Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
8 Research products, page 1 of 1

 • COVID-19
 • Research data
 • Other research products
 • 2022-2022
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • COVID-19

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sibina Pruneda, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa;
  Country: Spain

  La sanitat engloba totes aquelles actuacions i recursos destinats a protegir la salut dels ciutadans i promoure el benestar social. L'estat de salut de les persones i el benestar dependran entre d'altres factors, del nivell de despesa pública en sanitat que s'hi destini. A causa de la pandèmia de la COVID-19 s'ha generat molta controvèrsia sobre quin ha estat el paper de la despesa pública en sanitat els últims anys i la seva eficiència per millorar el benestar. L'objectiu d'aquesta investigació és estudiar quins han estat els impactes de la despesa pública en sanitat sobre la qualitat de vida mitjançant un anàlisi empíric amb dades de panell en el que s'utilitzaran diferents indicadors per analitzar el conjunt de països que integren la Unió Europea durant el període 2011-2019. En la primera part del treball, s'ha analitzat que és el que exposa la literatura sobre la relació entre la despesa en sanitat i la salut i el benestar de les persones, i s'han recopilat les diferents contribucions que expliquen diferents autors en les seves investigacions per contrastar-les amb els resultats obtinguts. La conclusió principal a la que s'arriba a través del treball empíric realitzat és que la despesa pública en sanitat té un impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones. En concret, els resultats posen de relleu que augmentar la despesa pública en sanitat augmentaria l'esperança de vida, tot i que no són concloents sobre els efectes provocats sobre la mortalitat infantil. Els resultats dels treball també mostren que hi ha altres factors que tenen una incidència rellevant sobre el nivell de benestar, factors que poden estar correlacionats amb el nivell de depesa en sanitat, com seria el cas de la pobresa. Health Public Services includes all those actions and resources used to protect the health of citizens and promoting social welfare. People's health and well-being depend, among other things, on the level of public health expenditure. The COVID-19 pandemic has created a great discussion over the role of public expenditure on health care in recent years and its efficiency in improving well-being. The goal of this research is to analyze the impacts of public expenditure on health and quality of life using statistical data over the 2011 to 2019 years, for all the European Union countries. In the first part of the research, I have studied the specialized documents, reports, files, books, … around the public health expenditure impact on the welfare state. I have summarized the point of view form those authors, and validated their opinions against the statistical results. The main conclusion reached through the empirical work is that expenditure on public health has a positive impact on people's health and well-being. Specifically, the results highlight that increasing public spending on health would increase life expectancy, although they are inconclusive about the infant mortality. The results of the work also show that there are other factors that have a significant impact on the level of well-being, factors that may be correlated with the level of expenditure on health, as would be the case of poverty.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Urgell García, Jordi; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
  Publisher: Bellaterra Escola de Cultura de Pau
  Country: Spain

  El següent informe analitza alguns dels principals impactes de la pandèmia de la COVID-19 en els processos de pau, com el retard, l'alentiment o la paràlisi d'algunes negociacions de pau; la transició a processos de diàleg a distància, que comporta la virtualització de la comunicació, un protagonisme més gran de l'anomenada "mediació interna" i una major agència dels actors locals; l'impacte en els processos de pau de la crida del secretari general de les Nacions Unides a un alto el foc global; i la influència de la resolució 2532 (2020) del Consell de Seguretat de l'ONU sobre la reconfiguració i ampliació del concepte de seguretat internacional i de les funcions i competències del Consell de Seguretat per preservar la pau i la seguretat internacionals. El siguiente informe analiza algunos de los principales impactos de la pandemia de la COVID-19 en los procesos de paz, como el retraso, ralentización o parálisis de algunas negociones de paz; la transición a procesos de diálogo a distancia, que conlleva la virtualización de la comunicación, un mayor protagonismo de la llamada "mediación interna" y una mayor agencia de los actores locales; el impacto en los procesos de paz del llamamiento del secretario general de Naciones Unidas a un alto el fuego global; y la influencia de la resolución 2532 (2020) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la reconfiguración y ampliación del concepto de seguridad internacional y de las funciones y competencias del Consejo de Seguridad para preservar la paz y seguridad internacionales.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Carrasquer, Pilar;
  Country: Spain

  Ponència experta dins del marc de la jornada: Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva organitzada pel Consell de Relacions Laborals el 5 de maig del 2022 a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, amb el triple objectiu de reflexionar sobre els usos dels temps en el context actual; presentar el monogràfic sobre l'impacte de la COVID-19 en aquests usos dels temps i difondre les orientacions de l'acord del Consell "10 objectius per a la negociació col·lectiva".

