COVID-19 в значительной степени отличается от них. Цель – анализ статей по теме респираторной поддержки коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованных в наиболее авторитетных источниках с доказательной базой. Стратегия поиска: поиск осуществлялся в следующих базах - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. Начальное количество статей - 325 (в том числе повторяющиеся статьи - 188), изучены названия и абстракты статей - 137 (в том числе 63 статьи исключены по следующим причинам – отсутствие группы сравнения, несоответствие целей и названия статей). Полностью изученные статьи - 74 (в том числе 39 статей исключены по следующим причинам – отсутствие рандомизации пациентов, наличие методологических ошибок). Количество статей вошедших в исследование – 35. Результаты. Основная задача в лечении острой дыхательной недостаточности – адекватная оксигенация, так как гипоксия может привести к тяжелым и непоправимым функциональным нарушениям. У пациентов с COVID-19 оксигенотерапия и респираторная поддержка должна начинаться до поступления в реанимацию. Самым доступным в терапии ОДН является оксигенотерапия. Выводы. Пандемия COVID-19 требует расширенного и всестороннего анализа рисков и пользы проведения респираторной поддержки, в том числе НИВЛ и ИВЛ. Респираторная поддержка современными вариантами оксигенотерапии и НИВЛ потребует тщательной оценки рисков заражения медицинских работников, внутрибольничного распространения инфекции, наличия ресурсов здравоохранения и клинического спектра заболеваний у коморбидных пациентов с COVID-19. Наука и здравоохранение, Выпуск 1 (24) 2022, Pages 14-21

 • Kazakh
  Publisher: АО «КазУМОиМЯ им.Абылай хана»

  COVID-19 пандемиясы кезінде қашықтықтан оқытуға көшу жағдайында тек шетел тілін меңгерген коммуникативті құзыретті ғана емес, сонымен қатар онлайн кеңістікте цифрлық технологиялармен жұмыс істеу дағдылары мен қабілеттері бар мамандарды даярлау қажеттілігі туындады. Қазіргі жағдайда цифрлық құралдарды, қосымшалар мен онлайн форматтағы платформаларды пайдалана отырыпб әріптестермен, оқушылармен және ата-аналармен тіл табыса алатын, сабақ жүргізетін, кері байланыс жасайтын, цифрлық ақпаратты іздей алатын дағдылары бар болашақ мұғалімдерді дайындау ерекше маңызды. Сондай-ақ университеттер үшін болашақ мұғалімдердің оқытуды тек офлайн режимінде ғана емес, онлайн форматта да жоспарлау, дамыту және өткізу дағдылары мен дайындығын дамыту қажет. Осыған байланысты осы мақаланың авторлары әлеуметтік қайта құрулар мен реформалар кезінде әсіресе өткір болып отырған қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ шетел тілі мұғалімнің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мәселесін қарастырды. Қашықтықтан оқыту аспектісінде болашақ шетел тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттерінің құрылымын зерттей отырып, жұмыста кәсіби құзыреттерді жіктеутеудегі сан алуан тәсілдері сипатталған, мысалы: коммуникативті, әдістемелік, педагогикалық, тілдік (лингвистикалық), әлеуметтік, ұйымдастырушылық, рефлексиялық, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-ақпараттық, әлеуметтік-ұйымдастырушылық, когнитивтік, мәдениетаралық, тұлғалық, лингво-әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-мәдени, жалпы мәдени, грамматикалық, стратегиялық, дискурсивтік, әлеуметтік-лингвистикалық, филологиялық, арнайы, лингво-мультимедиялық, цифрлық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) құзыреттері. Осы жіктеулердің негізінде қазіргі қашықтықтан білім беру жүйесіндегі міндеттер мен мақсаттарға сүйене отырып болашақ шетел тілі мұғалімнің келесі құзыреттілігі айқындалды: тілдік құзыреттері, шетел тілінің коммуникативтік құзыреттері, психологиялықпен педагогикалық құзыреттері, әдістемелік құзыреттері, цифрлық (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) құзыреттері. Во время пандемии COVID-19, с переходом на дистанционное обучение назрела необходимость подготовки специалистов, которые владеют не только иноязычной коммуникативной компетенцией, но и обладают умениями и навыками работать с цифровыми технологиями в онлайн пространстве. Особенно важно в нынешних условиях подготовить будущих учителей, которые могут общаться с коллегами, учениками и родителями, вести занятия, давать обратную связь, применяя цифровые средства, приложения и платформы в онлайн формате, которые обладают навыками и умениями поиска цифровой информации