Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
179 Research products, page 1 of 18

 • COVID-19
 • Other research products
 • Diposit Digital de Documents de la UAB

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Garcia-Beyaert, Sofia; Suades Vall, Anna; Carbó, Marta; Fatjó, Georgina; Martínez, Claudia; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS;
  Country: Spain

  Terminología: ecografía - venir de nalgas - PCR - consultas externas - ingresar - romper aguas - parto vaginal - trabajo de parto - facilitadores para la inducción al parto - epidural - coronar - ambulatorio - sutura continua - dar el pechos - anemia Con la colaboracíón de: Marian Román Caro, Irene Ruiz Abad, Ferran Sánchez Rodríguez, Abraham Dámaso Sánchez Kate está en el tercer trimestre de su primer embarazo. Después de hacerse una analítica y otras pruebas, acude a una visita con su ginecóloga para hablar de la necesidad de hacer una cesárea. Esta visita tiene lugar durante la pandemia de la COVID-19.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  El Briyak Ereddam, Hafsa; Buffa Dunat, Martin;
  Publisher: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Parc de Recerca UAB,
  Country: Spain

  La interrupció dels sistemes de subministrament originada per la COVID-19, va provocar l'escassetat de matèries primeres en la majoria de les verticals de la indústria. Aquesta situació va elevar la consciència dels fabricants sobre el paper crucial de les Tecnologies d'Impressió 3D o la Fabricació Additiva, que van suposar una gran oportunitat per superar l'estat d'emergència.

 • Other research product . 2022
  Open Access
  Authors: 
  León Fernández, Natalia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Tik Tok Joves Comunicació Salut mental Xarxes socials La relació que tenen els joves amb la xarxa social TikTok s'ha estret arran de la pandèmia ocasionada pel COVID-19. Aquest estudi té com a objectiu principal determinar les possibles conseqüències i efectes nocius que aquesta xarxa social pot provocar en la salut mental dels joves d'entre 13 i 18 anys. A més, l'anàlisi tracta d'observar com ha canviat la manera d'interactuar i de percebre el món i l'entorn social de les noves generacions. La relación que tienen los jóvenes con la red social TikTok se ha estrechado a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Este estudio tiene como objetivo principal determinar las posibles consecuencias y efectos nocivos que dicha red social puede provocar en la salud mental de los jóvenes de entre 13 y 18 años. Además, el análisis trata de observar cómo ha cambiado la forma de interactuar y de percibir el mundo y el entorno social de las nuevas generaciones. The relationship that young people have with the social network TikTok has been strengthened as a result of the pandemic caused by COVID-19. The main objective of this study is to determine the possible consequences and harmful effects that this social network can have on the mental health of young people between 13 and 18 years of age. In addition, the analysis attempts to observe how the way in which the new generations interact and perceive the world and the social environment has changed.

 • Open Access English
  Authors: 
  Valentini, Arianna; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia;
  Country: Spain

  The COVID-19 pandemic has exacerbated digital inequalities and brought new attention to the digital divide, which has become a criticaltopic for social justice. In the context of school closures, along with more traditional methods of distance learning, emerging technologies like mobile phones and the accessibility of certain platforms, like WhatsApp, filled the immediate need to serve as a primary teaching and learning tool. Albeit WhatsApp had already been used in different contexts as a supporting tool for learning, this was the first time WhatsApp became the classroom. Considering that potentially learning will move to a hybrid space in the near future -given the escalation of the climate crisis and ongoing conflicts worldwide -it be comes necessary to understand how the distance education process unfolds in vulnerable contexts, what is the student experience with this type of learning, and what learning culture is fostered under determined conditions of access. The lack of consideration of these aspects could increase education inequalities which will, of course, impact vulnerable students the most. Following aconstructivist approach, I designed a qualitative single case study using focus groups, emoji-elicitation techniques,and in-depth interviews. Using a quasi-participatory approach, I worked with a purposeful sample of 22 female secondary school students from rural backgrounds in the southern Peruvian Andes. Using a learning cultures framework and the concept of the digital divide, especially its type of technology determinant, I sought to describe the features of the WhatsApp classroom and how this learning culture was expressed in the actions, emotions and learning of female students from vulnerable backgrounds. The learning cultures framework allowed the exploration of what types of learning were made possible and which were impossible in the WhatsApp learning culture. Seemingly, a WhatsApp learning culture will allow for the retention of students and for them to feel safer and thus more eager to communicate and participate. At the same time, the configuration of the learning culture will disallow the interaction between actors (peers and teachers), the possibility of asking questions in an appropriate time frame and the in-depth comprehension of subjects, impacting significant learning. Following the main discussions, a small section is devoted to thinking beyond the walls of the WhatsApp classroom and into the potential other applications and configurations using the same device might have in aiding learning