 • Other research product . 2022
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Vives Estivill, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Aquest Treball de Fi de Grau mostra la producció d'una radioficció sonora en format podcast sobre la gestió europea de la pandèmia. Malgrat les crítiques inicials, que acusaven de descoordinació a la UE, èxits com la compra centralitzada de vacunes, els fons de recuperació, o el certificat covid avalen la bona gestió de pandèmica per part de la Unió. I tots aquests èxits es narren en format de ficció sonora, que, mitjançant una polifonia de veus i un apartat treballat de música i efectes de so, vol ser un producte europeista atractiu per la gent. Este Trabajo de Fin de Grado muestra la producción de una radio-ficción sonora en formato podcast sobre la gestión europea de la pandemia. A pesar de las críticas iniciales, que acusaban de descoordinación a la UE, éxitos como la compra centralizada de vacunas, los fondos de recuperación, o el certificado covid-19 avalan la buena gestión pandémica por parte de la Unión. Y todos estos hitos se narran en un formato de podcast de ficción sonora, que mediante una polifonía de voces y un apartado trabajado de música y efectos de sonido, quiere ser un producto europeísta atractivo para la gente. This End of Degree Project shows the production of a sound fiction podcast about the European management of the pandemic. Despite initial criticism, which accused the EU of lack of coordination, successes such as the centralized purchase of vaccines, the recovery funds, or the covid-19 certificate guarantee the good management of the pandemic by the Union. And all these successes are narrated in a sound fiction podcast, which, through a polyphony of voices and a worked section of music and sound effects, to make an attractive European product for people.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  El Briyak Ereddam, Hafsa; Buffa Dunat, Martin;
  Publisher: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Parc de Recerca UAB,
  Country: Spain

  La interrupció dels sistemes de subministrament originada per la COVID-19, va provocar l'escassetat de matèries primeres en la majoria de les verticals de la indústria. Aquesta situació va elevar la consciència dels fabricants sobre el paper crucial de les Tecnologies d'Impressió 3D o la Fabricació Additiva, que van suposar una gran oportunitat per superar l'estat d'emergència.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Boix Labarca, Mireia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  El procediment de ratificació judicial és un mecanisme jurídic que té més de vint anys de vigència. Tot i això, la seva activitat més important ha coincidit amb l'arribada de la COVID-19. En aquest treball s'estudien els seus elements troncals, en el marc d'una mesura sanitària que va ser objecte d'avaluació en aquest procediment, el Certificat COVID digital de la UE. Amb l'ajuda de la normativa vigent, la jurisprudència i articles doctrinals es delimiten tant la seva definició, les característiques principals i l'impacte que té un procediment com aquest en el nostre ordenament jurídic. A la vegada, es pretén assenyalar aquelles qüestions jurídiques que han generat més debat i que poden ser crucials per afrontar contextos futurs. The judicial procedure of ratification is a judiciary mechanism that has been in force for more than twenty years. Nonetheless, its most important activity has coincided with the arrival of COVID-19. This work studies its core elements within the framework of a health measure that was evaluated in this procedure, the EU'S Digital COVID Certificate. With the help of the regulations currently in force, caselaw, and legal doctrine articles, this work outlines its definition, main features and the impact of a procedure of this kind has in our legal system. At the same time, it intends to point out those legal issues that have generated more debate and that can be crucial to address future contexts.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  El Briyak Ereddam, Hafsa; Palma, Julia; Vicente i Campos, Oriol; Sanchez, Anna;
  Publisher: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Parc de Recerca UAB,
  Country: Spain

  La crisi sorgida per la Pandèmia de la Covid-19, ha provocat canvis socioeconòmics importants, tant en la forma de treballar, com en la formació, en la mobilitat, el consum, el lleure... I el sector turístic no n'és excepció. El "turisme de proximitat" apareix com a alternativa per revitalitzar el sector i fa referència a la pràctica de viatjar i redescobrir espais a prop de l'entorn quotidià. Un fet que propicia des de descobertes de l'entorn natural, del patrimoni cultural, de petits productors i alhora, també, del patrimoni industrial.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Vidal Navarro, Pol; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  En situacions de crisi com una pandèmia és important analitzar com la premsa va comunicar i informar a la ciutadania d'un esdeveniment nou i sense precedents, i si ho van fer d'una manera responsable. Específicament, en la recerca s'ha revisat la premsa escrita generalista en català. S'ha arribat a la conclusió que la premsa generalista catalana va informar escassament d'una forma sensacionalista i alarmista. Així mateix, s'ha identificat que la majoria de les fonts que es van utilitzar eren occidentals i oficials. A més, van aparèixer més fonts polítiques que científiques durant el preconfinament. En situaciones de crisis como una pandemia es importante analizar como la prensa comunicó e informó a la ciudadanía de un acontecimiento nuevo y sin precedentes, y si lo hicieron de una manera responsable. Específicamente, en esta investigación se ha revisado la prensa escrita generalista en catalán. Se ha llegado a la conclusión que la prensa generalista catalana informó escasamente de una forma sensacionalista y alarmista. Así mismo, se ha identificado que la mayoría de las fuentes que se utilizaron eran occidentales y oficiales. Además, aparecieron más fuentes políticas que científicas durante el preconfinamiento. In crisis situations such as a pandemic, it is important to analyse how the press communicated and informed the citizens of a new and unprecedented event and whether they did so in a responsible manner. Specifically, the research has reviewed the generalist written press in Catalan. It has been concluded that the Catalan generalist press reported scantly in a sensationalist and alarmist manner. It has also been identified that most sources used were western and official. In addition, more political than scientific sources appeared during pre-confinment.