Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
40 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . 2022
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Развитието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидем...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access
  Authors:
  Dragoeva, Raya;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Education is a key area of public life and its function is to provide highly qualified human capital. The development of the field of education is directly dependent on the funds allocated for training, research and innovation. The spread of the COVID-19 epidemic crated...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Развитието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидем...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мерките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спи...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен от този, който познаваме днес. В настоя...

  Add to ORCIDorcid
 • Целта на тази статия е да даде аргументирано обяснение на формата на лихвената крива спрямо наличните до момента теоретични обяснения и представените в разработката емпирични данни за макроикономическата обстановка и дълговия пазар. Обектът на изселването е лихвената кр...

  Add to ORCIDorcid
 • Пазарната капитализация на световния банков пазар достигна стойност от USD 7,2 трилиона, а на банковия дигитален пазар - повече от USD 800 трилиона. Средногодишният ръст от 4% отдавна е стабилен източник на приходи за банките. Развитието на дигитализираното потребителск...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характери...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на ус...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access
  Authors:
  Naydenov, Lyudmil; Tsenov, Dimitar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  The paper examines the issues related to the impact of COVID-19 on tax gaps in Bulgaria. The authors define the various tax gaps in terms of their theoretical, practical and technical grounds as well as unique characteristics. The authors have analysed the dynamics of t...

  Add to ORCIDorcid
40 research outcomes, page 1 of 4