Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
15 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характери...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Naydenov, Lyudmil; Tsenov, Dimitar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  The paper examines the issues related to the impact of COVID-19 on tax gaps in Bulgaria. The authors define the various tax gaps in terms of their theoretical, practical and technical grounds as well as unique characteristics. The authors have analysed the dynamics of t...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  Настоящото изследване, в което си поставяме за цел да проникнем през мъглата на Covid-19, се състои от четири части. В първата част, в силно синтезиран вид, са посочени последствията от кризата през 2008 г. Във втората част са търсени библейски корени и философски обясн...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  Настоящото изследване е съсредоточено върху разви-тието на българския застрахователен пазар през второто десетилетие на XX век. Последователно се дебатират проблемите на връзката между глобалния финансов сектор, застраховането и фазите на икономическите цикли; дебатът з...

  Add to ORCID
 • Настоящата публикация е развита в две взаимосвързани части и има за основен фокус анализ и изследване на процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, от COVID-19. В настоящата първа част се прави...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Prodanov, Stoyan; Stanimirov, Stefan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  The present study focuses on the development of the Bulgarian insurance market in the second decade of the XX century. It examines the issues of the relationship between the global financial sector, insurance and the phases of economic cycles; the debate on the importan...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  Настоящата публикация е втора част от по-мащабно изследване с което се анализират и изследват процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, създадена от COVID-19. Фокусът е върху състоянието на па...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Publisher: Научни трудове на УНСС

  В настоящата статия се поставя ударение върху заложените икономически импликации в прокламирания план за „ЕС от следващо поколение“ с централен фокус Предложението за регламент за Механизъм за възстановяване и устойчивост. Реализацията на този план е необход...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  Целта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи. Разгледана е концепцията за бизнес моде...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access
  Authors:
  Damyanov, Atanas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  This research, with which we aim to penetrate through the Covid-19 fog, consists of four chapters. In chapter one, very concisely, we identify the consequences of the 2008 crisis. In chapter two, we have searched for biblical proof and philosophical explanations of the ...

  Add to ORCID
15 research outcomes, page 1 of 2