 • Open Access
  Authors: 
  Boix Labarca, Mireia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  El procediment de ratificació judicial és un mecanisme jurídic que té més de vint anys de vigència. Tot i això, la seva activitat més important ha coincidit amb l'arribada de la COVID-19. En aquest treball s'estudien els seus elements troncals, en el marc d'una mesura sanitària que va ser objecte d'avaluació en aquest procediment, el Certificat COVID digital de la UE. Amb l'ajuda de la normativa vigent, la jurisprudència i articles doctrinals es delimiten tant la seva definició, les característiques principals i l'impacte que té un procediment com aquest en el nostre ordenament jurídic. A la vegada, es pretén assenyalar aquelles qüestions jurídiques que han generat més debat i que poden ser crucials per afrontar contextos futurs. The judicial procedure of ratification is a judiciary mechanism that has been in force for more than twenty years. Nonetheless, its most important activity has coincided with the arrival of COVID-19. This work studies its core elements within the framework of a health measure that was evaluated in this procedure, the EU'S Digital COVID Certificate. With the help of the regulations currently in force, caselaw, and legal doctrine articles, this work outlines its definition, main features and the impact of a procedure of this kind has in our legal system. At the same time, it intends to point out those legal issues that have generated more debate and that can be crucial to address future contexts.

 • Open Access
  Authors: 
  Montané Mas, Pere; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  For years, people's life expectancy, especially in European countries, has been rising, except in the last year due to the COVID-19 pandemic. This entails an inversion in the population pyramid that results in an increasing number of elder people. This group is subjected to certain dependency problems, and many current projects seek to improve these issues through monitoring their status, by means of a wearable device. The problem that face these projects is the big amount of data that needs to be obtained to get the fall detection Machine Learning (ML)algorithms to work well. This project will work on the creation of a fall detection model on a software platform, as well as the subsequent analysis of the data. Therefore, the main objective of the project is to develop software platform for fall simulation that allows to generate truthful data of different fall simulations. The development process of the software model will be explained, along with the development of the fall detector required for the extraction of the data, as well as how to obtain the data and analyze it. Also, the comparison between the results of the software modeland the results of the devices currently used in this field will be observed.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Jurado Viso, Esther; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  La pandemia mundial por COVID-19 ha marcado un punto de inflexión en muchos aspectos de nuestras vidas. El presente trabajo trata de analizar cuales han sido los efectos de pandemia sobre el índice de rotación de personal de las empresas. El motivo por cual se pretende estudiar este aspecto es el exponencial incremento de personas que han decidido dejar sus empleos a raíz de la pandemia en Estados Unidos. Este fenómeno ha recibido el nombre de Great Resignation. Será objeto del trabajo analizar cuál ha sido el efecto de la pandemia por COVID-19 sobre las necesidades a la hora de plantear una baja voluntaria de los/las trabajadores/as en la sede española de una empresa multinacional del sector siderometalúrgico. Para llegar a la conclusión se analizarán las valoraciones por parte de los/as empleado/as de la empresa recogidas en encuestas y entrevistas de año 2019 y 2022, antes y después de la pandemia. La pandèmia mundial per COVID-19 ha marcat un punt d'inflexió en molts aspectes de les nostres vides. Aquest treball intenta analitzar quins han estat els efectes de pandèmia sobre l'índex de rotació de personal de les empreses. El motiu per què es pretén estudiar aquest aspecte és l'increment exponencial de persones que han decidit deixar els seus llocs de treball arran de la pandèmia als Estats Units. Aquest fenomen ha rebut el nom de Great Resignation. Serà objecte del treball analitzar quin ha estat l'efecte de la pandèmia per COVID-19 sobre les necessitats a l'hora de plantejar una baixa voluntària dels treballadors a la seu espanyola d'una empresa multinacional del sector siderometal·lúrgic. Per arribar a la conclusió s'analitzaran les valoracions per part dels empleats de l'empresa recollides en enquestes i entrevistes d'anys 2019 i 2022, abans i després de la pandèmia. The global COVID-19 pandemic has marked a turning point in many aspects of our lives. The present work tries to analyse what the effects of the pandemic have been on the company's staff turnover rate. The reason why this aspect is intended to be studied is the exponential increase in people who have decided to leave their jobs as a result of the pandemic in the United States. This phenomenon has received the name of Great Resignation. The object of the work will be to analyse what the effect of the COVID-19 pandemic has been on the needs when proposing a voluntary dismissal of workers at the Spanish headquarters of a multinational company in the iron and steel sector. To reach the conclusion, the assessments by the company's employees collected in surveys and interviews from 2019 and 2022, before and after the pandemic, will be analysed.

 • Open Access
  Authors: 
  Naydenova, Yordanka D.; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  Durante la pandemia mundial por covid19, se introdujo una nueva modalidad en el ámbito laboral, que es conocida como teletrabajo. El teletrabajo implica que el trabajador se queda en casa y realiza sus tareas laborales desde su hogar. Esta modalidad implica una reducción de gastos para la empresa, que los mismos pasan a ser atribuidos y soportados por el trabajador. Sin embargo, Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia, impone una compensación de los mismos además de una dotación de medios para realizar las tareas laborales desde el hogar. Esta compensación y dotación de medios tendrán una consideración especial en el ámbito de cotización y en el ámbito de tributación del trabajador en materia del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. During the global pandemic by covid19, a new modality was introduced in the labour field, which is known as telecommuting or teleworking. Telecommuting implies that the worker stays at home and performs their work tasks from their living place. This modality implies a reduction of expenses for the company, which are attributed and bearded by the worker. However, Law 10/2021, of July 9, on Remote Work, imposes a compensation for them in addition to a provision of means to carry out the work tasks from home. This compensation and provision of means will have special consideration in the field of social security contribution and in the field of taxation of the worker in terms of Personal Income Tax.

 • Open Access Chinese
  Authors: 
  Garcia-Beyaert, Sofia; Suades Vall, Anna; Carbó, Marta; Fatjó, Georgina; Martínez, Claudia; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS;
  Country: Spain

  Terminología: ecografía - venir de nalgas - PCR - consultas externas - ingresar - romper aguas - parto vaginal - trabajo de parto - facilitadores para la inducción al parto - epidural - coronar - ambulatorio - sutura continua - dar el pechos - anemia Con la colaboracíón de: Marian Román Caro, Irene Ruiz Abad, Ferran Sánchez Rodríguez, Abraham Dámaso Sánchez Kate está en el tercer trimestre de su primer embarazo. Después de hacerse una analítica y otras pruebas, acude a una visita con su ginecóloga para hablar de la necesidad de hacer una cesárea. Esta visita tiene lugar durante la pandemia de la COVID-19.

 • Other research product . 2022
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Vives Estivill, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Aquest Treball de Fi de Grau mostra la producció d'una radioficció sonora en format podcast sobre la gestió europea de la pandèmia. Malgrat les crítiques inicials, que acusaven de descoordinació a la UE, èxits com la compra centralitzada de vacunes, els fons de recuperació, o el certificat covid avalen la bona gestió de pandèmica per part de la Unió. I tots aquests èxits es narren en format de ficció sonora, que, mitjançant una polifonia de veus i un apartat treballat de música i efectes de so, vol ser un producte europeista atractiu per la gent. Este Trabajo de Fin de Grado muestra la producción de una radio-ficción sonora en formato podcast sobre la gestión europea de la pandemia. A pesar de las críticas iniciales, que acusaban de descoordinación a la UE, éxitos como la compra centralizada de vacunas, los fondos de recuperación, o el certificado covid-19 avalan la buena gestión pandémica por parte de la Unión. Y todos estos hitos se narran en un formato de podcast de ficción sonora, que mediante una polifonía de voces y un apartado trabajado de música y efectos de sonido, quiere ser un producto europeísta atractivo para la gente. This End of Degree Project shows the production of a sound fiction podcast about the European management of the pandemic. Despite initial criticism, which accused the EU of lack of coordination, successes such as the centralized purchase of vaccines, the recovery funds, or the covid-19 certificate guarantee the good management of the pandemic by the Union. And all these successes are narrated in a sound fiction podcast, which, through a polyphony of voices and a worked section of music and sound effects, to make an attractive European product for people.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
179 Research products, page 1 of 18
 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Garcia-Beyaert, Sofia; Suades Vall, Anna; Carbó, Marta; Fatjó, Georgina; Martínez, Claudia; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS;
  Country: Spain

