Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
119 Research products, page 1 of 12

 • COVID-19
 • Research software
 • Other research products
 • 2019-2023
 • CZ

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Repková, Linda;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V práci jsme zhodnotili pomocí veřejně dostupných zdrojů počty nakažených a úmrtnost na epidemii COVID19 v Plzeňském kraji. V Plzeňském kraji se počet úmrtí lišil dle okresů od 0,9 % (Plzeň-město a Plzeň-sever) až po 1,5 % v okrese Tachov. 98,1 % úmrtí spojených s COVID19 bylo u osob starších 50 let, z čehož 87,8 % úmrtí ve skupině 65+ let. Rovněž v hodnoceném období 1.3. 2020 - 31.5. 2021 jsme analyzovali výsledky 3 208 PCR a 2 504 antigenních testů provedených u přeshraničních pracovníků. Tito pracovníci se nepodíleli na šíření onemocnění oproti běžné populaci, neboť počet pozitivních testů ve sledovaném období nepřesahoval průměrné 7 denní pozitivity preventivních testů v ČR. Dále v práci bylo provedeno zhodnocení senzitivity a specificity Panbio Abbott antigenních testů používaných v Klatovské nemocnici. V 752 párových PCR a antigenních testů byla zjištěna senzitivita 75,8 % a specificita 97,4 %. U vysoce pozitivních vzorků s virovou náloží dle PCR 0-25 Ct byla zjištěna 93 % pozitivita Panbio Abbott antigenního testu, zatímco v hodnotách nad 30 Ct byla správná pozitivita jen 19,7 %. Obhájeno In this paper, we evaluated the number of infections and mortality rates of the COVID-19 epidemic in the Pilsen region using publicly available sources. In the Pilsen region, the number of deaths varied by district, from 0.9% (Pilsen-City and Pilsen-North) to 1.5% in the Tachov district. 98.1% of COVID-19-related deaths were in persons over 50 years of age, of which 87.8% were in the 65+ age group. Also in the assessment period 1.3.2020 -31.5.2021, we analyzed the results of 3,208 PCR and 2,504 antigen tests performed on cross-border workers. These workers did not contribute to the spread of the disease compared to the general population, as the number of positive tests in the study period did not exceed the average 7-day positivity rate of preventive tests in the Czech Republic. Furthermore, the sensitivity and specificity of Panbio Abbot antigen tests used in Klatovy Hospital were evaluated. In 752 paired PCR and antigen tests, the sensitivity was found to be 75.8% and specificity 97.4%. In highly positive samples with viral load according to PCR 0-25 Ct, 93% positivity of Panbio Abbott antigen test was found, while in values above 30 Ct, the correct positivity was only 19.7%.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lanči, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce s názvem Start-upy a jejich inovační potenciál čelit výzvám souvisejících s COVID-19 má za cíl ukázat, jak technologická řešení start-upů jsou schopna čelit výzvám a problémům, které s sebou přinesla koronavirová krize, ve vybraných oblastech. Teoretická část je vstupem do tématu či problematiky start-upů a na základě rešerše odborné literatury je definován samotný pojem i pojmy s oblastí související jako například inovace, dále pak inovační potenciál či inovační proces. Praktická část poté identifikuje některé oblasti, které byly zasaženy či postiženy pandemií koronaviru. V těchto oblastech jsou následně identifikovány start-upy, které pomocí svých technologických řešení zmírňují či účinně řeší problémy s pandemií spojených, a jejich řešení analyzována. Obhájeno Bachelor thesis entitled Start-ups and their innovative potential to face COVID-19-related challenges identifies aims to demonstrate, how startups' technological solutions can face the challenges and problems that have emerged during covid crisis in certain areas. Theoretical part is the starting point of the concept of start-up, it defines the concept itself and concepts related such as innovation, innovation potential or innovation process. Later on, the practical part identifies some of the areas that were affected by coronavirus. In these areas, the start-ups are identified and their technological solutions, that are used to tackle the covid-related problems, are analyzed.