в интернете, передаваемую своим ученикам на занятиях. А также важно для вузов формирование умений и готовности будущих учителей к планированию, разработке и проведению обучения не только в офлайн режиме, но и в онлайн формате. В этой связи авторы данной статьи рассматрели проблему формирования профессиональных компетенций будущего учителя иностранных языков в условиях дистанционного образования, которая особенно остро стоит во время социальных преобразований и реформ. Изучая структуру профессиональных компетенций будущего учителя иностранных языков в аспекте дистанционного образования, в работе были описаны различные подходы к классификации профессиональных компетенций, таких как: коммуникативная, методическая, педагогическая, языковая (лингвистическая), социальная, организационная, рефлексивная, психолого-педагогическая, социально-психологическая, познавательная, межкультурная, персональная, лингвосоциокультурная, грамматическая, стратегическая, дискурсивная, социокультурная, социолингвистическая, специальная, лингвомультимедийная, цифровая, ИКТ компетенция. На основе данных классификаций выделены следующие компетенции будущего учителя иностранных языков, исходя из целей и задач дистанционного образования: лингвистические компетенции, иноязычные коммуникативные компетенции, психолого-педагогические компетенции, методические компетенции и цифровые (информационно-коммуникативные технологии) компетенции. During the COVID-19 pandemic, with the transition to distance learning, there is a need to train specialists who not only acquire foreign language communicative competence, but also have the skills and abilities to work with digital technologies in the online space. It is especially important in the current conditions to train future teachers who can communicate with colleagues, pupils and parents, conduct classes, give feedback using digital tools, applications and platforms in online format, who have the skills and abilities to search for digital information on the Internet. It is also important for universities to develop the skills and readiness of future teachers to plan, develop and conduct teaching not only offline, but also online. In this regard, the authors of this article considered the problem of the formation of professional competencies of a future foreign language teacher in the context of distance education, which is especially relevant during social transformations and reforms. Studying the structure of professional competencies of a future foreign language teacher in the aspect of distance education, the paper describes various approaches to the classification of professional competencies, such as: communicative, methodological, pedagogical, language (linguistic), social, organizational, reflective, psychological and pedagogical, socio- psychological, cognitive, intercultural, personal, linguo-socio-cultural, grammatical, strategic, discursive, socio-cultural, socio-linguistic, special, linguo-multimedia, digital, ICT competence. Based on these classifications, the following competencies of the future foreign language teacher have been identified, based on the goals and objectives of distance education: linguistic competencies, foreign language communicative competencies, psychological and pedagogical competencies, methodological competencies and digital (information and communication technologies) competencies. Педагогические науки, Выпуск 3 (66) 2022

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1
 • Kazakh
  Publisher: АО «КазУМОиМЯ им.Абылай хана»

  In recent years, the People's Republic of China has had the status of an important economic zone in the global and regional markets. China is one of the key trade and economic partners of Kazakhstan and is among the key investors in the economy of Kazakhstan. Despite the recent financial crisis, as well as pessimistic news about the recession in the global economy taking place against the background of the COVID-19 pandemic, trade and economic cooperation between Kazakhstan and China continues to show positive indicators.However, when it comes to relations with China, we also need to understand that the main focus is on benefits such as economic diversification and cheap money making, and that potential risks cannot be sufficiently focused. Since the interests of the population are the interests of the State, a number of concerns