  Terminología: ecografía - venir de nalgas - PCR - consultas externas - ingresar - romper aguas - parto vaginal - trabajo de parto - facilitadores para la inducción al parto - epidural - coronar - ambulatorio - sutura continua - dar el pechos - anemia Con la colaboracíón de: Marian Román Caro, Irene Ruiz Abad, Ferran Sánchez Rodríguez, Abraham Dámaso Sánchez Kate está en el tercer trimestre de su primer embarazo. Después de hacerse una analítica y otras pruebas, acude a una visita con su ginecóloga para hablar de la necesidad de hacer una cesárea. Esta visita tiene lugar durante la pandemia de la COVID-19.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  El Briyak Ereddam, Hafsa; Buffa Dunat, Martin;
  Publisher: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Parc de Recerca UAB,
  Country: Spain

  La interrupció dels sistemes de subministrament originada per la COVID-19, va provocar l'escassetat de matèries primeres en la majoria de les verticals de la indústria. Aquesta situació va elevar la consciència dels fabricants sobre el paper crucial de les Tecnologies d'Impressió 3D o la Fabricació Additiva, que van suposar una gran oportunitat per superar l'estat d'emergència.

 • Other research product . 2022
  Open Access
  Authors: 
  León Fernández, Natalia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Tik Tok Joves Comunicació Salut mental Xarxes socials La relació que tenen els joves amb la xarxa social TikTok s'ha estret arran de la pandèmia ocasionada pel COVID-19. Aquest estudi té com a objectiu principal determinar les possibles conseqüències i efectes nocius que aquesta xarxa social pot provocar en la salut mental dels joves d'entre 13 i 18 anys. A més, l'anàlisi tracta d'observar com ha canviat la manera d'interactuar i de percebre el món i l'entorn social de les noves generacions. La relación que tienen los jóvenes con la red social TikTok se ha estrechado a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Este estudio tiene como objetivo principal determinar las posibles consecuencias y efectos nocivos que dicha red social puede provocar en la salud mental de los jóvenes de entre 13 y 18 años. Además, el análisis trata de observar cómo ha cambiado la forma de interactuar y de percibir el mundo y el entorno social de las nuevas generaciones. The relationship that young people have with the social network TikTok has been strengthened as a result of the pandemic caused by COVID-19. The main objective of this study is to determine the possible consequences and harmful effects that this social network can have on the mental health of young people between 13 and 18 years of age. In addition, the analysis attempts to observe how the way in which the new generations interact and perceive the world and the social environment has changed.

 • Open Access English
  Authors: 
  Valentini, Arianna; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia;
  Country: Spain

  The COVID-19 pandemic has exacerbated digital inequalities and brought new attention to the digital divide, which has become a criticaltopic for social justice. In the context of school closures, along with more traditional methods of distance learning, emerging technologies like mobile phones and the accessibility of certain platforms, like WhatsApp, filled the immediate need to serve as a primary teaching and learning tool. Albeit WhatsApp had already been used in different contexts as a supporting tool for learning, this was the first time WhatsApp became the classroom. Considering that potentially learning will move to a hybrid space in the near future -given the escalation of the climate crisis and ongoing conflicts worldwide -it be comes necessary to understand how the distance education process unfolds in vulnerable contexts, what is the student experience with this type of learning, and what learning culture is fostered under determined conditions of access. The lack of consideration of these aspects could increase education inequalities which will, of course, impact vulnerable students the most. Following aconstructivist approach, I designed a qualitative single case study using focus groups, emoji-elicitation techniques,and in-depth interviews. Using a quasi-participatory approach, I worked with a purposeful sample of 22 female secondary school students from rural backgrounds in the southern Peruvian Andes. Using a learning cultures framework and the concept of the digital divide, especially its type of technology determinant, I sought to describe the features of the WhatsApp classroom and how this learning culture was expressed in the actions, emotions and learning of female students from vulnerable backgrounds. The learning cultures framework allowed the exploration of what types of learning were made possible and which were impossible in the WhatsApp learning culture. Seemingly, a WhatsApp learning culture will allow for the retention of students and for them to feel safer and thus more eager to communicate and participate. At the same time, the configuration of the learning culture will disallow the interaction between actors (peers and teachers), the possibility of asking questions in an appropriate time frame and the in-depth comprehension of subjects, impacting significant learning. Following the main discussions, a small section is devoted to thinking beyond the walls of the WhatsApp classroom and into the potential other applications and configurations using the same device might have in aiding learning

