Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products

 • COVID-19
 • Other research products
 • 2023-2023
 • Maltepe University Institutional Repository
 • COVID-19

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztürk, Elif;

  Yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımının anksiyete ile ilişkisi Giriş ve Amaç: Gıda takviyeleri olarak bildiğimiz vitaminler, mineraller, probiyotikler ve diğer ürünlerin kullanım sıklığı; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık geliştirici etkileri nedeniyle, başarılı satış stratejileri ve reklamların da katkılarıyla giderek artmaktadır. Üç yıldır mücadele edilen Covid-19 salgın sürecinin bireylerin sağlık anksiyetesini arttırdığı, oluşan korku ve stresin bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere neden olduğu gözlenmiş, gıda takviyesi kullanımının da etkilenebileceği düşünülmüştür. Biz bu çalışma ile hastalarımızdaki gıda takviyesi kullanım durumlarını, bu takviyelerin kullanım sebeplerini, oluştuysa yan etkilerini, bu kullanımın kişinin demografik özellikleri, anksiyetesi, Covid-19 korkusu ve pandemi ile ilişkisini gözlemlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tek oturumda çevrimiçi usulü anket tipindeki çalışma 01.10.2022-01.11.2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine gelen 18-75 yaş arası gönüllü hasta ve hasta yakınlarından paylaşılan elektronik anketi doldurmayı kabul eden bireyler ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programları kullanılarak yapılmış, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 35.2 ± 11.3 yıldı ve %67.4’ü kadındı. Katılımcıların 372 ‘si (%67.4) gıda takviyesi kullanıyordu ve en sık kullanlar arasında D vitamini (%16.1), C vitamini (%15.8), B12 vitamini (%10.4), multivitaminler (%9.9) bulunmaktadır. Katılımcıların gıda takviyesi kullanma sebepleri bağışıklık güçlendirme (%24.9), halsizlik (%12.3), laboratuar tahlili sonucu hekim tavsiyesi olarak (%11.5) ve Covid 19 sebebi ile (%9.1) şeklinde saptanmıştır. Kadınlarda gıda takviyesi alma oranı (%72.6) erkeklerden (%56.7) daha yüksekti (p<0.001). Katılımcıların %60.7’si Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olup gıda takviyesi alma oranı geçirmeyenlere göre daha yüksekti (p=0.014). Kronik hastalığı olanların gıda takviyesi kullanma oranı daha yüksekti (p<0.001). Beck anksiyete ölçeğinden 8 ve üzeri puan alan anksiyete semptomlarına sahip katılımcıların Covid korku ölçeğinden aldığı puan ortalaması ve gıda takviyesi kullanma oranı anksiyete semptomları olmayanlara göre daha fazlaydı (her ikisi de p<0.001). Sonuç: Gıda takviyesi kullanımı kadınlarda, üniversite mezunlarında, kronik hastalığı olanlarda, Covid-19 enfeksiyonu geçirme öyküsü olanlarda, düzenli ilaç kullananlarda, antidepresan kullanma öyküsü olanlarda, Beck anksiyete testinden daha yüksek puan alanlarda, Covid-19 aşısı olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. Pandemi ya da Covid-19 enfeksiyonu geçirme ile anksiyete grupları ve covid korku ölçeği skoru arasında ilişki saptanmamıştır. Yaş grubu ilerledikçe anksiyete oranı düşerken, Covid korku ölçeğini skorunun arttığı saptanmıştır. Sağlık çalışanı dışındaki meslek gruplarında, anksiyete varlığında gıda takviyesi kullanımı anlamlı düzeyde artarken, sağlık çalışanlarında bu ilişki istatistiki anlamlı bulunmamıştır. Introduction and Aim: Frequency of using vitamins, minerals, probiotics and other products that is classified as dietary supplements, is increasing day by day with the contribution of successful sales strategies and advertisements and due to its anti-inflammatory, antioxidant and immune-booster effects. The Covid-19 epidemic process, which has been fought for three years, is thought to increase health anxiety, and that the fear and stress caused changes in the nutritional habits of individuals, and so the use of dietary supplements could also be affected. With this study, we aimed to observe the usage of dietary supplements, the causes of using them, if happened their side effects and, the relationship of this use with the demographic characteristics, anxiety, fear of Covid-19 and pandemic. Materials and Methods: Cross-sectional single session online survey was conducted with the patients and relatives aged between 18-75 who admitted to Maltepe University Family Medicine outpatient clinic willing to fill the online survey between 01.10.2022-01.11.2022. Online forms are used as data collection tool. Data analysis is made with “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programmes and the statical significance accepted as p<0.05. Results: Average age for the study group was 35.2 ± 11.3 years and 67.4% of them were women. 372 (67.4%) participants were using dietary supplements and the most used ones among them were vitamin D (16.1%), vitamin C (15.8%), vitamin B12 (10.4%) and multivitamins (9.9%). Purpose of using dietary supplements in participants were boosting immunity (24.9%), weakness (12.3%), as a doctor advise after laboratory test results, and Covid-19 (%9.1). Frequency of using dietary supplements in women (72.6%) was higher than men (56.7%) (p<0.001). 