of the population arising in the course of such relations are not unfounded and require full study and consideration. To identify the causes of such challenges, it is important to study the personal interests of each side, that is, the ROK and the PRC, to determine the points of contact of these interests.In this regard, the main purpose of the study is to study the issues of cooperation between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China, taking into account the interests of both states. To achieve the goal, the following tasks were performed during the study: assessment of the current state of Kazakh-Chinese relations; determination of the individual interests of each state in cooperation; study of specific projects aimed at developing such ties, assessment of how they satisfy the interests of each of the parties; identification of risks to the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China arising in Sino-Kazakh relations. As a result of the study, it was concluded that Chinese-Kazakh cooperation, of course, should be, but we should pay more attention to the personal interests of the Republic of Kazakhstan and the interests of the people. Соңғы жылдары Қытай Халық Республикасы әлемдік және аймақтық нарықтардағы маңызды экономикалық аймақ мәртебесіне ие. ҚХР Қазақстанның негізгі сауда-экономикалық әріптестерінің бірі болып табылады және ҚР экономикасына басты инвесторлардың қатарына кіреді. Соңғы уақыттағы қаржы дағдарысына, сондай-ақ COVID-19 пандемиясы аясында болып жатқан әлемдік экономикадағы құлдырау туралы пессимистік жаңалықтарға қарамастан, Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық оң көрсеткіштерді көрсетуін жалғастыруда.Алайда, Қытаймен қарым-қатынас туралы сөз болғанда, көбінесе экономиканы әртараптандыру және арзан ақша табу сияқты артықшылықтарға баса назар аударылатынын және ықтимал қауіптерге жеткілікті көңіл бөлінбейтінін де аңғаруымыз керек. Халықтың мүддесі – мемлекеттің мүддесі болып табылғандықтан, мұндай қарым-қатынастар барысында туындайтын халықтың бірқатар үрейлері негізсіз болып табылмайды және толықтай зерттеліп, қарастырылуды қажет етеді. Мұндай сын-қатерлердің шығу себебін анықтау үшін, әр тараптың, яғни ҚР мен ҚХР-дың жеке мүдделерін зерттеу, аталмыш мүдделердің тоғысатын нүктелерін анықтау маңызды болып табылады.Осыған орай, зерттеудің басты мақсаты ҚР мен ҚХР арасындағы ынтымақтастық бойынша сұрақтарды екі мемлекеттің мүдделерін де ескере отырып зерттеу болып табылады. Мақсатқа жету үшін зерттеу барысында келесі міндеттер: Қазақстан-Қытай қарым-қатынастарының қазіргі жағдайын бағалау; ынтымақтастықтағы әр мемлекеттің жеке мүдделерін анықтау; мұндай байланыстарды дамытуға бағытталған нақты жобаларды зерттеп, олардың әр тарап мүдделерін қаншалықты қанағаттандырып жатқанын бағалау; Қытай-Қазақстан қарым-қатынастарында туындайтын ҚР және ҚХР алдындағы тәуекелдерді анықтау міндеттері орындалды. Зерттеу нәтижесінде Қытай-Қазақстан ынтымақтастығы, сөзсіз, болуы тиіс, бірақ Қазақстан Республикасының жеке мүдделеріне және халықтың мүдделеріне көбірек көңіл бөлуіміз керек деген қорытынды жасалды. В последние годы Китайская Народная Республика имеет статус важной экономической зоны на мировом и региональном рынках. КНР является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана и входит в число ключевых инвесторов в экономику РК. Несмотря на недавний финансовый кризис, а также пессимистические новости о рецессии в мировой экономике, происходящей на фоне пандемии COVID-19, торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем продолжает демонстрировать положительные показатели.Однако, когда дело доходит до отношений с Китаем, мы также должны понимать, что в основном акцент делается на таких преимуществах, как диверсификация экономики и дешевое зарабатывание денег, и что потенциальные риски не могут быть достаточно сфокусированы. Поскольку интересы населения являются интересами государства, то ряд опасений населения, возникающих в ходе таких отношений, не являются необоснованными и требуют полного изучения и рассмотрения. Для выявления причин возникновения таких вызовов важно изучить личные интересы каждой стороны, то есть РК и КНР, определить точки соприкосновения этих интересов.