 • Open Access
  Authors: 
  Boix Labarca, Mireia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  El procediment de ratificació judicial és un mecanisme jurídic que té més de vint anys de vigència. Tot i això, la seva activitat més important ha coincidit amb l'arribada de la COVID-19. En aquest treball s'estudien els seus elements troncals, en el marc d'una mesura sanitària que va ser objecte d'avaluació en aquest procediment, el Certificat COVID digital de la UE. Amb l'ajuda de la normativa vigent, la jurisprudència i articles doctrinals es delimiten tant la seva definició, les característiques principals i l'impacte que té un procediment com aquest en el nostre ordenament jurídic. A la vegada, es pretén assenyalar aquelles qüestions jurídiques que han generat més debat i que poden ser crucials per afrontar contextos futurs. The judicial procedure of ratification is a judiciary mechanism that has been in force for more than twenty years. Nonetheless, its most important activity has coincided with the arrival of COVID-19. This work studies its core elements within the framework of a health measure that was evaluated in this procedure, the EU'S Digital COVID Certificate. With the help of the regulations currently in force, caselaw, and legal doctrine articles, this work outlines its definition, main features and the impact of a procedure of this kind has in our legal system. At the same time, it intends to point out those legal issues that have generated more debate and that can be crucial to address future contexts.

 • Open Access
  Authors: 
  Montané Mas, Pere; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  For years, people's life expectancy, especially in European countries, has been rising, except in the last year due to the COVID-19 pandemic. This entails an inversion in the population pyramid that results in an increasing number of elder people. This group is subjected to certain dependency problems, and many current projects seek to improve these issues through monitoring their status, by means of a wearable device. The problem that face these projects is the big amount of data that needs to be obtained to get the fall detection Machine Learning (ML)algorithms to work well. This project will work on the creation of a fall detection model on a software platform, as well as the subsequent analysis of the data. Therefore, the main objective of the project is to develop software platform for fall simulation that allows to generate truthful data of different fall simulations. The development process of the software model will be explained, along with the development of the fall detector required for the extraction of the data, as well as how to obtain the data and analyze it. Also, the comparison between the results of the software modeland the results of the devices currently used in this field will be observed.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Jurado Viso, Esther; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  La pandemia mundial por COVID-19 ha marcado un punto de inflexión en muchos aspectos de nuestras vidas. El presente trabajo trata de analizar cuales han sido los efectos de pandemia sobre el índice de rotación de personal de las empresas. El motivo por cual se pretende estudiar este aspecto es el exponencial incremento de personas que han decidido dejar sus empleos a raíz de la pandemia en Estados Unidos. Este fenómeno ha recibido el nombre de Great Resignation. Será objeto del trabajo analizar cuál ha sido el efecto de la pandemia por COVID-19 sobre las necesidades a la hora de plantear una baja voluntaria de los/las trabajadores/as en la sede española de una empresa multinacional del sector siderometalúrgico. Para llegar a la conclusión se analizarán las valoraciones por parte de los/as empleado/as de la empresa recogidas en encuestas y entrevistas de año 2019 y 2022, antes y después de la pandemia. La pandèmia mundial per COVID-19 ha marcat un punt d'inflexió en molts aspectes de les nostres vides. Aquest treball intenta analitzar quins han estat els efectes de pandèmia sobre l'índex de rotació de personal de les empreses. El motiu per què es pretén estudiar aquest aspecte és l'increment exponencial de persones que han decidit deixar els seus llocs de treball arran de la pandèmia als Estats Units. Aquest fenomen ha rebut el nom de Great Resignation. Serà objecte del treball analitzar quin ha estat l'efecte de la pandèmia per COVID-19 sobre les necessitats a l'hora de plantejar una baixa voluntària dels treballadors a la seu espanyola d'una empresa multinacional del sector siderometal·lúrgic. Per arribar a la conclusió s'analitzaran les valoracions per part dels empleats de l'empresa recollides en enquestes i entrevistes d'anys 2019 i 2022, abans i després de la pandèmia. The global COVID-19 pandemic has marked a turning point in many aspects of our lives. The present work tries to analyse what the effects of the pandemic have been on the company's staff turnover rate. The reason why this aspect is intended to be studied is the exponential increase in people who have decided to leave their jobs as a result of the pandemic in the United States. This phenomenon has received the name of Great Resignation. The object of the work will be to analyse what the effect of the COVID-19 pandemic has been on the needs when proposing a voluntary dismissal of workers at the Spanish headquarters of a multinational company in the iron and steel sector. To reach the conclusion, the assessments by the company's employees collected in surveys and interviews from 2019 and 2022, before and after the pandemic, will be analysed.