60.7% percent of patients had been infected by Covid-19 before and frequency of using dietary supplements were higher than non infected participants (p=0.014). Participants who have equal or higher than 8 score in Beck anxiety test had higher Covid fear index and frequency of using dietary supplements than nonanxietics (both p<0.001). Conclusion: Usage of dietary supplements were statistically significantly higher in women, university graduates, participants with chronic disease, Covid-19 infection history, chronic medication users, history of antidepressants, participants with higher score in Beck anxiety test and participants who have been vaccinated for Covid-19. Pandemia and being infected by Covid-19 were not correlated with the anxiety and Covid-19 fear scale. Increased age group participants had lower frequency of anxiety and, higher Covid fear index. Anxiety frequency decreased and the Covid fear scale score increased as the age group got older. While the usage of dietary supplements increased significantly in the presence of anxiety in non-healthcare workers, this relationship was not statistically significant in healthcare workers

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ay, Selami;

  Introduction: Recently, applications to outpatient clinics due to “technology addiction” have increased, and we thought that it is important to prepare data for screening schools and planning the necessary interventions in order to determine how much of a problem this si-tuation can cause. In our study, besides observing the eating habits during the pandemic process, it was aimed to reveal whether there is an increase in the risk of obesity and to eva-luate the eating habits in schools. A significant increase in negative psychological side effects such as post-traumatic stress syndrome, obsession, confusion and anger has been reported as a result of quarantine. In this period, we think it is important to prepare data for the plan-ning of necessary interventions in cooperation with the parents-school-National Education Directorate in order to determine the emotional state of our children. In our study, it was aimed to reveal the nutritional changes, the increase in the use of technology, mood disor-ders that occurred during the pandemic, and to indicate the risks associated with them. Methods and materials: The case sample of this study consisted of a total of 1074 students, 593 from TEB Ataşehir Secondary School in Istanbul and 481 from Maltepe Adnan Kahveci Secondary School. The study was carried out in September 2022 and was completed in about 2 weeks. Demographic information developed by the researcher and the changes seen with the pandemic process, the impact of the pandemic process on children were evaluated, to all participants included in the study.The Sociodemographic Data Form was used to evalu-ate anxiety and depression levels, while the Kutcher Depression Scale was used. SPSS 15.0 was used for the statistical analysis of the findings obtained in the study. In the evaluation of the data, the chi-square test was used to compare the independent groups, as well as the descriptive analysis of the frequency percent mean standard deviation. Results: In our study, there was an increase in the time children spent in front of the screen compared to the pre pandemic education period. While it was observed that there was a significant increase in the number of daily meals and fast food consumption during the pan-demic, there was no significant difference in the consumption of instant drinks (ice tea, fruit juice, cola, etc.) and junk food (chips, crackers, chocolate, sugar). In our study, the sociode-mographic characteristics of secondary school students and their COVID-19 mood levels we-re examined; no significant difference was observed. Conclusion: It is thought that the increase in the time spent at home during the pandemic increases the use of technology in children's free time. The students who participated in our research stated that their attitudes towards online education were negative and their lear-ning efficiency decreased in this process. During the pandemic, there was a significant incre-ase in the number of daily meals and fast food consumption, and it was seen that the results were compatible with similar studies. In our study, there was no significant difference in terms of anxiety, depression and emotional problems of secondary school students during the pandemic process, and more studies will be needed for its long-term effects. Giriş: Son dönemde polikliniklere “teknoloji bağımlılığı” nedeniyle başvurular artmış olup bu durumun ne denli bir sorun oluşturabileceğini saptamak amacıyla okulların taranmasını ve gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşündük. Çalışmamızda pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarını gözlemlemenin yanında, obezite riskinde artış olup olmadığını ortaya koymak ve okullardaki beslenme alışkanlığını değerlen-dirmek amaçlanmıştır. Karantinanın bir sonucu olarak travma sonrası stres sendromu, ob-sesyon, kafa karışıklığı ve öfke gibi olumsuz psikolojik yan etkilerde kayda değer