В этой связи, основной целью исследования является изучение вопросов сотрудничества между РК и КНР с учетом интересов обоих государств. Для достижения цели в ходе исследования были выполнены следующие задачи: оценка современного состояния казахстанско-китайских отношений; определение индивидуальных интересов каждого государства в сотрудничестве; изучение конкретных проектов, направленных на развитие таких связей, оценка того, насколько они удовлетворяют интересы каждой из сторон; выявление рисков перед РК и КНР, возникающих в китайско-казахстанских отношениях. В результате исследования был сделан вывод, что китайско-казахстанское сотрудничество, безусловно, должно быть, но мы должны уделять больше внимания личным интересам Республики Казахстан и интересам народа. Международные отношения и Регионоведение, Выпуск 1 (47) 2022

 • Kazakh
  Publisher: Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"

  Кіріспе: Коронавирустық инфекцияның пандемиясы (COVID-19) белсенділік шыңында болып тұр. Пандемия басталғаннан бері бұл нозологияны түсіну тез өсуде. Қазіргі уақытта ауқымды рандомизацияланған зерттеулер жүргізілсе де, өмір сүру негізінен демеуші емдеуді қамтамасыз етуге байланысты болып тұр. Демеуші емдеу бойынша ағымдағы ұсынымдар басқа вирустық пневмония мен сепсисті емдеу жөніндегі нұсқаулықтарға негізделеді. Дегенмен, COVID-19 басқа пневмония мен сепсиске қарағанда бірнеше маңызды аспектілер бойынша басқаша өтуде. Мақсаты – авторитетті мақалалар базасына енген, коронавирустық инфекция COVID-19 кезіндегі респираторлық қолдау тақырыбындағы дәлелі жоғары мақалаларды саралау мен түйіндеу. Іздестіру стратегиясы: Іздестіру жүргізілген базалар - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. Мақалалардың бастапқы саны - 325 (соның ішінде қайталанатын мақалалар саны 188), Мақалалардың атауы мен абстракттары зерттелді - 137 (соның ішінде 63 мақалала келесі себептермен саралаудан өтпеді – салыстырмалы тобының аз болуы, мақаланың атауы мен зерттеу мақсатының сәйкессіздігі). Толығымен зерттелген мақалалар саны - 74 (соның ішінде 39 мақалала келесі себептермен саралаудан өтпеді – науқастардың рандомизациясының болмауы, зерттеуде методологиялық қателіктердің болуы). Зерттеуге енген мақалалар саны – 35. Нәтижесі: ЖТЖ бар науқастарды емдеудің негізгі міндеті ағзаның жеткілікті оксигенациясын қамтамасыз ету болып табылады, өйткені ауыр гипоксемия өмірлік маңызды органдар мен жүйелердің ауыр және жиі қайтымсыз функционалдық бұзылуына әкеледі. COVID-19 бар науқастарда оксигенотерапия мен респираторлық қолдаудың басталуы реанимацияға дейінгі кезеңде жүзеге асырылуы тиіс. ЖТЖ терапиясының ең қол жетімді әдісі жедел оксигенотерапия болып саналады. Қорытынды: COVID-19 пандемиясы тыныс алуды қолдаудың, оның ішінде ИеӨЖЖ мен ӨЖЖ қауіптері мен пайдасын кеңейтілген және жан-жақты талдауды талап етеді. Оксигенотерапия мен ИеӨЖЖ заманауи нұсқаларымен респираторлық қолдауды орындау медицина қызметкерлерінің жұқтыру қаупін, инфекцияның ауруханаішілік таралуын, COVID-19 бар коморбидті науқастарда денсаулық сақтау ресурстарының және аурулардың клиникалық спектрінің болуын мұқият бағалауды талап етеді. Introduction: The coronavirus infection (COVID-19) pandemic is at its peak. Since the beginning of the pandemic, the understanding of nosology has been growing every day. Although large randomized trials are underway, treatment is based on supportive care. Current recommendations are based on the treatment of other viral pneumonias and sepsis. But the course of COVID-19 is very different from them. Aim – analysis of articles on respiratory support for coronavirus infection COVID-19 published in the most authoritative evidence-based sources. Search strategy: the search was carried out in the following databases - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. The initial number of articles - 325 (including duplicate articles - 188), titles and abstracts of articles - 137 were studied (including 63 articles were excluded for the following reasons - lack of a comparison group, inconsistency of goals and titles of articles). Fully studied articles - 74 (including 39 articles were excluded for the following reasons - the lack of randomization of patients, the presence of methodological errors). The number of articles included in the study is 35. Results: the main task in the treatment of acute respiratory failure is adequate oxygenation, since hypoxia can lead to severe and irreparable functional disorders. In patients with COVID-19, oxygen therapy and respiratory support should begin prior to admission to intensive care. The most accessible in the treatment of acute respiratory failure is oxygen therapy. Conclusions. The COVID-19 pandemic requires an expanded and comprehensive analysis of the risks and benefits of respiratory support, including NIV and mechanical ventilation. Respiratory support with modern options for oxygen therapy and NIV will require a careful assessment of the risks of infection of healthcare workers, nosocomial spread of infection, the availability of healthcare resources and the clinical spectrum of diseases in comorbid patients with COVID-19. Введение. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) на пике активности. С начала пандемии понимание нозологии растет с каждым днем. Хотя на сегодняшний день ведутся крупные рандомизированные исследования, лечение основывается на поддерживающей терапии. Текущие рекомендации основываются на лечении других вирусных пневмоний и сепсиса. Но течение COVID-19 в значительной степени отличается от них. Цель – анализ статей по теме респираторной поддержки коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованных в наиболее авторитетных источниках с доказательной базой. Стратегия поиска: поиск осуществлялся в следующих базах - PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase. Начальное количество статей - 325 (в том числе повторяющиеся статьи - 188), изучены названия и абстракты статей - 137 (в том числе 63 статьи исключены по следующим причинам – отсутствие группы сравнения, несоответствие целей и названия статей). Полностью изученные статьи - 74 (в том числе 39 статей исключены по следующим причинам – отсутствие рандомизации пациентов, наличие методологических ошибок). Количество статей вошедших в исследование – 35. Результаты. Основная задача в лечении острой дыхательной недостаточности – адекватная оксигенация, так как гипоксия может привести к тяжелым и непоправимым функциональным нарушениям. У пациентов с COVID-19 оксигенотерапия и респираторная поддержка должна начинаться до поступления в реанимацию. Самым доступным в терапии ОДН является оксигенотерапия. Выводы. Пандемия COVID-19 требует расширенного и всестороннего анализа рисков и пользы проведения респираторной поддержки, в том числе НИВЛ и ИВЛ. Респираторная поддержка современными вариантами оксигенотерапии и НИВЛ потребует тщательной оценки рисков заражения медицинских работников, внутрибольничного распространения инфекции, наличия ресурсов здравоохранения и клинического спектра заболеваний у коморбидных пациентов с COVID-19. Наука и здравоохранение, Выпуск 1 (24) 2022, Pages 14-21

 • Kazakh
  Publisher: АО «КазУМОиМЯ им.Абылай хана»

  COVID-19 пандемиясы кезінде қашықтықтан оқытуға көшу жағдайында тек шетел тілін меңгерген коммуникативті құзыретті ғана емес, сонымен қатар онлайн кеңістікте цифрлық технологиялармен жұмыс істеу дағдылары мен қабілеттері бар мамандарды даярлау қажеттілігі туындады. Қазіргі жағдайда цифрлық құралдарды, қосымшалар мен онлайн форматтағы платформаларды пайдалана отырыпб әріптестермен, оқушылармен және ата-аналармен тіл табыса алатын, сабақ жүргізетін, кері байланыс жасайтын, цифрлық ақпаратты іздей алатын дағдылары бар болашақ мұғалімдерді дайындау ерекше маңызды. Сондай-ақ университеттер үшін болашақ мұғалімдердің оқытуды тек офлайн режимінде ғана емес, онлайн форматта да жоспарлау, дамыту және өткізу дағдылары мен дайындығын дамыту қажет. Осыған байланысты осы мақаланың авторлары әлеуметтік қайта құрулар мен реформалар кезінде әсіресе өткір болып отырған қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ шетел тілі мұғалімнің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мәселесін қарастырды. Қашықтықтан оқыту аспектісінде болашақ шетел тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттерінің құрылымын зерттей отырып, жұмыста кәсіби құзыреттерді жіктеутеудегі сан алуан тәсілдері сипатталған, мысалы: коммуникативті, әдістемелік, педагогикалық, тілдік (лингвистикалық), әлеуметтік, ұйымдастырушылық, рефлексиялық, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-ақпараттық, әлеуметтік-ұйымдастырушылық, когнитивтік, мәдениетаралық, тұлғалық, лингво-әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-мәдени, жалпы мәдени, грамматикалық, стратегиялық, дискурсивтік, әлеуметтік-лингвистикалық, филологиялық, арнайы, лингво-мультимедиялық, цифрлық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) құзыреттері. Осы