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Strejcová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na analýzu nakupování oděvů v internetových obchodech. První část je založena na teoretickém základu, kde je mimo jiné popsáno elektronické obchodování a podnikání, včetně členění e-commerce, výhod, současných trendů a stavu v České republice. Nechybí popis internetových obchodů, internetového marketingu a dále je tato část směřována k nákupnímu chování na internetu. Teorie je také rozšířena o kapitolu týkající se online nakupování v době pandemie COVID-19. Praktická část pak obsahuje vlastní výzkum, který byl proveden prostřednictvím dotazníku a je zaměřen na zhodnocení spokojenosti respondentů s konkrétními e-shopy, způsoby nakupování dotazovaných, marketing internetových obchodů a další. Na základě výsledků jsou navrhnuta doporučení, jimiž by se obchody mohly řídit. Obhájeno The work is focused on the analysis of buying clothes in online stores. The first part is based on a theoretical basis, which describes, among other things, electronic commerce and electronic business, including the structure of e-commerce, benefits, current trends and the situation in the Czech Republic. There is a description of online stores, internet marketing and this section is also focused on shopping behaviour on the Internet. The theory is extended by a chapter which is online shopping during the COVID-19 pandemic. The practical part then contains its own research, which was conducted through a questionnaire and is focused on evaluating the satisfaction of respondents with specific e-shops, ways of respondents shopping, marketing of online stores and more. Based on the results, recommendations are proposed

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Roubalová, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se hypotečních úvěrů v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vysvětleny obchody banky a úvěry, které banky provádí. Následuje část, která se zaměřuje na základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a teorii hypotečních úvěrů, se kterými by měl být žadatel o hypotéku seznámen. Závěr této teoretické části se věnuje současnému hypotečnímu trhu, který se změnil v důsledku pandemie Covid-19. Poté navazuje praktická část s popisem vybraných bankovních institucí a jejich hypotečních produktů. Byl vytvořen modelový příklad, který odpovídá jednotlivým nabídkám hypotečních úvěrů, zhodnocen a následně byl doporučen žadatelům vhodný hypoteční úvěr. Obhájeno This bachelors thesis is focused on the issue of mortgages loans in the Czech Republic. Thesis is divided into theoretical and practitcal part. In the first part there are explained bank's transactions and the loans that banks perform. The following part is dedicated to basic concepts of mortgage loans and the theory of mortgage, which the mortgage applicant should have know. The conclusion of this theoretical part is focused on the current mortgage market, which has changed as a result of the pandemic Covid-19. Then follows a practical part with a descreption of selected banking institutions and their mortgage products. It was created a model example, which corresponds to individual offers of mortgage loans, evaluated and subsequently a suitable mortgage loan was recommended to applicants.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hradilová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce zabývající se problematikou střídavé péče. Diplomová práce vysvětluje související termíny, uvádí historický exkurz úpravou rodinného práva v českých zemích, zpracovává aktuální právní úpravu a judikaturu a srovnává střídavou péči s ostatními formami svěření dítěte do péče po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Obhájeno This thesis dealing with issuea of alternating care. The diploma thesis explains related legal terms, presents a historical excursion through the regulation of family law in the Czech lands, elaborates the current legislation and compares alternating care with the other various ways of entrusting a child into the care of its parents.