bir artış bil-dirilmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın duygu durumunun tespit edilmesi amacıyla ebeveyn-okul-Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda pandemi süresince ortaya çıkan beslenme değişikliklerini , teknoloji kullanımındaki artışı, duygu durum bozukluklarını ortaya koyup , bunlarla ilgili riskleri belirtmek amaçlanmıştır. Yöntem ve gereçler: Bu çalışmanın vaka örneklemi, İstanbul İlinin TEB AtaşehirOrtaoku-lu’ndan 593 , Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu’ndan 481 ortaokul öğrencisi olmaküzere toplam 1074 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma 2022 Eylül ayı içerisinde yapılmış olup, yaklaşık 2 haftalık süreçte tamamlanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen tüm katılımcılara,araştırmacı tara-fından geliştirilen demografik bilgiler ve pandemi süreciyle beraber görülen değişiklikleri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği Sosyodemografik Veri For-mu, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesinde ise Kutcher Depresyon ölçeği uygulanmıştır.Çalışmada elde edilen bulguların istatiksel analizi için spss24 kulllanılmış-tır.Verilerin değerlendirilmesinde frekans yüzde ortalama standart sapma tanıtıcı analizlerin yanısıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda çocukların pandemi öncesi eğitim dönemine kıyasla ekran karşısında geçirdiği zamanda artış olmuştur. Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayısı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olduğu görülürken hazır içecek (ice tea , meyve suyu, kola vb) ve abur cubur (cips, kraker, çikolata, şeker) tüketiminde anlamlı bir faklılık bulunmamıştır. Ça-lışmamızda ortaokul öğrencilerinin sosyodemografik özellikleriyle birlikte COVID-19 duygu-durum düzeyleri incelenmiş olup; anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç: Pandemi süresince evde geçirilen vakitte artış çocukların boş zamanlarında teknoloji kullanımını arttırdığı düşünülmektedir.Evde çocukların ilgisini çeken hobilerin kısıtlı olması ve arkadaşlarıyla oyun oynayamamaları buna sebebiyet verdiğini düşündürmektedir. Araştır-mamıza katılan öğrencilerin çevrimiçi eğitime karşı tutumları olumsuz yönde olup bu süreçte öğrenme verimlerinin azaldığını belirtmişlerdir.Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayı-sı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olup sonuçların benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmamızda pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin anksiyete, depresyon, emosyonel sorunları açısından anlamlı farklılık görülmemiş olup uzun dönemdeki etkileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztürk, Elif;

  Yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımının anksiyete ile ilişkisi Giriş ve Amaç: Gıda takviyeleri olarak bildiğimiz vitaminler, mineraller, probiyotikler ve diğer ürünlerin kullanım sıklığı; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık geliştirici etkileri nedeniyle, başarılı satış stratejileri ve reklamların da katkılarıyla giderek artmaktadır. Üç yıldır mücadele edilen Covid-19 salgın sürecinin bireylerin sağlık anksiyetesini arttırdığı, oluşan korku ve stresin bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere neden olduğu gözlenmiş, gıda takviyesi kullanımının da etkilenebileceği düşünülmüştür. Biz bu çalışma ile hastalarımızdaki gıda takviyesi kullanım durumlarını, bu takviyelerin kullanım sebeplerini, oluştuysa yan etkilerini, bu kullanımın kişinin demografik özellikleri, anksiyetesi, Covid-19 korkusu ve pandemi ile ilişkisini gözlemlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tek oturumda çevrimiçi usulü anket tipindeki çalışma 01.10.2022-01.11.2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine gelen 18-75 yaş arası gönüllü hasta ve hasta yakınlarından paylaşılan elektronik anketi doldurmayı kabul eden bireyler ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programları kullanılarak yapılmış, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 35.2 ± 11.3 yıldı ve %67.4’ü kadındı. Katılımcıların 372 ‘si (%67.4) gıda takviyesi kullanıyordu ve en sık kullanlar arasında D vitamini (%16.1), C vitamini (%15.8), B12 vitamini (%10.4), multivitaminler (%9.9) bulunmaktadır. Katılımcıların gıda takviyesi kullanma sebepleri bağışıklık güçlendirme (%24.9), halsizlik (%12.3), laboratuar tahlili sonucu hekim tavsiyesi olarak (%11.5) ve Covid 19 sebebi ile (%9.1) şeklinde saptanmıştır. Kadınlarda gıda takviyesi alma oranı (%72.6) erkeklerden (%56.7) daha yüksekti (p<0.001). Katılımcıların %60.7’si Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olup gıda takviyesi alma oranı geçirmeyenlere göre daha yüksekti (p=0.014). Kronik hastalığı olanların gıda takviyesi kullanma oranı daha yüksekti (p<0.001). Beck anksiyete ölçeğinden 8 ve üzeri puan alan anksiyete semptomlarına sahip katılımcıların Covid korku ölçeğinden aldığı puan ortalaması ve gıda takviyesi kullanma oranı anksiyete semptomları olmayanlara göre daha fazlaydı (her ikisi de p<0.001). Sonuç: Gıda takviyesi kullanımı kadınlarda, üniversite mezunlarında, kronik hastalığı olanlarda, Covid-19 