жіктеулердің негізінде қазіргі қашықтықтан білім беру жүйесіндегі міндеттер мен мақсаттарға сүйене отырып болашақ шетел тілі мұғалімнің келесі құзыреттілігі айқындалды: тілдік құзыреттері, шетел тілінің коммуникативтік құзыреттері, психологиялықпен педагогикалық құзыреттері, әдістемелік құзыреттері, цифрлық (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) құзыреттері. Во время пандемии COVID-19, с переходом на дистанционное обучение назрела необходимость подготовки специалистов, которые владеют не только иноязычной коммуникативной компетенцией, но и обладают умениями и навыками работать с цифровыми технологиями в онлайн пространстве. Особенно важно в нынешних условиях подготовить будущих учителей, которые могут общаться с коллегами, учениками и родителями, вести занятия, давать обратную связь, применяя цифровые средства, приложения и платформы в онлайн формате, которые обладают навыками и умениями поиска цифровой информации в интернете, передаваемую своим ученикам на занятиях. А также важно для вузов формирование умений и готовности будущих учителей к планированию, разработке и проведению обучения не только в офлайн режиме, но и в онлайн формате. В этой связи авторы данной статьи рассматрели проблему формирования профессиональных компетенций будущего учителя иностранных языков в условиях дистанционного образования, которая особенно остро стоит во время социальных преобразований и реформ. Изучая структуру профессиональных компетенций будущего учителя иностранных языков в аспекте дистанционного образования, в работе были описаны различные подходы к классификации профессиональных компетенций, таких как: коммуникативная, методическая, педагогическая, языковая (лингвистическая), социальная, организационная, рефлексивная, психолого-педагогическая, социально-психологическая, познавательная, межкультурная, персональная, лингвосоциокультурная, грамматическая, стратегическая, дискурсивная, социокультурная, социолингвистическая, специальная, лингвомультимедийная, цифровая, ИКТ компетенция. На основе данных классификаций выделены следующие компетенции будущего учителя иностранных языков, исходя из целей и задач дистанционного образования: лингвистические компетенции, иноязычные коммуникативные компетенции, психолого-педагогические компетенции, методические компетенции и цифровые (информационно-коммуникативные технологии) компетенции. During the COVID-19 pandemic, with the transition to distance learning, there is a need to train specialists who not only acquire foreign language communicative competence, but also have the skills and abilities to work with digital technologies in the online space. It is especially important in the current conditions to train future teachers who can communicate with colleagues, pupils and parents, conduct classes, give feedback using digital tools, applications and platforms in online format, who have the skills and abilities to search for digital information on the Internet. It is also important for universities to develop the skills and readiness of future teachers to plan, develop and conduct teaching not only offline, but also online. In this regard, the authors of this article considered the problem of the formation of professional competencies of a future foreign language teacher in the context of distance education, which is especially relevant during social transformations and reforms. Studying the structure of professional competencies of a future foreign language teacher in the aspect of distance education, the paper describes various approaches to the classification of professional competencies, such as: communicative, methodological, pedagogical, language (linguistic), social, organizational, reflective, psychological and pedagogical, socio- psychological, cognitive, intercultural, personal, linguo-socio-cultural, grammatical, strategic, discursive, socio-cultural, socio-linguistic, special, linguo-multimedia, digital, ICT competence. Based on these classifications, the following competencies of the future foreign language teacher have been identified, based on the goals and objectives of distance education: linguistic competencies, foreign language communicative competencies, psychological and pedagogical competencies, methodological competencies and digital (information and communication technologies) competencies. Педагогические науки, Выпуск 3 (66) 2022