 • Open Access
  Authors: 
  Naydenova, Yordanka D.; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  Durante la pandemia mundial por covid19, se introdujo una nueva modalidad en el ámbito laboral, que es conocida como teletrabajo. El teletrabajo implica que el trabajador se queda en casa y realiza sus tareas laborales desde su hogar. Esta modalidad implica una reducción de gastos para la empresa, que los mismos pasan a ser atribuidos y soportados por el trabajador. Sin embargo, Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia, impone una compensación de los mismos además de una dotación de medios para realizar las tareas laborales desde el hogar. Esta compensación y dotación de medios tendrán una consideración especial en el ámbito de cotización y en el ámbito de tributación del trabajador en materia del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. During the global pandemic by covid19, a new modality was introduced in the labour field, which is known as telecommuting or teleworking. Telecommuting implies that the worker stays at home and performs their work tasks from their living place. This modality implies a reduction of expenses for the company, which are attributed and bearded by the worker. However, Law 10/2021, of July 9, on Remote Work, imposes a compensation for them in addition to a provision of means to carry out the work tasks from home. This compensation and provision of means will have special consideration in the field of social security contribution and in the field of taxation of the worker in terms of Personal Income Tax.

 • Open Access Chinese
  Authors: 
  Garcia-Beyaert, Sofia; Suades Vall, Anna; Carbó, Marta; Fatjó, Georgina; Martínez, Claudia; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS;
  Country: Spain

  Terminología: ecografía - venir de nalgas - PCR - consultas externas - ingresar - romper aguas - parto vaginal - trabajo de parto - facilitadores para la inducción al parto - epidural - coronar - ambulatorio - sutura continua - dar el pechos - anemia Con la colaboracíón de: Marian Román Caro, Irene Ruiz Abad, Ferran Sánchez Rodríguez, Abraham Dámaso Sánchez Kate está en el tercer trimestre de su primer embarazo. Después de hacerse una analítica y otras pruebas, acude a una visita con su ginecóloga para hablar de la necesidad de hacer una cesárea. Esta visita tiene lugar durante la pandemia de la COVID-19.

 • Other research product . 2022
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Vives Estivill, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Aquest Treball de Fi de Grau mostra la producció d'una radioficció sonora en format podcast sobre la gestió europea de la pandèmia. Malgrat les crítiques inicials, que acusaven de descoordinació a la UE, èxits com la compra centralitzada de vacunes, els fons de recuperació, o el certificat covid avalen la bona gestió de pandèmica per part de la Unió. I tots aquests èxits es narren en format de ficció sonora, que, mitjançant una polifonia de veus i un apartat treballat de música i efectes de so, vol ser un producte europeista atractiu per la gent. Este Trabajo de Fin de Grado muestra la producción de una radio-ficción sonora en formato podcast sobre la gestión europea de la pandemia. A pesar de las críticas iniciales, que acusaban de descoordinación a la UE, éxitos como la compra centralizada de vacunas, los fondos de recuperación, o el certificado covid-19 avalan la buena gestión pandémica por parte de la Unión. Y todos estos hitos se narran en un formato de podcast de ficción sonora, que mediante una polifonía de voces y un apartado trabajado de música y efectos de sonido, quiere ser un producto europeísta atractivo para la gente. This End of Degree Project shows the production of a sound fiction podcast about the European management of the pandemic. Despite initial criticism, which accused the EU of lack of coordination, successes such as the centralized purchase of vaccines, the recovery funds, or the covid-19 certificate guarantee the good management of the pandemic by the Union. And all these successes are narrated in a sound fiction podcast, which, through a polyphony of voices and a worked section of music and sound effects, to make an attractive European product for people.