Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.

 • COVID-19
 • 2019-2023
 • Open Access
 • Other research products
 • TR
 • Maltepe University Institutional Re...

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sak Güler, Serap;

  Introduction and Objective: COVID-19 (2019 Novel Coronavirus Disease) was defined as a deadly pandemic that spread from the city of Wuhan, China, to many people and spread to the world at the end of 2019. As the COVID-19 epidemic continues to spread around the world, research on the effects and risks of the disease is still ongoing. The limited research on the effect of infection on the pregnancy process and the lack of sufficient data on the effects on newborns raise concerns. The aim of this study is to investigate the effects of having a COVID- 19 infection during pregnancy on neonatal anthropometric measurements, neonatal morbidities and neonatal intensive care admission rates. Method: A total of 655 newborns born in Maltepe University Medical Faculty Hospital, Department of Pediatrics between January 2020 and December 2022 were included in our study. The study group consisted of 48 newborns whose mothers were confirmed to be positive for COVID-19 by PCR during pregnancy, and the control group consisted of 607 newborns whose mothers did not have SARS-COV-2 infection during pregnancy. Mother and newborn files; maternal gravida, trimester, type of delivery, birth weight, height, head circumference of the newborn, gender, week of birth, presence of need for neonatal intensive care, hospitalization diagnoses, length of hospitalization, being term/preterm, the need for respiratory support and method of respiratory support were analyzed retrospectively. Results: Of the 655 newborns included in the study, 607 (92.7%) mothers did not have COVID-19 infection during pregnancy, and qRT-PCR (quantitative reverse transcription polymerase chain reaction) test positivity was detected in the mothers of 48 (7.3%) newborns during pregnancy. Of these babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy, 12.5% (n: 6) were born by NSD, 87.5% (n: 42) by C/S; 11.7% (n:71) of the babies born to mothers who did not have this infection during pregnancy were born by NSD, and 88.3% (n:536) by C/S. There was no statistical difference between the groups in terms of delivery type (p=0.868). While the rate of preterm birth of the babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 20.8% (n:10), the rate of babies born at term was 79.2% (n:38). The rate of preterm birth was 23.4% (n:142) and the rate of term baby delivery was 76.6% (n:465) in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy. There was no statistical difference between the groups in terms of being born preterm (p=0.686). When the weeks of birth were compared between the groups, there was also no statistically significant difference between groups (p=0.577). When the average birth weight of all newborns was compared, the average birth weight of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 3014gr +-713, while the average birth weight of babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 3040gr +-613. There was no statistical difference between the groups in terms of birth weight (p=0.330). When the average birth lengths of all newborns were compared, the average birth length of babies born to mothers who have had COVID-19 infection during pregnancy was 48.3 +- 4.2 cm, while in those born to mothers who have not had COVID-19 infection during pregnancy it was 48.9 +- 3.4cm. There was no statistical difference between the groups in terms of birth length (p=0.211). While the mean birth head circumference of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 33.9 +-2.8 cm, the mean birth head circumferences of babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 34.1 +-2.87 cm. When the mean birth head circumferences between the groups were compared, no statistically significant difference was found between them (p=0.841). While 18.8% (n:9) of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy were under 2500 g, the rate of being born < 2500 gr in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 16.1% (98). There was no statistical difference between the groups in terms of low birth weight (p=0.638). While the rate of hospitalization in neonatal intensive care unit (n=48) of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 41.7% (n:20), this rate was 29.8% (n:184) in babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy (n=607). Although the rate of hospitalization in the intensive care unit in babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was higher than the babies of mothers who did not have COVID-19 infection, no statistically significant difference was found between the two groups (p=0.087). When the diagnoses of neonatal intensive care hospitalization were examined, 30% (n:6) were TTN, 35% (n=7) were prematurity, 25% (n=5) were sepsis and 25% (n=5) were RDS. These rates were 48.4% (n:89), 38% (n:70), 39.7% (n:73) and 16.8% (n:31), respectively in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy. When the two groups were compared in terms of admission diagnosis to the intensive care unit, no statistical difference was found (p=0.2, p=0.2, p=0.2, p=0.364, respectively). Conclusion: There was no statistical difference when the anthropometric measurements, weeks of birth, being born with low birth weight, and need for neonatal intensive care were compared between babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy and those whose mothers did not have this infection during pregnancy. In the light of the data we obtained from our study, the fact that having a COVID-19 infection during pregnancy does not make a difference in terms of the anthropometric measurements of the newborn at the time of delivery, the risk of premature birth and the rates of admission to the intensive care unit may be reassuring for the mothers who had this infection during pregnancy. However, data from studies involving larger numbers of infants are also needed to reach a more definite conclusion on this issue. Closer monitoring and follow-up of the babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy should be kept in mind in terms of possible morbidities that may develop in later ages. Giriş ve Amaç: COVID-19 (2019 Yeni Koronavirüs Hastalığı); 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan, birçok insana bulaşan ve ölümcül bir pandemi olarak tanımlanmıştır. COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, hastalığın etkileri ve riskleri üzerine araştırmalar halen devam etmektedir. Enfeksiyonun gebelik sürecine etkisi hakkında araştırmaların sınırlı olması ve yenidoğanlar üzerindeki etkileri konusunda yeterli verinin olmaması endişe yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gebelik sırasında COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın neonatal antropometrik ölçümler, neonatal morbiditeler ve yenidoğan yoğun bakıma yatış oranları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2020-Aralık 2022 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doğan toplam 655 yenidoğan dahil edildi. Çalışma grubunu, annelerinde gebelik dönemi içerisinde PCR ile COVID-19 pozitifliği teyit edilmiş 48 yenidoğan ve kontrol grubunu ise anneleri gebeliği süresince SARS-COV-2 enfeksiyonu geçirmemiş 607 yenidoğan oluşturdu. Anne ve yenidoğan dosyaları; anne gravidası, annede COVID-19 pozitifliği saptanan trimester, doğum şekli, yenidoğanın doğum ağırlığı, boyu, baş çevresi, cinsiyeti, doğum haftası, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı varlığı, yatış tanıları, yatış süresi, term/preterm olma durumu, solunum desteği ihtiyacı, solunum desteği yöntemi açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 655 yenidoğanın 607’sinin (%92.7) annesi gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olup 48 (%7,3) yenidoğanın annesinde gebelik döneminde qRT-PCR (kantitatif revers transkripsyon polimeraz zincir reaksiyonu) testi pozitifliği saptandığı izlendi. Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerdendoğanbebeklerin%12,5’u (n:6) NSD ile, %87,5’u (n:42) C/S ile; gebelik döneminde bu enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin %11,7 ’si (n:71) NSD ile, %88,3’ü (n:536) C/S ile doğmuşlardı. gruplararasında doğum şekli açısından istatistiksel bir fark saptanmadı(p=0.868). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerin bebeklerinin preterm doğum oranı %20,8 (n:10) iken, term doğan bebeklerin oranı %79,2 (n:38) idi. Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerin bebeklerinin ise preterm doğum oranı %23,4 (n:142), term bebek doğum oranı %76,6 (n:465) saptandı. Gruplararasında preterm doğma oranı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı(p=0.686). Gruplar arasında doğum haftaları karşılaştırıldığında da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.577). Tüm doğan bebeklerin doğum kilosu ortalamaları karşılaştırıldığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3014gr +-713 iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3040gr +- 613 idi. Gruplar arasında doğum ağırlığı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.330) . Tüm doğan bebeklerin doğum boy ortalamaları karşılaştırıldığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum boyları 48.3 +- 4.2 cm iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin doğum boy ortalamaları 48.9 +- 3.4cm idi. Gruplar arasında doğum boyları açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.211). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin doğum baş çevreleri ortalamaları 33.9 +-2.8 cm iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin doğum baş çevreleri ortalamaları 34.1 +-2.87 cm idi. Gruplar arasında doğum baş çevresi ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.841). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin %18,8’i (n:9) 2500 gr altında iken gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerin bebeklerinin düşük doğum ağırlıklı doğma oranı %16,1 (98) idi. Gruplar arasında düşük doğum ağırlığı ile doğma oranı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.638). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin (n=48) yenidoğan yoğun bakıma yatış oranı %41,7(n:20)iken,gebelikdöneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin (n=607) yoğun bakıma yatış oranı %29,8 (n:184) saptandı. Her ne kadar gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin yoğun bakıma yatış oranı COVID-19enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerinden fazla olsa da her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.087). Yenidoğan yoğun bakıma yatış tanıları incelendiğinde, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin %30’unun (n:6) TTN, % 35’inin (n=7) prematürite, % 25’inin sepsis (n=5) ve % 25’inin (n=5) RDS tanıları ile yatırıldığı gözlendi. Bu oranlar gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerinde sırasıyla %48.4 (n:89), %38 (n:70), %39,7(n:73) ve %16,8 (n:31) olarak izlendi. Her iki grup yoğun bakıma yatış tanıları açısından karşılaştırıldığında istatistik açıdan herhangi bir fark saptanmadı (sırasıyla p=0.2, p=0.2, p=0.2, p=0.364) Sonuç: Gebeliğinde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olan anne bebekleri, gebeliğinde bu enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerine göre doğum sırasındaki antropometrik ölçümler, doğum haftaları, düşük doğum ağırlıklı olarak doğmaları, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olması karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistik açıdan herhangi bir fark saptanmadı. Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın, yenidoğanın doğum sırasındaki antropometrik ölçümleri, prematüre doğum riski ve yoğun bakıma yatış oranları açısından bir fark yaratmaması bu enfeksiyonu geçiren anneler için güven verici olabilir. Ancak bu konuda daha net bir sonuca varmak için daha fazla sayıda bebeği içeren çalışmaların verilerine de ihtiyaç vardır. Gebeliğinde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin daha yakın izlenmesi ve takip edilmesi ilerleyen yaşlarda gelişebilecek olası morbiditeler açısından akılda tutulmalıdır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soylu, İsa;