enfeksiyonu geçirme öyküsü olanlarda, düzenli ilaç kullananlarda, antidepresan kullanma öyküsü olanlarda, Beck anksiyete testinden daha yüksek puan alanlarda, Covid-19 aşısı olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. Pandemi ya da Covid-19 enfeksiyonu geçirme ile anksiyete grupları ve covid korku ölçeği skoru arasında ilişki saptanmamıştır. Yaş grubu ilerledikçe anksiyete oranı düşerken, Covid korku ölçeğini skorunun arttığı saptanmıştır. Sağlık çalışanı dışındaki meslek gruplarında, anksiyete varlığında gıda takviyesi kullanımı anlamlı düzeyde artarken, sağlık çalışanlarında bu ilişki istatistiki anlamlı bulunmamıştır. Introduction and Aim: Frequency of using vitamins, minerals, probiotics and other products that is classified as dietary supplements, is increasing day by day with the contribution of successful sales strategies and advertisements and due to its anti-inflammatory, antioxidant and immune-booster effects. The Covid-19 epidemic process, which has been fought for three years, is thought to increase health anxiety, and that the fear and stress caused changes in the nutritional habits of individuals, and so the use of dietary supplements could also be affected. With this study, we aimed to observe the usage of dietary supplements, the causes of using them, if happened their side effects and, the relationship of this use with the demographic characteristics, anxiety, fear of Covid-19 and pandemic. Materials and Methods: Cross-sectional single session online survey was conducted with the patients and relatives aged between 18-75 who admitted to Maltepe University Family Medicine outpatient clinic willing to fill the online survey between 01.10.2022-01.11.2022. Online forms are used as data collection tool. Data analysis is made with “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programmes and the statical significance accepted as p<0.05. Results: Average age for the study group was 35.2 ± 11.3 years and 67.4% of them were women. 372 (67.4%) participants were using dietary supplements and the most used ones among them were vitamin D (16.1%), vitamin C (15.8%), vitamin B12 (10.4%) and multivitamins (9.9%). Purpose of using dietary supplements in participants were boosting immunity (24.9%), weakness (12.3%), as a doctor advise after laboratory test results, and Covid-19 (%9.1). Frequency of using dietary supplements in women (72.6%) was higher than men (56.7%) (p<0.001). 60.7% percent of patients had been infected by Covid-19 before and frequency of using dietary supplements were higher than non infected participants (p=0.014). Participants who have equal or higher than 8 score in Beck anxiety test had higher Covid fear index and frequency of using dietary supplements than nonanxietics (both p<0.001). Conclusion: Usage of dietary supplements were statistically significantly higher in women, university graduates, participants with chronic disease, Covid-19 infection history, chronic medication users, history of antidepressants, participants with higher score in Beck anxiety test and participants who have been vaccinated for Covid-19. Pandemia and being infected by Covid-19 were not correlated with the anxiety and Covid-19 fear scale. Increased age group participants had lower frequency of anxiety and, higher Covid fear index. Anxiety frequency decreased and the Covid fear scale score increased as the age group got older. While the usage of dietary supplements increased significantly in the presence of anxiety in non-healthcare workers, this relationship was not statistically significant in healthcare workers

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ay, Selami;

  Introduction: Recently, applications to outpatient clinics due to “technology addiction” have increased, and we thought that it is important to prepare data for screening schools and planning the necessary interventions in order to determine how much of a problem this si-tuation can cause. In our study, besides observing the eating habits during the pandemic process, it was aimed to reveal whether there is an increase in the risk of obesity and to eva-luate the eating habits in schools. A significant increase in negative psychological side effects such as post-traumatic stress syndrome, obsession, confusion and anger has been reported as a result of quarantine. In this period, we think it is important to prepare data for the plan-ning of necessary interventions in cooperation with the parents-school-National Education Directorate in order to determine the emotional state of our children. In our study, it was aimed to reveal the nutritional changes, the increase in the use of technology, mood disor-ders that occurred during the pandemic, and to indicate the risks associated with them. Methods and materials: The case sample of this study consisted of a total of 1074 students, 593 from TEB Ataşehir Secondary School in Istanbul and 481 from Maltepe Adnan Kahveci Secondary School. The study was carried out in September 2022 and was completed in about 2 weeks. Demographic information developed by the researcher and the changes seen with the pandemic