 • Open Access
  Authors: 
  Piperidis, Stelios; Rehm, Georg; Hajič, Jan; Choukri, Khalid; Vasiljevs, Andrejs; Bontcheva, Kalina;
  Country: Czech Republic
  Project: EC | ELG (825627)

  With the increasing number of platforms, grids and infrastructures in the wider area of Language Technologies (LT), NLP, NLU, speech, interaction and language-centric AI, there is also a growing need for sharing experiences, approaches and best practices to learn and benefit from the work of others and also, practically, to start a collaboration towards platform interoperability. The 1st InternationalWorkshop for Language Technology Platforms (IWLTP 2020) addresses all smaller and larger language grids, language-related infrastructures, platform initiatives as well as collaborative research projects that touch upon LT platforms, especially platform interoperability and related topics, both in Europe and world-wide. Its objective is to exchange and discuss observations, experiences, solutions, best practices as well as current and future challenges. The workshop also addresses the issue of fragmentation in the Language Technology landscape. Instead of “platform islands” that simply exist side by side, possibly even competing with each other, initiatives should discuss how their platforms can be made interoperable and how they can interact with one another to create synergies towards a productive LT platform ecosystem. The EU project European Language Grid (ELG; 2019-2021) is creating a platform that will provide thousands of data sets and hundreds of LT services. ELG aims to promote technologies tailored to all European languages and cultures, adapted to their social and economic needs. At the same time, there are several established platforms or infrastructure-related initiatives as well as emerging new ones, both on the European but also on the national level as well as on other continents. Some of the initiatives are more language-related and have a strong industry focus, others are mainly research-oriented. Moreover, there are digital public service initiatives, and platforms, in which language is only one aspect of many. With all these established and emerging initiatives, there is a risk of even stronger fragmentation in the Language Technology field, which is already highly fragmented, at least in Europe. Our approach is to bring these initiatives together to discuss ways not only of preventing further fragmentation but, crucially, of reversing it. This will only be possible if interoperability and mutual data exchange is ensured and if metadata formats and technical requirements are compatible, among others. A total of 30 papers were submitted to IWLTP 2020, 17 of which were accepted (acceptance rate: 56.7%). The organisers would like to thank all contributors for their valuable submissions and all members of the Programme Committee for reviewing the submitted papers. Due to the ongoing SARSCoV-2 pandemic, the workshop cannot be held as originally foreseen. Together with the organisers of LREC 2020 we will explore if we can organise the workshop at a later point in time or if we can organise it as a virtual event. G. Rehm, K. Bontcheva, K. Choukri, J. Hajic, S. Piperidis, A. Vasil,jevs May 2020 iii

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vavřičková, Miluše;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá koronavirovými onemocněními SARS, MERS a COVID-19. První část práce se věnuje analýze nalezených dat týkajících se geografického šíření těchto nemocí. Výsledky analýzy jednotlivých nemocí jsou následně komparovány. Ve druhé části práce jsou popsány dopady zkoumaných nemocí. Na tuto část navazuje i popis nejdůležitějších opatření zavedených proti šíření daných nemocí. Obhájeno The bachelor thesis deals with the coronavirus diseases SARS, MERS and COVID-19. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the found data concerning the geographical spread of these diseases. The results of the analysis of each disease are then compared. In the second part of the thesis, the impacts of the studied diseases are described. This part is followed by a description of the most important measures introduced to counteract the spread of the diseases.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pištová, Alžběta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je popsat a interpretovat přístup lidí pohybujících se v prostředí současné alternativní spirituality k pandemii Covid- 19. Pomocí kvalitativních metod antropologického výzkumu půjde o to zmapovat a pochopit, jak tito lidé chápou dnešní situaci, jak si ji vysvětlují a co v jejím kontextu předpovídají. Práce je ukotvena v teoretickém zázemí sociálně-vědního studia New Age religiozity, především fenoménu nemoci, uzdravení a individuální či globální transformaci. Obhájeno The aim of this bachelor thesis is to describe and to interpret approach of people who are a part of current alternative spirituality environment to Covid- 19. Using qualitative methods of anthropological research, this thesis attempts to describe and understand how these people understand the current situation and what they predict in its context. The thesis is based in the theoretical background of the social-scientific study of New Age religiosity, especially the phenomenom of disease, healing and global transformation.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Polívka, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Pandemie COVID-19 bez pochyby narušila životy všech a způsobila globální krizi, která do této doby neměla obdoby. V důsledku pandemie se objevily dva nebezpečné fenomény, které řešení krize neusnadnily. Prvním fenoménem je fenomén odpůrců očkování také známých jako anti-vax. Druhým fenoménem jsou dezinformace a taktéž fake news. Dezinformace v období této krize přinesly názorové proudy, které u občanů vyvolávaly nechuť dodržovat opatření a odmítat nebezpečí šíření tohoto viru. Zároveň v případě řešení tohoto onemocnění pomocí vakcinace byla podrývána důvěra v její bezpečnost či účinnost. Pomocí rámcové analýzy dezinformačních webů bylo identifikováno devět rámců, které napomáhají k odmítání či odkládání vakcinace. Tyto rámce byly hledány ve veřejné diskusi pod články z mainstream zpravodajských webů s cílem zjištění, jak se tyto rámce do veřejné diskuse přenáší. Obhájeno The Pandemic of COVID-19 with no doubts changed the life of everyone and caused global crisis that had no analogues till this day. As a result of the pandemic, two dangerous phenomena have emerged that have not made it easier to resolve the crisis. The first phenomenon is the phenomenon of vaccine opponents also known as anti-vax. The second phenomenon is desinformation also known as fake news. Desinformation in the period time of this crisis brought opinions that made citizens disrespect measures against the spread of virus. At the same time was undermined the confidence, efficacy and safety of vaccine against this virus.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Baier, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Projekt Roztanči skalku je hudební akce, která se koná v areálu Skalky u Tachova. Jedná se o koncert elektronické hudby stylů Techno a DNB. Účast v letošním ročníku přislíbili jak hudebníci z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Tím bude zajištěna vysoká umělecká kvalita projektu. Pilotní ročník menšího rozsahu pod názvem "Badtekk vs Swamp vs Mts" proběhl již v roce 2017. Vzhledem k bezproblémovému průběhu akce, zájmu veřejnosti a se souhlasem dlouhodobého nájemce hangáru, správce letiště i příslušného Obecního úřadu, byly v letech 2018 - 2019 uspořádány další ročníky již ve větším rozsahu. Uspořádání dalšího ročníku v roce 2020 a následně v roce 2021 překazila až pandemie Covid 19. V roce 2022 by chtěl pořadatel úspěšnou hudební akci po vynucené přestávce opět zopakovat. Již realizované ročníky dokazují, že zajištěna trvalá udržitelnost projektu. Minulé ročníky akce proběhli bez větších problémů. Obhájeno The Roztanči skalku project is a music event that takes place in the Skalka area near Tachov. It is a concert of electronic music styles Techno and DNB. Musicians from all over the Czech Republic and abroad have promised to take part in this year's event. This will ensure the high artistic quality of the project. A smaller pilot year called "Badtekk vs Swamp vs Mts" took place in 2017. Due to the smooth running of the event, public interest and with the consent of the long-term hangar tenant, the airport manager and the relevant Municipal Office, other years were held in 2018 - 2019. already on a larger scale. The organization of the next year in 2020 and subsequently in 2021 was thwarted by the Covid 19 pandemic. In 2022, the organizer would like to repeat the successful music event again after a forced break. Already implemented years prove that the sustainability of the project is ensured. Past years of the event went without major problems.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
119 Research products, page 1 of 12
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Repková, Linda;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V práci jsme zhodnotili pomocí veřejně dostupných zdrojů počty nakažených a úmrtnost na epidemii COVID19 v Plzeňském kraji. V Plzeňském kraji se počet úmrtí lišil dle okresů od 0,9 % (Plzeň-město a Plzeň-sever) až po 1,5 % v okrese Tachov. 98,1 % úmrtí spojených s COVID19 bylo u osob starších 50 let, z čehož 87,8 % úmrtí ve skupině 65+ let. Rovněž v hodnoceném období 1.3. 2020 - 31.5. 2021 jsme analyzovali výsledky 3 208 PCR a 2 504 antigenních testů provedených u přeshraničních pracovníků. Tito pracovníci se nepodíleli na šíření onemocnění oproti běžné populaci, neboť počet pozitivních testů ve sledovaném období nepřesahoval průměrné 7 denní pozitivity preventivních testů v ČR. Dále v práci bylo provedeno zhodnocení senzitivity a specificity Panbio Abbott antigenních testů používaných v Klatovské nemocnici. V 752 párových PCR a antigenních testů byla zjištěna senzitivita 75,8 % a specificita 97,4 %. U vysoce pozitivních vzorků s virovou náloží dle PCR 0-25 Ct byla zjištěna 93 % pozitivita Panbio Abbott antigenního testu, zatímco v hodnotách nad 30 Ct byla správná pozitivita jen 19,7 %. Obhájeno In this paper, we evaluated the number of infections and mortality rates of the COVID-19 epidemic in the Pilsen region using publicly available sources. In the Pilsen region, the number of deaths varied by district, from 0.9% (Pilsen-City and Pilsen-North) to 1.5% in the Tachov district. 98.1% of COVID-19-related deaths were in persons over 50 years of age, of which 87.8% were in the 65+ age group. Also in the assessment period 1.3.2020 -31.5.2021, we analyzed the results of 3,208 PCR and 2,504 antigen tests performed on cross-border workers. These workers did not contribute to the spread of the disease compared to the general population, as the number of positive tests in the study period did not exceed the average 7-day positivity rate of preventive tests in the Czech Republic. Furthermore, the sensitivity and specificity of Panbio Abbot antigen tests used in Klatovy Hospital were evaluated. In 752 paired PCR and antigen tests, the sensitivity was found to be 75.8% and specificity 97.4%. In highly positive samples with viral load according to PCR 0-25 Ct, 93% positivity of Panbio Abbott antigen test was found, while in values above 30 Ct, the correct positivity was only 19.7%.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lanči, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce s názvem Start-upy a jejich inovační potenciál čelit výzvám souvisejících s COVID-19 má za cíl ukázat, jak technologická řešení start-upů jsou schopna čelit výzvám a problémům, které s sebou přinesla koronavirová krize, ve vybraných oblastech. Teoretická část je vstupem do tématu či problematiky start-upů a na základě rešerše odborné literatury je definován samotný pojem i pojmy s oblastí související jako například inovace, dále pak inovační potenciál či inovační proces. Praktická část poté identifikuje některé oblasti, které byly zasaženy či postiženy pandemií koronaviru. V těchto oblastech jsou následně identifikovány start-upy, které pomocí svých technologických řešení zmírňují či účinně řeší problémy s pandemií spojených, a jejich řešení analyzována. Obhájeno Bachelor thesis entitled Start-ups and their innovative potential to face COVID-19-related challenges identifies aims to demonstrate, how startups' technological solutions can face the challenges and problems that have emerged during covid crisis in certain areas. Theoretical part is the starting point of the concept of start-up, it defines the concept itself and concepts related such as innovation, innovation potential or innovation process. Later on, the practical part identifies some of the areas that were affected by coronavirus. In these areas, the start-ups are identified and their technological solutions, that are used to tackle the covid-related problems, are analyzed.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Strejcová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na analýzu nakupování oděvů v internetových obchodech. První část je založena na teoretickém základu, kde je mimo jiné popsáno elektronické obchodování a podnikání, včetně členění e-commerce, výhod, současných trendů a stavu v České republice. Nechybí popis internetových obchodů, internetového marketingu a dále je tato část směřována k nákupnímu chování na internetu. Teorie je také rozšířena o kapitolu týkající se online nakupování v době pandemie COVID-19. Praktická část pak obsahuje vlastní výzkum, který byl proveden prostřednictvím dotazníku a je zaměřen na zhodnocení spokojenosti respondentů s konkrétními e-shopy, způsoby nakupování dotazovaných, marketing internetových obchodů a další. Na základě výsledků jsou navrhnuta doporučení, jimiž by se obchody mohly řídit. Obhájeno The work is focused on the analysis of buying clothes in online stores. The first part is based on a theoretical basis, which describes, among other things, electronic commerce and electronic business, including the structure of e-commerce, benefits, current trends and the situation in the Czech Republic. There is a description of online stores, internet marketing and this section is also focused on shopping behaviour on the Internet. The theory is extended by a chapter which is online shopping during the COVID-19 pandemic. The practical part then contains its own research, which was conducted through a questionnaire and is focused on evaluating the satisfaction of respondents with specific e-shops, ways of respondents shopping, marketing of online stores and more. Based on the results, recommendations are proposed

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Roubalová, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se hypotečních úvěrů v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vysvětleny obchody banky a úvěry, které banky provádí. Následuje část, která se zaměřuje na základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a teorii hypotečních úvěrů, se kterými by měl být žadatel o hypotéku seznámen. Závěr této teoretické části se věnuje současnému hypotečnímu trhu, který se změnil v důsledku pandemie Covid-19. Poté navazuje praktická část s popisem vybraných bankovních institucí a jejich hypotečních produktů. Byl vytvořen modelový příklad, který odpovídá jednotlivým nabídkám hypotečních úvěrů, zhodnocen a následně byl doporučen žadatelům vhodný hypoteční úvěr. Obhájeno This bachelors thesis is focused on the issue of mortgages loans in the Czech Republic. Thesis is divided into theoretical and practitcal part. In the first part there are explained bank's transactions and the loans that banks perform. The following part is dedicated to basic concepts of mortgage loans and the theory of mortgage, which the mortgage applicant should have know. The conclusion of this theoretical part is focused on the current mortgage market, which has changed as a result of the pandemic Covid-19. Then follows a practical part with a descreption of selected banking institutions and their mortgage products. It was created a model example, which corresponds to individual offers of mortgage loans, evaluated and subsequently a suitable mortgage loan was recommended to applicants.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hradilová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce zabývající se problematikou střídavé péče. Diplomová práce vysvětluje související termíny, uvádí historický exkurz úpravou rodinného práva v českých zemích, zpracovává aktuální právní úpravu a judikaturu a srovnává střídavou péči s ostatními formami svěření dítěte do péče po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Obhájeno This thesis dealing with issuea of alternating care. The diploma thesis explains related legal terms, presents a historical excursion through the regulation of family law in the Czech lands, elaborates the current legislation and compares alternating care with the other various ways of entrusting a child into the care of its parents.

 • Open Access
  Authors: 
  Piperidis, Stelios; Rehm, Georg; Hajič, Jan; Choukri, Khalid; Vasiljevs, Andrejs; Bontcheva, Kalina;
  Country: Czech Republic
  Project: EC | ELG (825627)

  With the increasing number of platforms, grids and infrastructures in the wider area of Language Technologies (LT), NLP, NLU, speech, interaction and language-centric AI, there is also a growing need for sharing experiences, approaches and best practices to learn and benefit from the work of others and also, practically, to start a collaboration towards platform interoperability. The 1st InternationalWorkshop for Language Technology Platforms (IWLTP 2020) addresses all smaller and larger language grids, language-related infrastructures, platform initiatives as well as collaborative research projects that touch upon LT platforms, especially platform interoperability and related topics, both in Europe and world-wide. Its objective is to exchange and discuss observations, experiences, solutions, best practices as well as current and future challenges. The workshop also addresses the issue of fragmentation in the Language Technology landscape. Instead of “platform islands” that simply exist side by side, possibly even competing with each other, initiatives should discuss how their platforms can be made interoperable and how they can interact with one another to create synergies towards a productive LT platform ecosystem. The EU project European Language Grid (ELG; 2019-2021) is creating a platform that will provide thousands of data sets and hundreds of LT services. ELG aims to promote technologies tailored to all European languages and cultures, adapted to their social and economic needs. At the same time, there are several established platforms or infrastructure-related initiatives as well as emerging new ones, both on the European but also on the national level as well as on other continents. Some of the initiatives are more language-related and have a strong industry focus, others are mainly research-oriented. Moreover, there are digital public service initiatives, and platforms, in which language is only one aspect of many. With all these established and emerging initiatives, there is a risk of even stronger fragmentation in the Language Technology field, which is already highly fragmented, at least in Europe. Our approach is to bring these initiatives together to discuss ways not only of preventing further fragmentation but, crucially, of reversing it. This will only be possible if interoperability and mutual data exchange is ensured and if metadata formats and technical requirements are compatible, among others. A total of 30 papers were submitted to IWLTP 2020, 17 of which were accepted (acceptance rate: 56.7%). The organisers would like to thank all contributors for their valuable submissions and all members of the Programme Committee for reviewing the submitted papers. Due to the ongoing SARSCoV-2 pandemic, the workshop cannot be held as originally foreseen. Together with the organisers of LREC 2020 we will explore if we can organise the workshop at a later point in time or if we can organise it as a virtual event. G. Rehm, K. Bontcheva, K. Choukri, J. Hajic, S. Piperidis, A. Vasil,jevs May 2020 iii

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vavřičková, Miluše;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá koronavirovými onemocněními SARS, MERS a COVID-19. První část práce se věnuje analýze nalezených dat týkajících se geografického šíření těchto nemocí. Výsledky analýzy jednotlivých nemocí jsou následně komparovány. Ve druhé části práce jsou popsány dopady zkoumaných nemocí. Na tuto část navazuje i popis nejdůležitějších opatření zavedených proti šíření daných nemocí. Obhájeno The bachelor thesis deals with the coronavirus diseases SARS, MERS and COVID-19. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the found data concerning the geographical spread of these diseases. The results of the analysis of each disease are then compared. In the second part of the thesis, the impacts of the studied diseases are described. This part is followed by a description of the most important measures introduced to counteract the spread of the diseases.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pištová, Alžběta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je popsat a interpretovat přístup lidí pohybujících se v prostředí současné alternativní spirituality k pandemii Covid- 19. Pomocí kvalitativních metod antropologického výzkumu půjde o to zmapovat a pochopit, jak tito lidé chápou dnešní situaci, jak si ji vysvětlují a co v jejím kontextu předpovídají. Práce je ukotvena v teoretickém zázemí sociálně-vědního studia New Age religiozity, především fenoménu nemoci, uzdravení a individuální či globální transformaci. Obhájeno The aim of this bachelor thesis is to describe and to interpret approach of people who are a part of current alternative spirituality environment to Covid- 19. Using qualitative methods of anthropological research, this thesis attempts to describe and understand how these people understand the current situation and what they predict in its context. The thesis is based in the theoretical background of the social-scientific study of New Age religiosity, especially the phenomenom of disease, healing and global transformation.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Polívka, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Pandemie COVID-19 bez pochyby narušila životy všech a způsobila globální krizi, která do této doby neměla obdoby. V důsledku pandemie se objevily dva nebezpečné fenomény, které řešení krize neusnadnily. Prvním fenoménem je fenomén odpůrců očkování také známých jako anti-vax. Druhým fenoménem jsou dezinformace a taktéž fake news. Dezinformace v období této krize přinesly názorové proudy, které u občanů vyvolávaly nechuť dodržovat opatření a odmítat nebezpečí šíření tohoto viru. Zároveň v případě řešení tohoto onemocnění pomocí vakcinace byla podrývána důvěra v její bezpečnost či účinnost. Pomocí rámcové analýzy dezinformačních webů bylo identifikováno devět rámců, které napomáhají k odmítání či odkládání vakcinace. Tyto rámce byly hledány ve veřejné diskusi pod články z mainstream zpravodajských webů s cílem zjištění, jak se tyto rámce do veřejné diskuse přenáší. Obhájeno The Pandemic of COVID-19 with no doubts changed the life of everyone and caused global crisis that had no analogues till this day. As a result of the pandemic, two dangerous phenomena have emerged that have not made it easier to resolve the crisis. The first phenomenon is the phenomenon of vaccine opponents also known as anti-vax. The second phenomenon is desinformation also known as fake news. Desinformation in the period time of this crisis brought opinions that made citizens disrespect measures against the spread of virus. At the same time was undermined the confidence, efficacy and safety of vaccine against this virus.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Baier, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Projekt Roztanči skalku je hudební akce, která se koná v areálu Skalky u Tachova. Jedná se o koncert elektronické hudby stylů Techno a DNB. Účast v letošním ročníku přislíbili jak hudebníci z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Tím bude zajištěna vysoká umělecká kvalita projektu. Pilotní ročník menšího rozsahu pod názvem "Badtekk vs Swamp vs Mts" proběhl již v roce 2017. Vzhledem k bezproblémovému průběhu akce, zájmu veřejnosti a se souhlasem dlouhodobého nájemce hangáru, správce letiště i příslušného Obecního úřadu, byly v letech 2018 - 2019 uspořádány další ročníky již ve větším rozsahu. Uspořádání dalšího ročníku v roce 2020 a následně v roce 2021 překazila až pandemie Covid 19. V roce 2022 by chtěl pořadatel úspěšnou hudební akci po vynucené přestávce opět zopakovat. Již realizované ročníky dokazují, že zajištěna trvalá udržitelnost projektu. Minulé ročníky akce proběhli bez větších problémů. Obhájeno The Roztanči skalku project is a music event that takes place in the Skalka area near Tachov. It is a concert of electronic music styles Techno and DNB. Musicians from all over the Czech Republic and abroad have promised to take part in this year's event. This will ensure the high artistic quality of the project. A smaller pilot year called "Badtekk vs Swamp vs Mts" took place in 2017. Due to the smooth running of the event, public interest and with the consent of the long-term hangar tenant, the airport manager and the relevant Municipal Office, other years were held in 2018 - 2019. already on a larger scale. The organization of the next year in 2020 and subsequently in 2021 was thwarted by the Covid 19 pandemic. In 2022, the organizer would like to repeat the successful music event again after a forced break. Already implemented years prove that the sustainability of the project is ensured. Past years of the event went without major problems.