  The aim of this thesis is to reveal the complaints, symptoms, modes of transmission, complications occurring in family members, severity of the disease and vaccination rates (in individuals over the age of twelve) of pediatric patients during the COVID-19 epidemic. MATERIALS AND METHODS The population of our research consists of patients who applied to Maltepe University Child Health and Diseases polyclinics and the Pediatric emergency department. The sample size was randomly selected to be 500 patients. COVID-19 PCR test positive patients between the ages of 0-18 were included in our survey. (June 2020-January 2022 between) random and volunteer patients were recruited. The symptoms of the disease, their course, and vaccination status were questioned with a questionnaire. This study is a cross-sectional survey study. STATISTICAL ANALYSIS The connection between two independent variables at the categorical measurement level was tested with Exact Chi-square. Number and percentage values are given for categorical variables as descriptive statistics. For statistical analysis, SPPS (Statistical Pack age for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) Windows version 23.0 package program was used and P <0.05 was considered statistically significant. RESULTS: In this study, symptoms of COVID-19 patients were observed within 1-3 days. 449 (90.9%) vaccinated children under the age of 12 were found, and the most common mode of transmission in unvaccinated children was the outdoor environment. In families traveling abroad, the mode of transmission was external environment. Other reasons were found as the reason for not being vaccinated in 39 children (41.9%) over the age of twelve. Among 411 children under the age of twelve (93.2%), those with only one sibling were vaccinated most frequently. CONCLUSION: Socio-demographic data of the cases in this study; It was observed that 275 patients (55%) were male, 277 patients (56.4%) had two siblings, 350 patients (71.7%) had working parents, and 475 patients (95.4%) had no family travel abroad. Mothers in 179 patients (36.5%) and fathers in 198 patients (40.7%) received two doses of Biontec vaccine. It was determined that mothers and fathers received one dose of Turkovac vaccine in one patient (0.29%). Siblings were found to receive one dose of Biontec vaccine in 79 patients (35.7%). The most common in 167 children over the age of 12 (60.9%). ) has been found to have Biontec vaccine. It was found that the most common hospitalization complaint of children was fever in 44 patients (12.2%). GİRİŞ VE AMAÇ Bu tezin amacı COVID-19 salgınında çocuk hastaların başvuru şikayetlerinin, semptomlarının, bulaş yollarının, oluşan komplikasyonların, aile içi bireylerde oluşan komplikasyonların, hastalığın şiddetinin ve aşılanma oranlarının (on iki yaş üstü bireylerde) ortaya konulmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmamızın evrenini, Maltepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine ve Çocuk acil servisine başvuran hastalar oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 500 hasta olacak şekilde seçkisiz bir şekilde alınmıştır. Anketimize 0-18 yaş aralığında COVID-19 PCR testi pozitif hastalar.(Haziran 2020-Ocak 2022 arası) rastgele ve gönüllü alınmıştır. Hastalığa ait semptomlar, bunların gidişi, aşılanma durumubir anketle sorgulanmıştır. Bu çalışma kesitsel bir anket çalışmasıdır. İSTATİKSEL ANALİZ: Kategorik ölçüm düzeyindeki iki bağımsız değişkenin birbiri ile bağlantısı Kesin (Exact) Kikare ile test edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik olarak kategorik değişkenler için ise sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. İstatiksel analizler için SPPS (Statistical Pack age for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) Windows versiyon 23.0 paket programı kullanılmış ve P <0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: Bu çalışmada COVİD-19 hastalarının semptomları 1-3 gün arasında görülmüştür. 449 (%90,9) 12 yaş altı aşılı 449 (%90,9) çocuk bulundu ve aşısız çocuklarda en sık bulaş şekli dış 8 ortam oldu. Yurt dışı seyahatli ailelerde bulaş şekli dış ortam olarak görülmüştür. On iki yaş üstü 39 çocukta (%41,9) aşı olmama nedeni olarak diğer nedenler bulundu. On iki yaş altı 411 çocukta (%93,2) en sık tek kardeşli olanlar aşılanmıştır. SONUÇ: Bu çalışmada olguların Sosyo demografik verileri; 275 hastanın (%55) erkek, 277 hastanın kız(%56,4) olduğu görülmüştür. İki kardeşi olan, 350 hastanın (%71,7) anne ve babasının çalıştığı, 475 hastanın (%95,4) ailesinin yurt dışı seyahati olmadığı görülmüştür. Anneler 179 hasta (%36,5) ve babalar 198 hasta (%40,7) iki doz biontec aşısı olmuştur. Anneler ve babaların bir doz türkovac aşısını bir hasta (%0,29) olduğu tespit edilmiştir. Kardeşlerin en sık 79 hasta (%35,7) bir doz biontec aşısı olduğu tespit edilmiştir. 12 yaş üstü en sık 167 çocuğun (%60,9) biontec aşısı olduğu tespit edilmiştir. Çocukların hastaneye yatış şikayetinin en sık 44 hastada (%12,2) ateş olduğu bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztürk, Elif;

  Yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımının anksiyete ile ilişkisi Giriş ve Amaç: Gıda takviyeleri olarak bildiğimiz vitaminler, mineraller, probiyotikler ve diğer ürünlerin kullanım sıklığı; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık geliştirici etkileri nedeniyle, başarılı satış stratejileri ve reklamların da katkılarıyla giderek artmaktadır. Üç yıldır mücadele edilen Covid-19 salgın sürecinin bireylerin sağlık anksiyetesini arttırdığı, oluşan korku ve stresin bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere neden olduğu gözlenmiş, gıda takviyesi kullanımının da etkilenebileceği düşünülmüştür. Biz bu çalışma ile hastalarımızdaki gıda takviyesi kullanım durumlarını, bu takviyelerin kullanım sebeplerini, oluştuysa yan etkilerini, bu kullanımın kişinin demografik özellikleri, anksiyetesi, Covid-19 korkusu ve pandemi ile ilişkisini gözlemlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tek oturumda çevrimiçi usulü anket tipindeki çalışma 01.10.2022-01.11.2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine gelen 18-75 yaş arası gönüllü hasta ve hasta yakınlarından paylaşılan elektronik anketi doldurmayı kabul eden bireyler ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programları kullanılarak yapılmış, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 35.2 ± 11.3 yıldı ve %67.4’ü kadındı. Katılımcıların 372 ‘si (%67.4) gıda takviyesi kullanıyordu ve en sık kullanlar arasında D vitamini (%16.1), C vitamini (%15.8), B12 vitamini (%10.4), multivitaminler (%9.9) bulunmaktadır. Katılımcıların gıda takviyesi kullanma sebepleri bağışıklık güçlendirme (%24.9), halsizlik (%12.3), laboratuar tahlili sonucu hekim tavsiyesi olarak (%11.5) ve Covid 19 sebebi ile (%9.1) şeklinde saptanmıştır. Kadınlarda gıda takviyesi alma oranı (%72.6) erkeklerden (%56.7) daha yüksekti (p<0.001). Katılımcıların %60.7’si Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olup gıda takviyesi alma oranı geçirmeyenlere göre daha yüksekti (p=0.014). Kronik hastalığı olanların gıda takviyesi kullanma oranı daha yüksekti (p<0.001). Beck anksiyete ölçeğinden 8 ve üzeri puan alan anksiyete semptomlarına sahip katılımcıların Covid korku ölçeğinden aldığı puan ortalaması ve gıda takviyesi kullanma oranı anksiyete semptomları olmayanlara göre daha fazlaydı (her ikisi de p<0.001). Sonuç: Gıda takviyesi kullanımı kadınlarda, üniversite mezunlarında, kronik hastalığı olanlarda, Covid-19 enfeksiyonu geçirme öyküsü olanlarda, düzenli ilaç kullananlarda, antidepresan kullanma öyküsü olanlarda, Beck anksiyete testinden daha yüksek puan alanlarda, Covid-19 aşısı olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. Pandemi ya da Covid-19 enfeksiyonu geçirme ile anksiyete grupları ve covid korku ölçeği skoru arasında ilişki saptanmamıştır. Yaş grubu ilerledikçe anksiyete oranı düşerken, Covid korku ölçeğini skorunun arttığı saptanmıştır. Sağlık çalışanı dışındaki meslek gruplarında, anksiyete varlığında gıda takviyesi kullanımı anlamlı düzeyde artarken, sağlık çalışanlarında bu ilişki istatistiki anlamlı bulunmamıştır. Introduction and Aim: Frequency of using vitamins, minerals, probiotics and other products that is classified as dietary supplements, is increasing day by day with the contribution of successful sales strategies and advertisements and due to its anti-inflammatory, antioxidant and immune-booster effects. The Covid-19 epidemic process, which has been fought for three years, is thought to increase health anxiety, and that the fear and stress caused changes in the nutritional habits of individuals, and so the use of dietary supplements could also be affected. With this study, we aimed to observe the usage of dietary supplements, the causes of using them, if happened their side effects and, the relationship of this use with the demographic characteristics, anxiety, fear of Covid-19 and pandemic. Materials and Methods: Cross-sectional single session online survey was conducted with the patients and relatives aged between 18-75 who admitted to Maltepe University Family Medicine outpatient clinic willing to fill the online survey between 01.10.2022-01.11.2022. Online forms are used as data collection tool. Data analysis is made with “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programmes and the statical significance accepted as p<0.05. Results: Average age for the study group was 35.2 ± 11.3 years and 67.4% of them were women. 372 (67.4%) participants were using dietary supplements and the most used ones among them were vitamin D (16.1%), vitamin C (15.8%), vitamin B12 (10.4%) and multivitamins (9.9%). Purpose of using dietary supplements in participants were boosting immunity (24.9%), weakness (12.3%), as a doctor advise after laboratory test results, and Covid-19 (%9.1). Frequency of using dietary supplements in women (72.6%) was higher than men (56.7%) (p<0.001). 60.7% percent of patients had been infected by Covid-19 before and frequency of using dietary supplements were higher than non infected participants (p=0.014). Participants who have equal or higher than 8 score in Beck anxiety test had higher Covid fear index and frequency of using dietary supplements than nonanxietics (both p<0.001). Conclusion: Usage of dietary supplements were statistically significantly higher in women, university graduates, participants with chronic disease, Covid-19 infection history, chronic medication users, history of antidepressants, participants with higher score in Beck anxiety test and participants who have been vaccinated for Covid-19. Pandemia and being infected by Covid-19 were not correlated with the anxiety and Covid-19 fear scale. Increased age group participants had lower frequency of anxiety and, higher Covid fear index. Anxiety frequency decreased and the Covid fear scale score increased as the age group got older. While the usage of dietary supplements increased significantly in the presence of anxiety in non-healthcare workers, this relationship was not statistically significant in healthcare workers

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ay, Selami;

  Introduction: Recently, applications to outpatient clinics due to “technology addiction” have increased, and we thought that it is important to prepare data for screening schools and planning the necessary interventions in order to determine how much of a problem this si-tuation can cause. In our study, besides observing the eating habits during the pandemic process, it was aimed to reveal whether there is an increase in the risk of obesity and to eva-luate the eating habits in schools. A significant increase in negative psychological side effects such as post-traumatic stress syndrome, obsession, confusion and anger has been reported as a result of quarantine. In this period, we think it is important to prepare data for the plan-ning of necessary interventions in cooperation with the parents-school-National Education Directorate in order to determine the emotional state of our children. In our study, it was aimed to reveal the nutritional changes, the increase in the use of technology, mood disor-ders that occurred during the pandemic, and to indicate the risks associated with them. Methods and materials: The case sample of this study consisted of a total of 1074 students, 593 from TEB Ataşehir Secondary School in Istanbul and 481 from Maltepe Adnan Kahveci Secondary School. The study was carried out in September 2022 and was completed in about 2 weeks. Demographic information developed by the researcher and the changes seen with the pandemic process, the impact of the pandemic process on children were evaluated, to all participants included in the study.The Sociodemographic Data Form was used to evalu-ate anxiety and depression levels, while the Kutcher Depression Scale was used. SPSS 15.0 was used for the statistical analysis of the findings obtained in the study. In the evaluation of the data, the chi-square test was used to compare the independent groups, as well as the descriptive analysis of the frequency percent mean standard deviation. Results: In our study, there was an increase in the time children spent in front of the screen compared to the pre pandemic education period. While it was observed that there was a significant increase in the number of daily meals and fast food consumption during the pan-demic, there was no significant difference in the consumption of instant drinks (ice tea, fruit juice, cola, etc.) and junk food (chips, crackers, chocolate, sugar). In our study, the sociode-mographic characteristics of secondary school students and their COVID-19 mood levels we-re examined; no significant difference was observed. Conclusion: It is thought that the increase in the time spent at home during the pandemic increases the use of technology in children's free time. The students who participated in our research stated that their attitudes towards online education were negative and their lear-ning efficiency decreased in this process. During the pandemic, there was a significant incre-ase in the number of daily meals and fast food consumption, and it was seen that the results were compatible with similar studies. In our study, there was no significant difference in terms of anxiety, depression and emotional problems of secondary school students during the pandemic process, and more studies will be needed for its long-term effects. Giriş: Son dönemde polikliniklere “teknoloji bağımlılığı” nedeniyle başvurular artmış olup bu durumun ne denli bir sorun oluşturabileceğini saptamak amacıyla okulların taranmasını ve gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşündük. Çalışmamızda pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarını gözlemlemenin yanında, obezite riskinde artış olup olmadığını ortaya koymak ve okullardaki beslenme alışkanlığını değerlen-dirmek amaçlanmıştır. Karantinanın bir sonucu olarak travma sonrası stres sendromu, ob-sesyon, kafa karışıklığı ve öfke gibi olumsuz psikolojik yan etkilerde kayda değer bir artış bil-dirilmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın duygu durumunun tespit edilmesi amacıyla ebeveyn-okul-Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda pandemi süresince ortaya çıkan beslenme değişikliklerini , teknoloji kullanımındaki artışı, duygu durum bozukluklarını ortaya koyup , bunlarla ilgili riskleri belirtmek amaçlanmıştır. Yöntem ve gereçler: Bu çalışmanın vaka örneklemi, İstanbul İlinin TEB AtaşehirOrtaoku-lu’ndan 593 , Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu’ndan 481 ortaokul öğrencisi olmaküzere toplam 1074 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma 2022 Eylül ayı içerisinde yapılmış olup, yaklaşık 2 haftalık süreçte tamamlanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen tüm katılımcılara,araştırmacı tara-fından geliştirilen demografik bilgiler ve pandemi süreciyle beraber görülen değişiklikleri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği Sosyodemografik Veri For-mu, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesinde ise Kutcher Depresyon ölçeği uygulanmıştır.Çalışmada elde edilen bulguların istatiksel analizi için spss24 kulllanılmış-tır.Verilerin değerlendirilmesinde frekans yüzde ortalama standart sapma tanıtıcı analizlerin yanısıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda çocukların pandemi öncesi eğitim dönemine kıyasla ekran karşısında geçirdiği zamanda artış olmuştur. Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayısı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olduğu görülürken hazır içecek (ice tea , meyve suyu, kola vb) ve abur cubur (cips, kraker, çikolata, şeker) tüketiminde anlamlı bir faklılık bulunmamıştır. Ça-lışmamızda ortaokul öğrencilerinin sosyodemografik özellikleriyle birlikte COVID-19 duygu-durum düzeyleri incelenmiş olup; anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç: Pandemi süresince evde geçirilen vakitte artış çocukların boş zamanlarında teknoloji kullanımını arttırdığı düşünülmektedir.Evde çocukların ilgisini çeken hobilerin kısıtlı olması ve arkadaşlarıyla oyun oynayamamaları buna sebebiyet verdiğini düşündürmektedir. Araştır-mamıza katılan öğrencilerin çevrimiçi eğitime karşı tutumları olumsuz yönde olup bu süreçte öğrenme verimlerinin azaldığını belirtmişlerdir.Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayı-sı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olup sonuçların benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmamızda pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin anksiyete, depresyon, emosyonel sorunları açısından anlamlı farklılık görülmemiş olup uzun dönemdeki etkileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Başar, Özbür;

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop virtualization, on the other hand, is a software system that enables people to access desktop resources anytime, anywhere via an internet connection and perform the work and transactions they need as if they were in front of a physical computer. According to the Gartner group, the main business drivers for adopting desktop virtualization are: application compatibility, business continuity, security and compliance, mobility, and enhanced productivity. Users can access desktop resources from any device, such as a computer, tablet, mobile phone, with a local or remote network connection to the central desktop virtualization server. In this study, architectures of Citrix XenDesktop, VMware Workstation, Microsoft Desktop virtualization systems with the same logical hardware are mentioned and two main virtualization architectures are focused. Session-based desktop virtualization (SBDV) and virtual desktop infrastructure (VDI). We will be comparing two host-based desktop virtualizations (VDI and SBDV) on these infrastructures, showing the difficulties faced by large organizations in creating a cost-effective and manageable desktop environment, and some advantages and disadvantages in different architectures. Finally, we will be sharing the benefits of desktop virtualization technologies during the pandemic period. Sanallaştırma, fiziksel donanım kaynaklarının mantıksal olarak paylaştırılmasını sağlayan mimarilerin yazılım temelli çözümleri olarak tanımlanabilir. Bu farklı katmanlarda ve farklı amaçlarla (sunucular, masaüstleri, uygulamalar, depolama ve ağ) gerçekleştirilebilir. Masaüstü sanallaştırma ise, insanların her an, her yerde, internet bağlantısı üzerinden masaüstü kaynaklarına erişerek ihtiyaç duyduğu iş ve işlemlerini, fiziksel bir bilgisayar karşısındaymış gibi yapabilmesini sağlayan yazılımsal sistemlerdir. Gartner grubuna göre, masaüstü sanallaştırmayı benimsemenin ana iş faktörleri şunlardır: uygulama uyumluluğu, iş sürekliliği, güvenlik ve uyumluluk, mobilite ve gelişmiş üretkenlik. Kullanıcılar, merkezi masaüstü sanallaştırma sunucusuna yerel veya uzak ağ bağlantısı olan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi herhangi bir cihazdan masaüstü kaynaklarına erişebilirler. Bu çalışmada, aynı mantıksal donanımlara sahip, Citrix XenDesktop, VMware Workstation, Microsoft Masaüstü sanallaştırma sistemlerinin mimarilerinden bahesilmiş ve iki ana sanallaştırma mimarisine odaklanılmıştır. Oturum tabanlı masaüstü sanallaştırma (SBDV) ve sanal masaüstü altyapısı (VDI). Bu altyapılarda büyük kuruluşların uygun maliyetli ve yönetilebilir bir masaüstü bilgisayar ortamı oluşturmadaki yaşanılan zorluklar ve farklı mimarilerdeki bazı avantaj ve dezavantajları gösteren iki ana sunucu tabanlı masaüstü sanallaştırmasını (VDI ve SBDV) karşılaştırıyor olacağız. Son olarak pandemi döneminde masaüstü sanallaştırma teknolojilerin sunduğu faydalarını paylaşılıyor olacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mammadova, Mahizar;

  Bu çalışmada tocilizumabisimli interlökin -6 blokeri kullanımının, Covid (SARS-CoV-2)hastalarında çok sık görülen sitokin fırtınası ve buna bağlı gelişen makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) ile oluşan pnömoni üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmada 100 kişilik hastaretrospektif olarak incelenmiş olup, hastalardan 50 tanesindetocilizumab kullanılmış ve tedavi süreci izlenmiştir. Diğer 50 hastada ise tocilizumab kullanımı olmaksızın tedavi süreci izlenmiştir. Çalışmamızda hastaların takip ve tedavi süreci dosyaüzerinden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamız kapsamında, hastaların ferritin, CRP ( c reaktif protein) ve LDH (laktat dehidrogenaz) dahil inflamasyon belirteçleri tüm hastalarda değerlendirilmiştir. Çalışmaya konu olan tocilizumab kullanımının, covid geçiren hastaların ortalama ferritin (1432,30 ± 1307,96 ng/mL)ve ortalama CRP değeri (13.01 ± 7.79 mg/dL) üzerinde etkili olduğu, bu değerleri referans aralığına getirdiği görülmüştür. In this study, the effects of tocilizumab use on Sitokin storm and Pneumonia during the Covid period were investigated. In the study, 100 patients were examined and 50 of them were treated by using tocilizumab and the treatment process was followed. In the other 50 patients, the treatment process was followed without the use of tocilizumab. The study was conducted in a retrospectıve manner. Within the scope of the study, inflammation markers including ferritin, CRP and LDH were monitored in almost all patients. The use of tocilizumab, which was the subject of the study, was found to be effective on mean ferritin (1432.30 ± 1307.96 ng/mL) and mean CRP value (13.01 ± 7.79 mg/dL), and mainly regulated these values.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gökçe, Sebla;

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İspir, Zeynep;

  Dünyamız 2019 yılının son aylarından bu yana çetin bir salgınla mücadele ediyor. COVID-19 pandemisiyle geçirmekte olduğumuz günler, yol açtığı akut sorunlar nedeniyle, öncelikle hastalığın teşhisi, tedavisi, salgının yayılma hızına müdahale gibi özellikle tıp disiplininden çözümler üzerine yoğunlaşmayı zorunlu kıldı. Pandemi, başta yine sağlık alanından olmak üzere çok boyutlu değerlendirmeleri ve eylem planlarını, farklı sorunları gözeterek ele almayı gerektirdi. Başlangıcından bu yana salgının etik, ekonomik, sosyal, psikolojik, hukukÎ, siyasî vb. pek çok tartışmanın da merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Pandeminin etkilediği en önemli alanlardan birisi de gıda ve tarım alanı. Temel bir insan hakkı olan beslenme ve gıda hakkının gereklerini yalnızca olağanüstü dönemlere hasredilecek önlemler çerçevesinde ele almak yeterli görünmüyor. Bununla birlikte karşı karşıya kaldığımız küresel kriz, “olağan” sayılan salgın öncesi dönemdeki eylemlerimizin de etkisiyle, gıda ve tarım alanında yarattığı sonuçlardan dolayı, beslenme ve gıda hakkının karşı karşıya geldiği tehditler üzerine düşünmeyi zorunlu kılıyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pandemic, each of us focused on the effect of disease in our lives and the duration of it. In the aviation sector, issues such as how long travel restrictions and recession will last, how airline companies will adapt to the new situation and how the ensure sustainability have been added to concerns. The pandemic, which deeply affected all sectors, has also significantly affected the aviation ecosystem. The disease; created a domino effect on all stakeholders in this ecosystem such as; airlines, airports, security organizations, service support organizations and passengers. Cancellation of flights and refund of tickets due to travel restrictions, aircraft orders placed before the pandemic forced the airline companies in the financial field. While there was a recession in passenger transportation, the shipment of fundamental products such as food, medical goods, medicines increased the traffic in cargo sector. With the pandemic, remote access business models have taken a significant part in our lives. Digitalization in the sector gained speed with the pandemic and total digital transformation was realized. While life returns to normal after the pandemic and when working from home and remote access continues, business travels are going to decrease and people will question their travel habits as well as the changes in customer behaviors. Determining the passenger demands and managing them, competing with financial situations, planning the new normal and creating the safe travel environment; going to be ensured by the collaboration of aviation ecosystem’s participants. The process will be managed accurately with the understanding of the passenger demands and expectations of the companies, the strategies they have created in this direction, operational agility and flexibility. The theme of the second issue of our newsletter is “The Impacts of COVID-19 on the Aviation Industry and Transformation”. Our newsletter includes the evaluations of valuable sector representatives and academicians regarding the theme. I wish you a pleasant reading. Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü değişiklikler yapılmasına neden oldu. COVID 19’un yaşamımıza girmesiyle birlikte her birimiz salgının ne kadar süreceğine; yaşamımızı nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğine odaklandık. Havacılık sektöründe ise bu sorulara seyahat kısıtlamalarının ve bu kısıtlamalarla beraber durgunluğun ne kadar süreceği; havayolu şirketlerinin yeni duruma nasıl adapte olacağı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağı gibi konular eklendi. Tüm sektörleri derinden etkileyen pandemi, havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkiledi. Salgın; hava yolu şirketleri, havaalanları, güvenlik şirketleri, destek hizmetleri sağlayan kuruluşlar, yolcular gibi bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarda domino etkisi yarattı. Seyahat kısıtlamaları ile yaşanan uçuşların iptali ve biletlerin iadesi; pandemi öncesi verilen uçak siparişleri şirketleri finansal alanda zorladı. Yolcu taşımacılığında durgunluk yaşanırken gıda, medikal ürünler ve ilaçlar gibi temel ihtiyaçların taşınmaları ile kargo sektöründe hızla yükseliş gerçekleşti. Pandemi ile birlikte uzaktan erişime dayalı iş modelleri yaşamımızda büyük ölçüde yer aldı. Sektörde yaşanan dijitalleşme, pandemi ile hız kazandı ve dijital dönüşüm gerçekleşmiş oldu. Pandemi sonrasında yaşam normale döndüğünde, evden çalışma ve uzaktan erişim devam ettiğinde iş amaçlı seyahatlerin azalması, kişilerin bu amaçla seyahat alışkanlıklarını sorgulaması söz konusu olacak ve farklı müşteri davranışları gözlemlenecek. Yolcu taleplerini belirlemek ve yönetmek, finansal durumlarla mücadele etmek, yeni normali planlamak ve güvenli seyahat ortamını oluşturmak havacılık ekosistemindeki tüm paydaşların birlikte çalışması ile gerçekleşecektir. Şirketlerin yolcu talep ve beklentilerini anlaması, bu doğrultuda oluşturdukları stratejiler, operasyonel çeviklik ve esneklik ile bu süreç başarılı bir şekilde yönetilecektir. Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID19’un Havacılık Sektörüne Etkisi ve Dönüşüm”. Bültenimizde temamızla ilgili değerli sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerimizin değerlendirmeleri yer almakta. Keyifli okumanız dileğimle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yalım, Neyyire Yasemin;

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisinin de insanlık tarihinde böylesi belirleyici bir etki yapacağını anlıyoruz. Salgının yalnızca bireylerin ya da toplumların sağlığı ile ilgili bir sorun olmayıp, yaşamın daha pek çok alanına etki ettiği apaçık ortadadır. Salgın, yeryüzünün insan türü için yakın gelecekte yaşanabilir bir yer olmaktan çıkma olasılığından, gezegenimizin kaynaklarının adil biçimde paylaşılmadığı gerçeğine kadar birçok sorunu gündeme getirdi. Mevcut ekonomik sistemin küresel bir yapıyı dayatmasına karşın, tehditler karşısında aslında küresel bir dayanışmanın söz konusu olmadığını ortaya çıkardı. Modern dünyada verili kabul ettiğimiz ve bilinçsizce yararlandığımız pek çok şeyin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu görmemizi sağladı. Öyle ki artık hemen herkes geleceğin dünyasının bugünden çok farklı olacağını biliyor, yeni normallerin neler olacağını merak ediyor ve insanlığın mevcut yaşam biçiminin sürdürülemez olduğunu kabul ediyor. Tüm bu düşünsel iklimin zorlukları yanında bazı olanakları da ortaya çıkardığını görüyoruz. Özetle, geleceğin dünyasını ve insan yaşamını, gözle göremediğimiz bir canlının üzerimizdeki etkisi nedeniyle yeniden kurguluyoruz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sak Güler, Serap;

  Introduction and Objective: COVID-19 (2019 Novel Coronavirus Disease) was defined as a deadly pandemic that spread from the city of Wuhan, China, to many people and spread to the world at the end of 2019. As the COVID-19 epidemic continues to spread around the world, research on the effects and risks of the disease is still ongoing. The limited research on the effect of infection on the pregnancy process and the lack of sufficient data on the effects on newborns raise concerns. The aim of this study is to investigate the effects of having a COVID- 19 infection during pregnancy on neonatal anthropometric measurements, neonatal morbidities and neonatal intensive care admission rates. Method: A total of 655 newborns born in Maltepe University Medical Faculty Hospital, Department of Pediatrics between January 2020 and December 2022 were included in our study. The study group consisted of 48 newborns whose mothers were confirmed to be positive for COVID-19 by PCR during pregnancy, and the control group consisted of 607 newborns whose mothers did not have SARS-COV-2 infection during pregnancy. Mother and newborn files; maternal gravida, trimester, type of delivery, birth weight, height, head circumference of the newborn, gender, week of birth, presence of need for neonatal intensive care, hospitalization diagnoses, length of hospitalization, being term/preterm, the need for respiratory support and method of respiratory support were analyzed retrospectively. Results: Of the 655 newborns included in the study, 607 (92.7%) mothers did not have COVID-19 infection during pregnancy, and qRT-PCR (quantitative reverse transcription polymerase chain reaction) test positivity was detected in the mothers of 48 (7.3%) newborns during pregnancy. Of these babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy, 12.5% (n: 6) were born by NSD, 87.5% (n: 42) by C/S; 11.7% (n:71) of the babies born to mothers who did not have this infection during pregnancy were born by NSD, and 88.3% (n:536) by C/S. There was no statistical difference between the groups in terms of delivery type (p=0.868). While the rate of preterm birth of the babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 20.8% (n:10), the rate of babies born at term was 79.2% (n:38). The rate of preterm birth was 23.4% (n:142) and the rate of term baby delivery was 76.6% (n:465) in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy. There was no statistical difference between the groups in terms of being born preterm (p=0.686). When the weeks of birth were compared between the groups, there was also no statistically significant difference between groups (p=0.577). When the average birth weight of all newborns was compared, the average birth weight of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 3014gr +-713, while the average birth weight of babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 3040gr +-613. There was no statistical difference between the groups in terms of birth weight (p=0.330). When the average birth lengths of all newborns were compared, the average birth length of babies born to mothers who have had COVID-19 infection during pregnancy was 48.3 +- 4.2 cm, while in those born to mothers who have not had COVID-19 infection during pregnancy it was 48.9 +- 3.4cm. There was no statistical difference between the groups in terms of birth length (p=0.211). While the mean birth head circumference of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 33.9 +-2.8 cm, the mean birth head circumferences of babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 34.1 +-2.87 cm. When the mean birth head circumferences between the groups were compared, no statistically significant difference was found between them (p=0.841). While 18.8% (n:9) of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy were under 2500 g, the rate of being born < 2500 gr in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy was 16.1% (98). There was no statistical difference between the groups in terms of low birth weight (p=0.638). While the rate of hospitalization in neonatal intensive care unit (n=48) of babies born to mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was 41.7% (n:20), this rate was 29.8% (n:184) in babies born to mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy (n=607). Although the rate of hospitalization in the intensive care unit in babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy was higher than the babies of mothers who did not have COVID-19 infection, no statistically significant difference was found between the two groups (p=0.087). When the diagnoses of neonatal intensive care hospitalization were examined, 30% (n:6) were TTN, 35% (n=7) were prematurity, 25% (n=5) were sepsis and 25% (n=5) were RDS. These rates were 48.4% (n:89), 38% (n:70), 39.7% (n:73) and 16.8% (n:31), respectively in babies of mothers who did not have COVID-19 infection during pregnancy. When the two groups were compared in terms of admission diagnosis to the intensive care unit, no statistical difference was found (p=0.2, p=0.2, p=0.2, p=0.364, respectively). Conclusion: There was no statistical difference when the anthropometric measurements, weeks of birth, being born with low birth weight, and need for neonatal intensive care were compared between babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy and those whose mothers did not have this infection during pregnancy. In the light of the data we obtained from our study, the fact that having a COVID-19 infection during pregnancy does not make a difference in terms of the anthropometric measurements of the newborn at the time of delivery, the risk of premature birth and the rates of admission to the intensive care unit may be reassuring for the mothers who had this infection during pregnancy. However, data from studies involving larger numbers of infants are also needed to reach a more definite conclusion on this issue. Closer monitoring and follow-up of the babies of mothers who had COVID-19 infection during pregnancy should be kept in mind in terms of possible morbidities that may develop in later ages. Giriş ve Amaç: COVID-19 (2019 Yeni Koronavirüs Hastalığı); 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan, birçok insana bulaşan ve ölümcül bir pandemi olarak tanımlanmıştır. COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, hastalığın etkileri ve riskleri üzerine araştırmalar halen devam etmektedir. Enfeksiyonun gebelik sürecine etkisi hakkında araştırmaların sınırlı olması ve yenidoğanlar üzerindeki etkileri konusunda yeterli verinin olmaması endişe yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gebelik sırasında COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın neonatal antropometrik ölçümler, neonatal morbiditeler ve yenidoğan yoğun bakıma yatış oranları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2020-Aralık 2022 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doğan toplam 655 yenidoğan dahil edildi. Çalışma grubunu, annelerinde gebelik dönemi içerisinde PCR ile COVID-19 pozitifliği teyit edilmiş 48 yenidoğan ve kontrol grubunu ise anneleri gebeliği süresince SARS-COV-2 enfeksiyonu geçirmemiş 607 yenidoğan oluşturdu. Anne ve yenidoğan dosyaları; anne gravidası, annede COVID-19 pozitifliği saptanan trimester, doğum şekli, yenidoğanın doğum ağırlığı, boyu, baş çevresi, cinsiyeti, doğum haftası, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı varlığı, yatış tanıları, yatış süresi, term/preterm olma durumu, solunum desteği ihtiyacı, solunum desteği yöntemi açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 655 yenidoğanın 607’sinin (%92.7) annesi gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olup 48 (%7,3) yenidoğanın annesinde gebelik döneminde qRT-PCR (kantitatif revers transkripsyon polimeraz zincir reaksiyonu) testi pozitifliği saptandığı izlendi. Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerdendoğanbebeklerin%12,5’u (n:6) NSD ile, %87,5’u (n:42) C/S ile; gebelik döneminde bu enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin %11,7 ’si (n:71) NSD ile, %88,3’ü (n:536) C/S ile doğmuşlardı. gruplararasında doğum şekli açısından istatistiksel bir fark saptanmadı(p=0.868). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerin bebeklerinin preterm doğum oranı %20,8 (n:10) iken, term doğan bebeklerin oranı %79,2 (n:38) idi. Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerin bebeklerinin ise preterm doğum oranı %23,4 (n:142), term bebek doğum oranı %76,6 (n:465) saptandı. Gruplararasında preterm doğma oranı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı(p=0.686). Gruplar arasında doğum haftaları karşılaştırıldığında da aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.577). Tüm doğan bebeklerin doğum kilosu ortalamaları karşılaştırıldığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3014gr +-713 iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3040gr +- 613 idi. Gruplar arasında doğum ağırlığı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.330) . Tüm doğan bebeklerin doğum boy ortalamaları karşılaştırıldığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin ortalama doğum boyları 48.3 +- 4.2 cm iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin doğum boy ortalamaları 48.9 +- 3.4cm idi. Gruplar arasında doğum boyları açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.211). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin doğum baş çevreleri ortalamaları 33.9 +-2.8 cm iken, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin doğum baş çevreleri ortalamaları 34.1 +-2.87 cm idi. Gruplar arasında doğum baş çevresi ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.841). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin %18,8’i (n:9) 2500 gr altında iken gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerin bebeklerinin düşük doğum ağırlıklı doğma oranı %16,1 (98) idi. Gruplar arasında düşük doğum ağırlığı ile doğma oranı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.638). Gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş annelerden doğan bebeklerin (n=48) yenidoğan yoğun bakıma yatış oranı %41,7(n:20)iken,gebelikdöneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş annelerden doğan bebeklerin (n=607) yoğun bakıma yatış oranı %29,8 (n:184) saptandı. Her ne kadar gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin yoğun bakıma yatış oranı COVID-19enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerinden fazla olsa da her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.087). Yenidoğan yoğun bakıma yatış tanıları incelendiğinde, gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin %30’unun (n:6) TTN, % 35’inin (n=7) prematürite, % 25’inin sepsis (n=5) ve % 25’inin (n=5) RDS tanıları ile yatırıldığı gözlendi. Bu oranlar gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerinde sırasıyla %48.4 (n:89), %38 (n:70), %39,7(n:73) ve %16,8 (n:31) olarak izlendi. Her iki grup yoğun bakıma yatış tanıları açısından karşılaştırıldığında istatistik açıdan herhangi bir fark saptanmadı (sırasıyla p=0.2, p=0.2, p=0.2, p=0.364) Sonuç: Gebeliğinde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olan anne bebekleri, gebeliğinde bu enfeksiyonu geçirmemiş anne bebeklerine göre doğum sırasındaki antropometrik ölçümler, doğum haftaları, düşük doğum ağırlıklı olarak doğmaları, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olması karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistik açıdan herhangi bir fark saptanmadı. Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın, yenidoğanın doğum sırasındaki antropometrik ölçümleri, prematüre doğum riski ve yoğun bakıma yatış oranları açısından bir fark yaratmaması bu enfeksiyonu geçiren anneler için güven verici olabilir. Ancak bu konuda daha net bir sonuca varmak için daha fazla sayıda bebeği içeren çalışmaların verilerine de ihtiyaç vardır. Gebeliğinde COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş anne bebeklerinin daha yakın izlenmesi ve takip edilmesi ilerleyen yaşlarda gelişebilecek olası morbiditeler açısından akılda tutulmalıdır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soylu, İsa;

  The aim of this thesis is to reveal the complaints, symptoms, modes of transmission, complications occurring in family members, severity of the disease and vaccination rates (in individuals over the age of twelve) of pediatric patients during the COVID-19 epidemic. MATERIALS AND METHODS The population of our research consists of patients who applied to Maltepe University Child Health and Diseases polyclinics and the Pediatric emergency department. The sample size was randomly selected to be 500 patients. COVID-19 PCR test positive patients between the ages of 0-18 were included in our survey. (June 2020-January 2022 between) random and volunteer patients were recruited. The symptoms of the disease, their course, and vaccination status were questioned with a questionnaire. This study is a cross-sectional survey study. STATISTICAL ANALYSIS The connection between two independent variables at the categorical measurement level was tested with Exact Chi-square. Number and percentage values are given for categorical variables as descriptive statistics. For statistical analysis, SPPS (Statistical Pack age for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) Windows version 23.0 package program was used and P <0.05 was considered statistically significant. RESULTS: In this study, symptoms of COVID-19 patients were observed within 1-3 days. 449 (90.9%) vaccinated children under the age of 12 were found, and the most common mode of transmission in unvaccinated children was the outdoor environment. In families traveling abroad, the mode of transmission was external environment. Other reasons were found as the reason for not being vaccinated in 39 children (41.9%) over the age of twelve. Among 411 children under the age of twelve (93.2%), those with only one sibling were vaccinated most frequently. CONCLUSION: Socio-demographic data of the cases in this study; It was observed that 275 patients (55%) were male, 277 patients (56.4%) had two siblings, 350 patients (71.7%) had working parents, and 475 patients (95.4%) had no family travel abroad. Mothers in 179 patients (36.5%) and fathers in 198 patients (40.7%) received two doses of Biontec vaccine. It was determined that mothers and fathers received one dose of Turkovac vaccine in one patient (0.29%). Siblings were found to receive one dose of Biontec vaccine in 79 patients (35.7%). The most common in 167 children over the age of 12 (60.9%). ) has been found to have Biontec vaccine. It was found that the most common hospitalization complaint of children was fever in 44 patients (12.2%). GİRİŞ VE AMAÇ Bu tezin amacı COVID-19 salgınında çocuk hastaların başvuru şikayetlerinin, semptomlarının, bulaş yollarının, oluşan komplikasyonların, aile içi bireylerde oluşan komplikasyonların, hastalığın şiddetinin ve aşılanma oranlarının (on iki yaş üstü bireylerde) ortaya konulmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmamızın evrenini, Maltepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine ve Çocuk acil servisine başvuran hastalar oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 500 hasta olacak şekilde seçkisiz bir şekilde alınmıştır. Anketimize 0-18 yaş aralığında COVID-19 PCR testi pozitif hastalar.(Haziran 2020-Ocak 2022 arası) rastgele ve gönüllü alınmıştır. Hastalığa ait semptomlar, bunların gidişi, aşılanma durumubir anketle sorgulanmıştır. Bu çalışma kesitsel bir anket çalışmasıdır. İSTATİKSEL ANALİZ: Kategorik ölçüm düzeyindeki iki bağımsız değişkenin birbiri ile bağlantısı Kesin (Exact) Kikare ile test edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik olarak kategorik değişkenler için ise sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. İstatiksel analizler için SPPS (Statistical Pack age for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) Windows versiyon 23.0 paket programı kullanılmış ve P <0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: Bu çalışmada COVİD-19 hastalarının semptomları 1-3 gün arasında görülmüştür. 449 (%90,9) 12 yaş altı aşılı 449 (%90,9) çocuk bulundu ve aşısız çocuklarda en sık bulaş şekli dış 8 ortam oldu. Yurt dışı seyahatli ailelerde bulaş şekli dış ortam olarak görülmüştür. On iki yaş üstü 39 çocukta (%41,9) aşı olmama nedeni olarak diğer nedenler bulundu. On iki yaş altı 411 çocukta (%93,2) en sık tek kardeşli olanlar aşılanmıştır. SONUÇ: Bu çalışmada olguların Sosyo demografik verileri; 275 hastanın (%55) erkek, 277 hastanın kız(%56,4) olduğu görülmüştür. İki kardeşi olan, 350 hastanın (%71,7) anne ve babasının çalıştığı, 475 hastanın (%95,4) ailesinin yurt dışı seyahati olmadığı görülmüştür. Anneler 179 hasta (%36,5) ve babalar 198 hasta (%40,7) iki doz biontec aşısı olmuştur. Anneler ve babaların bir doz türkovac aşısını bir hasta (%0,29) olduğu tespit edilmiştir. Kardeşlerin en sık 79 hasta (%35,7) bir doz biontec aşısı olduğu tespit edilmiştir. 12 yaş üstü en sık 167 çocuğun (%60,9) biontec aşısı olduğu tespit edilmiştir. Çocukların hastaneye yatış şikayetinin en sık 44 hastada (%12,2) ateş olduğu bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztürk, Elif;

  Yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımının anksiyete ile ilişkisi Giriş ve Amaç: Gıda takviyeleri olarak bildiğimiz vitaminler, mineraller, probiyotikler ve diğer ürünlerin kullanım sıklığı; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık geliştirici etkileri nedeniyle, başarılı satış stratejileri ve reklamların da katkılarıyla giderek artmaktadır. Üç yıldır mücadele edilen Covid-19 salgın sürecinin bireylerin sağlık anksiyetesini arttırdığı, oluşan korku ve stresin bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere neden olduğu gözlenmiş, gıda takviyesi kullanımının da etkilenebileceği düşünülmüştür. Biz bu çalışma ile hastalarımızdaki gıda takviyesi kullanım durumlarını, bu takviyelerin kullanım sebeplerini, oluştuysa yan etkilerini, bu kullanımın kişinin demografik özellikleri, anksiyetesi, Covid-19 korkusu ve pandemi ile ilişkisini gözlemlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tek oturumda çevrimiçi usulü anket tipindeki çalışma 01.10.2022-01.11.2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine gelen 18-75 yaş arası gönüllü hasta ve hasta yakınlarından paylaşılan elektronik anketi doldurmayı kabul eden bireyler ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programları kullanılarak yapılmış, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 35.2 ± 11.3 yıldı ve %67.4’ü kadındı. Katılımcıların 372 ‘si (%67.4) gıda takviyesi kullanıyordu ve en sık kullanlar arasında D vitamini (%16.1), C vitamini (%15.8), B12 vitamini (%10.4), multivitaminler (%9.9) bulunmaktadır. Katılımcıların gıda takviyesi kullanma sebepleri bağışıklık güçlendirme (%24.9), halsizlik (%12.3), laboratuar tahlili sonucu hekim tavsiyesi olarak (%11.5) ve Covid 19 sebebi ile (%9.1) şeklinde saptanmıştır. Kadınlarda gıda takviyesi alma oranı (%72.6) erkeklerden (%56.7) daha yüksekti (p<0.001). Katılımcıların %60.7’si Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olup gıda takviyesi alma oranı geçirmeyenlere göre daha yüksekti (p=0.014). Kronik hastalığı olanların gıda takviyesi kullanma oranı daha yüksekti (p<0.001). Beck anksiyete ölçeğinden 8 ve üzeri puan alan anksiyete semptomlarına sahip katılımcıların Covid korku ölçeğinden aldığı puan ortalaması ve gıda takviyesi kullanma oranı anksiyete semptomları olmayanlara göre daha fazlaydı (her ikisi de p<0.001). Sonuç: Gıda takviyesi kullanımı kadınlarda, üniversite mezunlarında, kronik hastalığı olanlarda, Covid-19 enfeksiyonu geçirme öyküsü olanlarda, düzenli ilaç kullananlarda, antidepresan kullanma öyküsü olanlarda, Beck anksiyete testinden daha yüksek puan alanlarda, Covid-19 aşısı olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. Pandemi ya da Covid-19 enfeksiyonu geçirme ile anksiyete grupları ve covid korku ölçeği skoru arasında ilişki saptanmamıştır. Yaş grubu ilerledikçe anksiyete oranı düşerken, Covid korku ölçeğini skorunun arttığı saptanmıştır. Sağlık çalışanı dışındaki meslek gruplarında, anksiyete varlığında gıda takviyesi kullanımı anlamlı düzeyde artarken, sağlık çalışanlarında bu ilişki istatistiki anlamlı bulunmamıştır. Introduction and Aim: Frequency of using vitamins, minerals, probiotics and other products that is classified as dietary supplements, is increasing day by day with the contribution of successful sales strategies and advertisements and due to its anti-inflammatory, antioxidant and immune-booster effects. The Covid-19 epidemic process, which has been fought for three years, is thought to increase health anxiety, and that the fear and stress caused changes in the nutritional habits of individuals, and so the use of dietary supplements could also be affected. With this study, we aimed to observe the usage of dietary supplements, the causes of using them, if happened their side effects and, the relationship of this use with the demographic characteristics, anxiety, fear of Covid-19 and pandemic. Materials and Methods: Cross-sectional single session online survey was conducted with the patients and relatives aged between 18-75 who admitted to Maltepe University Family Medicine outpatient clinic willing to fill the online survey between 01.10.2022-01.11.2022. Online forms are used as data collection tool. Data analysis is made with “MINITAB 22”, Google Sheets, openepi programmes and the statical significance accepted as p<0.05. Results: Average age for the study group was 35.2 ± 11.3 years and 67.4% of them were women. 372 (67.4%) participants were using dietary supplements and the most used ones among them were vitamin D (16.1%), vitamin C (15.8%), vitamin B12 (10.4%) and multivitamins (9.9%). Purpose of using dietary supplements in participants were boosting immunity (24.9%), weakness (12.3%), as a doctor advise after laboratory test results, and Covid-19 (%9.1). Frequency of using dietary supplements in women (72.6%) was higher than men (56.7%) (p<0.001). 60.7% percent of patients had been infected by Covid-19 before and frequency of using dietary supplements were higher than non infected participants (p=0.014). Participants who have equal or higher than 8 score in Beck anxiety test had higher Covid fear index and frequency of using dietary supplements than nonanxietics (both p<0.001). Conclusion: Usage of dietary supplements were statistically significantly higher in women, university graduates, participants with chronic disease, Covid-19 infection history, chronic medication users, history of antidepressants, participants with higher score in Beck anxiety test and participants who have been vaccinated for Covid-19. Pandemia and being infected by Covid-19 were not correlated with the anxiety and Covid-19 fear scale. Increased age group participants had lower frequency of anxiety and, higher Covid fear index. Anxiety frequency decreased and the Covid fear scale score increased as the age group got older. While the usage of dietary supplements increased significantly in the presence of anxiety in non-healthcare workers, this relationship was not statistically significant in healthcare workers

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ay, Selami;

  Introduction: Recently, applications to outpatient clinics due to “technology addiction” have increased, and we thought that it is important to prepare data for screening schools and planning the necessary interventions in order to determine how much of a problem this si-tuation can cause. In our study, besides observing the eating habits during the pandemic process, it was aimed to reveal whether there is an increase in the risk of obesity and to eva-luate the eating habits in schools. A significant increase in negative psychological side effects such as post-traumatic stress syndrome, obsession, confusion and anger has been reported as a result of quarantine. In this period, we think it is important to prepare data for the plan-ning of necessary interventions in cooperation with the parents-school-National Education Directorate in order to determine the emotional state of our children. In our study, it was aimed to reveal the nutritional changes, the increase in the use of technology, mood disor-ders that occurred during the pandemic, and to indicate the risks associated with them. Methods and materials: The case sample of this study consisted of a total of 1074 students, 593 from TEB Ataşehir Secondary School in Istanbul and 481 from Maltepe Adnan Kahveci Secondary School. The study was carried out in September 2022 and was completed in about 2 weeks. Demographic information developed by the researcher and the changes seen with the pandemic process, the impact of the pandemic process on children were evaluated, to all participants included in the study.The Sociodemographic Data Form was used to evalu-ate anxiety and depression levels, while the Kutcher Depression Scale was used. SPSS 15.0 was used for the statistical analysis of the findings obtained in the study. In the evaluation of the data, the chi-square test was used to compare the independent groups, as well as the descriptive analysis of the frequency percent mean standard deviation. Results: In our study, there was an increase in the time children spent in front of the screen compared to the pre pandemic education period. While it was observed that there was a significant increase in the number of daily meals and fast food consumption during the pan-demic, there was no significant difference in the consumption of instant drinks (ice tea, fruit juice, cola, etc.) and junk food (chips, crackers, chocolate, sugar). In our study, the sociode-mographic characteristics of secondary school students and their COVID-19 mood levels we-re examined; no significant difference was observed. Conclusion: It is thought that the increase in the time spent at home during the pandemic increases the use of technology in children's free time. The students who participated in our research stated that their attitudes towards online education were negative and their lear-ning efficiency decreased in this process. During the pandemic, there was a significant incre-ase in the number of daily meals and fast food consumption, and it was seen that the results were compatible with similar studies. In our study, there was no significant difference in terms of anxiety, depression and emotional problems of secondary school students during the pandemic process, and more studies will be needed for its long-term effects. Giriş: Son dönemde polikliniklere “teknoloji bağımlılığı” nedeniyle başvurular artmış olup bu durumun ne denli bir sorun oluşturabileceğini saptamak amacıyla okulların taranmasını ve gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşündük. Çalışmamızda pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarını gözlemlemenin yanında, obezite riskinde artış olup olmadığını ortaya koymak ve okullardaki beslenme alışkanlığını değerlen-dirmek amaçlanmıştır. Karantinanın bir sonucu olarak travma sonrası stres sendromu, ob-sesyon, kafa karışıklığı ve öfke gibi olumsuz psikolojik yan etkilerde kayda değer bir artış bil-dirilmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın duygu durumunun tespit edilmesi amacıyla ebeveyn-okul-Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde gerekli müdahalelerin planlanması için bir veri hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda pandemi süresince ortaya çıkan beslenme değişikliklerini , teknoloji kullanımındaki artışı, duygu durum bozukluklarını ortaya koyup , bunlarla ilgili riskleri belirtmek amaçlanmıştır. Yöntem ve gereçler: Bu çalışmanın vaka örneklemi, İstanbul İlinin TEB AtaşehirOrtaoku-lu’ndan 593 , Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu’ndan 481 ortaokul öğrencisi olmaküzere toplam 1074 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma 2022 Eylül ayı içerisinde yapılmış olup, yaklaşık 2 haftalık süreçte tamamlanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen tüm katılımcılara,araştırmacı tara-fından geliştirilen demografik bilgiler ve pandemi süreciyle beraber görülen değişiklikleri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği Sosyodemografik Veri For-mu, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesinde ise Kutcher Depresyon ölçeği uygulanmıştır.Çalışmada elde edilen bulguların istatiksel analizi için spss24 kulllanılmış-tır.Verilerin değerlendirilmesinde frekans yüzde ortalama standart sapma tanıtıcı analizlerin yanısıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda çocukların pandemi öncesi eğitim dönemine kıyasla ekran karşısında geçirdiği zamanda artış olmuştur. Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayısı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olduğu görülürken hazır içecek (ice tea , meyve suyu, kola vb) ve abur cubur (cips, kraker, çikolata, şeker) tüketiminde anlamlı bir faklılık bulunmamıştır. Ça-lışmamızda ortaokul öğrencilerinin sosyodemografik özellikleriyle birlikte COVID-19 duygu-durum düzeyleri incelenmiş olup; anlamlı farklılık görülmemiştir. Sonuç: Pandemi süresince evde geçirilen vakitte artış çocukların boş zamanlarında teknoloji kullanımını arttırdığı düşünülmektedir.Evde çocukların ilgisini çeken hobilerin kısıtlı olması ve arkadaşlarıyla oyun oynayamamaları buna sebebiyet verdiğini düşündürmektedir. Araştır-mamıza katılan öğrencilerin çevrimiçi eğitime karşı tutumları olumsuz yönde olup bu süreçte öğrenme verimlerinin azaldığını belirtmişlerdir.Pandemi süresince günlük öğün tüketim sayı-sı ve fast food tüketiminde anlamlı artış olup sonuçların benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmamızda pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin anksiyete, depresyon, emosyonel sorunları açısından anlamlı farklılık görülmemiş olup uzun dönemdeki etkileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Başar, Özbür;

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop virtualization, on the other hand, is a software system that enables people to access desktop resources anytime, anywhere via an internet connection and perform the work and transactions they need as if they were in front of a physical computer. According to the Gartner group, the main business drivers for adopting desktop virtualization are: application compatibility, business continuity, security and compliance, mobility, and enhanced productivity. Users can access desktop resources from any device, such as a computer, tablet, mobile phone, with a local or remote network connection to the central desktop virtualization server. In this study, architectures of Citrix XenDesktop, VMware Workstation, Microsoft Desktop virtualization systems with the same logical hardware are mentioned and two main virtualization architectures are focused. Session-based desktop virtualization (SBDV) and virtual desktop infrastructure (VDI). We will be comparing two host-based desktop virtualizations (VDI and SBDV) on these infrastructures, showing the difficulties faced by large organizations in creating a cost-effective and manageable desktop environment, and some advantages and disadvantages in different architectures. Finally, we will be sharing the benefits of desktop virtualization technologies during the pandemic period. Sanallaştırma, fiziksel donanım kaynaklarının mantıksal olarak paylaştırılmasını sağlayan mimarilerin yazılım temelli çözümleri olarak tanımlanabilir. Bu farklı katmanlarda ve farklı amaçlarla (sunucular, masaüstleri, uygulamalar, depolama ve ağ) gerçekleştirilebilir. Masaüstü sanallaştırma ise, insanların her an, her yerde, internet bağlantısı üzerinden masaüstü kaynaklarına erişerek ihtiyaç duyduğu iş ve işlemlerini, fiziksel bir bilgisayar karşısındaymış gibi yapabilmesini sağlayan yazılımsal sistemlerdir. Gartner grubuna göre, masaüstü sanallaştırmayı benimsemenin ana iş faktörleri şunlardır: uygulama uyumluluğu, iş sürekliliği, güvenlik ve uyumluluk, mobilite ve gelişmiş üretkenlik. Kullanıcılar, merkezi masaüstü sanallaştırma sunucusuna yerel veya uzak ağ bağlantısı olan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi herhangi bir cihazdan masaüstü kaynaklarına erişebilirler. Bu çalışmada, aynı mantıksal donanımlara sahip, Citrix XenDesktop, VMware Workstation, Microsoft Masaüstü sanallaştırma sistemlerinin mimarilerinden bahesilmiş ve iki ana sanallaştırma mimarisine odaklanılmıştır. Oturum tabanlı masaüstü sanallaştırma (SBDV) ve sanal masaüstü altyapısı (VDI). Bu altyapılarda büyük kuruluşların uygun maliyetli ve yönetilebilir bir masaüstü bilgisayar ortamı oluşturmadaki yaşanılan zorluklar ve farklı mimarilerdeki bazı avantaj ve dezavantajları gösteren iki ana sunucu tabanlı masaüstü sanallaştırmasını (VDI ve SBDV) karşılaştırıyor olacağız. Son olarak pandemi döneminde masaüstü sanallaştırma teknolojilerin sunduğu faydalarını paylaşılıyor olacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mammadova, Mahizar;

  Bu çalışmada tocilizumabisimli interlökin -6 blokeri kullanımının, Covid (SARS-CoV-2)hastalarında çok sık görülen sitokin fırtınası ve buna bağlı gelişen makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) ile oluşan pnömoni üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmada 100 kişilik hastaretrospektif olarak incelenmiş olup, hastalardan 50 tanesindetocilizumab kullanılmış ve tedavi süreci izlenmiştir. Diğer 50 hastada ise tocilizumab kullanımı olmaksızın tedavi süreci izlenmiştir. Çalışmamızda hastaların takip ve tedavi süreci dosyaüzerinden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamız kapsamında, hastaların ferritin, CRP ( c reaktif protein) ve LDH (laktat dehidrogenaz) dahil inflamasyon belirteçleri tüm hastalarda değerlendirilmiştir. Çalışmaya konu olan tocilizumab kullanımının, covid geçiren hastaların ortalama ferritin (1432,30 ± 1307,96 ng/mL)ve ortalama CRP değeri (13.01 ± 7.79 mg/dL) üzerinde etkili olduğu, bu değerleri referans aralığına getirdiği görülmüştür. In this study, the effects of tocilizumab use on Sitokin storm and Pneumonia during the Covid period were investigated. In the study, 100 patients were examined and 50 of them were treated by using tocilizumab and the treatment process was followed. In the other 50 patients, the treatment process was followed without the use of tocilizumab. The study was conducted in a retrospectıve manner. Within the scope of the study, inflammation markers including ferritin, CRP and LDH were monitored in almost all patients. The use of tocilizumab, which was the subject of the study, was found to be effective on mean ferritin (1432.30 ± 1307.96 ng/mL) and mean CRP value (13.01 ± 7.79 mg/dL), and mainly regulated these values.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gökçe, Sebla;

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İspir, Zeynep;

  Dünyamız 2019 yılının son aylarından bu yana çetin bir salgınla mücadele ediyor. COVID-19 pandemisiyle geçirmekte olduğumuz günler, yol açtığı akut sorunlar nedeniyle, öncelikle hastalığın teşhisi, tedavisi, salgının yayılma hızına müdahale gibi özellikle tıp disiplininden çözümler üzerine yoğunlaşmayı zorunlu kıldı. Pandemi, başta yine sağlık alanından olmak üzere çok boyutlu değerlendirmeleri ve eylem planlarını, farklı sorunları gözeterek ele almayı gerektirdi. Başlangıcından bu yana salgının etik, ekonomik, sosyal, psikolojik, hukukÎ, siyasî vb. pek çok tartışmanın da merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Pandeminin etkilediği en önemli alanlardan birisi de gıda ve tarım alanı. Temel bir insan hakkı olan beslenme ve gıda hakkının gereklerini yalnızca olağanüstü dönemlere hasredilecek önlemler çerçevesinde ele almak yeterli görünmüyor. Bununla birlikte karşı karşıya kaldığımız küresel kriz, “olağan” sayılan salgın öncesi dönemdeki eylemlerimizin de etkisiyle, gıda ve tarım alanında yarattığı sonuçlardan dolayı, beslenme ve gıda hakkının karşı karşıya geldiği tehditler üzerine düşünmeyi zorunlu kılıyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pandemic, each of us focused on the effect of disease in our lives and the duration of it. In the aviation sector, issues such as how long travel restrictions and recession will last, how airline companies will adapt to the new situation and how the ensure sustainability have been added to concerns. The pandemic, which deeply affected all sectors, has also significantly affected the aviation ecosystem. The disease; created a domino effect on all stakeholders in this ecosystem such as; airlines, airports, security organizations, service support organizations and passengers. Cancellation of flights and refund of tickets due to travel restrictions, aircraft orders placed before the pandemic forced the airline companies in the financial field. While there was a recession in passenger transportation, the shipment of fundamental products such as food, medical goods, medicines increased the traffic in cargo sector. With the pandemic, remote access business models have taken a significant part in our lives. Digitalization in the sector gained speed with the pandemic and total digital transformation was realized. While life returns to normal after the pandemic and when working from home and remote access continues, business travels are going to decrease and people will question their travel habits as well as the changes in customer behaviors. Determining the passenger demands and managing them, competing with financial situations, planning the new normal and creating the safe travel environment; going to be ensured by the collaboration of aviation ecosystem’s participants. The process will be managed accurately with the understanding of the passenger demands and expectations of the companies, the strategies they have created in this direction, operational agility and flexibility. The theme of the second issue of our newsletter is “The Impacts of COVID-19 on the Aviation Industry and Transformation”. Our newsletter includes the evaluations of valuable sector representatives and academicians regarding the theme. I wish you a pleasant reading. Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü değişiklikler yapılmasına neden oldu. COVID 19’un yaşamımıza girmesiyle birlikte her birimiz salgının ne kadar süreceğine; yaşamımızı nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğine odaklandık. Havacılık sektöründe ise bu sorulara seyahat kısıtlamalarının ve bu kısıtlamalarla beraber durgunluğun ne kadar süreceği; havayolu şirketlerinin yeni duruma nasıl adapte olacağı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağı gibi konular eklendi. Tüm sektörleri derinden etkileyen pandemi, havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkiledi. Salgın; hava yolu şirketleri, havaalanları, güvenlik şirketleri, destek hizmetleri sağlayan kuruluşlar, yolcular gibi bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarda domino etkisi yarattı. Seyahat kısıtlamaları ile yaşanan uçuşların iptali ve biletlerin iadesi; pandemi öncesi verilen uçak siparişleri şirketleri finansal alanda zorladı. Yolcu taşımacılığında durgunluk yaşanırken gıda, medikal ürünler ve ilaçlar gibi temel ihtiyaçların taşınmaları ile kargo sektöründe hızla yükseliş gerçekleşti. Pandemi ile birlikte uzaktan erişime dayalı iş modelleri yaşamımızda büyük ölçüde yer aldı. Sektörde yaşanan dijitalleşme, pandemi ile hız kazandı ve dijital dönüşüm gerçekleşmiş oldu. Pandemi sonrasında yaşam normale döndüğünde, evden çalışma ve uzaktan erişim devam ettiğinde iş amaçlı seyahatlerin azalması, kişilerin bu amaçla seyahat alışkanlıklarını sorgulaması söz konusu olacak ve farklı müşteri davranışları gözlemlenecek. Yolcu taleplerini belirlemek ve yönetmek, finansal durumlarla mücadele etmek, yeni normali planlamak ve güvenli seyahat ortamını oluşturmak havacılık ekosistemindeki tüm paydaşların birlikte çalışması ile gerçekleşecektir. Şirketlerin yolcu talep ve beklentilerini anlaması, bu doğrultuda oluşturdukları stratejiler, operasyonel çeviklik ve esneklik ile bu süreç başarılı bir şekilde yönetilecektir. Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID19’un Havacılık Sektörüne Etkisi ve Dönüşüm”. Bültenimizde temamızla ilgili değerli sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerimizin değerlendirmeleri yer almakta. Keyifli okumanız dileğimle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yalım, Neyyire Yasemin;

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisinin de insanlık tarihinde böylesi belirleyici bir etki yapacağını anlıyoruz. Salgının yalnızca bireylerin ya da toplumların sağlığı ile ilgili bir sorun olmayıp, yaşamın daha pek çok alanına etki ettiği apaçık ortadadır. Salgın, yeryüzünün insan türü için yakın gelecekte yaşanabilir bir yer olmaktan çıkma olasılığından, gezegenimizin kaynaklarının adil biçimde paylaşılmadığı gerçeğine kadar birçok sorunu gündeme getirdi. Mevcut ekonomik sistemin küresel bir yapıyı dayatmasına karşın, tehditler karşısında aslında küresel bir dayanışmanın söz konusu olmadığını ortaya çıkardı. Modern dünyada verili kabul ettiğimiz ve bilinçsizce yararlandığımız pek çok şeyin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu görmemizi sağladı. Öyle ki artık hemen herkes geleceğin dünyasının bugünden çok farklı olacağını biliyor, yeni normallerin neler olacağını merak ediyor ve insanlığın mevcut yaşam biçiminin sürdürülemez olduğunu kabul ediyor. Tüm bu düşünsel iklimin zorlukları yanında bazı olanakları da ortaya çıkardığını görüyoruz. Özetle, geleceğin dünyasını ve insan yaşamını, gözle göremediğimiz bir canlının üzerimizdeki etkisi nedeniyle yeniden kurguluyoruz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/