process, the impact of the pandemic process on children were evaluated, to all participants included in the study.The Sociodemographic Data Form was used to evalu-ate anxiety and depression levels, while the Kutcher Depression Scale was used. SPSS 15.0 was used for the statistical analysis of the findings obtained in the study. In the evaluation of the data, the chi-square test was used to compare the independent groups, as well as the descriptive analysis of the frequency percent mean standard deviation. Results: In our study, there was an increase in the time children spent in front of the screen compared to the pre pandemic education period. While it was observed that there was a significant increase in the number of daily meals and fast food consumption during the pan-demic, there was no significant difference in the consumption of instant drinks (ice tea, fruit juice, cola, etc.) and junk food (chips, crackers, chocolate, sugar). In our study, the sociode-mographic characteristics of secondary school students and their COVID-19 mood levels we-re examined; no significant difference was observed. Conclusion: It is thought that the increase in the time spent at home during the pandemic increases the use of technology in children's free time. The students who participated in our research stated that their attitudes towards online education were negative and their lear-ning efficiency decreased in this process. During the pandemic, there was a significant incre-ase in the number of daily meals and fast food consumption, and it was seen that the results were compatible with similar studies. In our study, there was no significant difference in terms of anxiety, depression and emotional problems of secondary school students during the pandemic process, and more studies will be needed for its long-term effects. Giriş: Son dönemde polikliniklere “teknoloji bağımlılığı” nedeniyle başvurular artmış olup bu durumun ne denli bir sorun oluşturabileceğini saptamak amacıyla okulların taranmasını ve gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşündük. Çalışmamızda pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarını gözlemlemenin yanında, obezite riskinde artış olup olmadığını ortaya koymak ve okullardaki beslenme alışkanlığını değerlen-dirmek amaçlanmıştır. Karantinanın bir sonucu olarak travma sonrası stres sendromu, ob-sesyon, kafa karışıklığı ve öfke gibi olumsuz psikolojik yan etkilerde kayda değer bir artış bil-dirilmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın duygu durumunun tespit edilmesi amacıyla ebeveyn-okul-Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda pandemi süresince ortaya çıkan beslenme değişikliklerini , teknoloji kullanımındaki artışı, duygu durum bozukluklarını ortaya koyup , bunlarla ilgili riskleri belirtmek amaçlanmıştır. Yöntem ve gereçler: Bu çalışmanın vaka örneklemi, İstanbul İlinin TEB AtaşehirOrtaoku-lu’ndan 593 , Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu’ndan 481 ortaokul öğrencisi olmaküzere toplam 1074 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma 2022 Eylül ayı içerisinde yapılmış olup, yaklaşık 2 haftalık süreçte tamamlanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen tüm katılımcılara,araştırmacı tara-fından geliştirilen demografik bilgiler ve pandemi süreciyle beraber görülen değişiklikleri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği Sosyodemografik Veri For-mu, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesinde ise Kutcher Depresyon ölçeği uygulanmıştır.Çalışmada elde edilen bulguların istatiksel analizi için spss24 kulllanılmış-tır.Verilerin değerlendirilmesinde frekans yüzde ortalama standart sapma tanıtıcı analizlerin yanısıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda çocukların pandemi öncesi eğitim dönemine kıyasla ekran karşısında geçirdiği zamanda artış olmuştur. Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayısı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olduğu görülürken hazır içecek (ice tea , meyve suyu, kola vb) ve abur cubur (cips, kraker, çikolata, şeker) tüketiminde anlamlı bir faklılık bulunmamıştır. Ça-lışmamızda ortaokul öğrencilerinin sosyodemografik özellikleriyle birlikte COVID-19 duygu-durum düzeyleri incelenmiş olup; anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç: Pandemi süresince evde geçirilen vakitte artış çocukların boş zamanlarında teknoloji kullanımını arttırdığı düşünülmektedir.Evde çocukların ilgisini çeken hobilerin kısıtlı olması ve arkadaşlarıyla oyun oynayamamaları buna sebebiyet verdiğini düşündürmektedir. Araştır-mamıza katılan öğrencilerin çevrimiçi eğitime karşı tutumları olumsuz yönde olup bu süreçte öğrenme verimlerinin azaldığını belirtmişlerdir.Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayı-sı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olup sonuçların benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmamızda pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin anksiyete, depresyon, emosyonel sorunları açısından anlamlı farklılık görülmemiş olup uzun dönemdeki etkileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph