Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
153 Research products, page 1 of 16

  • COVID-19
  • Other research products
  • 2013-2022
  • Open Access
  • TR
  • Turkish
  • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Yılmaz, Hilal Seda;
    Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    Arthralgia is defined as a condition in which the joint pain is not accompanied by inflammatory markers. Arthritis is, however, defined as the inflammatory condition in which the joint pain is accompanied by at least one of swollen joints, redness, warm joints and limit...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Bozkurt, Damla;
    Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    Aile planlaması; bütün bireylerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarıdır, temel amaç yüksek riskli ve istenmeyen gebelikleri, isteyerek düşük ve kürtajları önleyerek anne-çocuk sağlığını korumak ve...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Muştucu, Anıl;
    Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
    Country: Turkey

    Primer immün yetmezlikler (PİY), primer ya da doğumsal immün yetmezlik bozuklukları sonucunda gelişen kronik ve/veya yineleyen bakteriyel, fungal, protozoal ve viral enfeksiyonlarla seyreden hastalıklar grubudur. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin primer immün yetmezli...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi;
    Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
    Country: Turkey

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezer Cihan Günaydın Kesken’in danışmanı olduğu “Covid 19 Dönemi ve Sonrasında Havacılık Sektörü Çalışanlarının Psikolojik Sermayeleri ve Öznel İyi Oluşlarının Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Polat, Zeynep Ece Taştekin;
    Publisher: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    Amaç: Pediatrik COVID-19 hastalarında görüntüleme teknikleri ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal-Metod: Çalışmamıza 18 yaş altında PCR testi ile COVID-19 tanısı doğrulanmış 187 hasta dahil edildi. Hastaların demogra...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Başar, Özbür;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
    Country: Turkey

    Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop ...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Özden, Zülkar;
    Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    Hafnium alloys are used in medical applications due to their biocompatibility and high corrosion resistance. Osteogenic and antimicrobial activities have been demonstrated in surgical implants. It has been used in the treatment of sarcoma. A sensor based on hafnium nano...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Öztepe, Muhammet Fırat;
    Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
    Country: Turkey

    COVID-19 pnömoni sonrası 3. ayda oluşan akciğer bulgularını bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirmek. 15 Mart 2019 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilen ve kontrol görüntülemesi yapılan olgular retro...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Azizov, Faik;
    Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    The COVID-19 pandemic has had an unprecedented impact on world health systems. Maintaining social distance, taking protective measures, continuing education and school activities remotely, severely restricting social life continue to affect our entire lifestyle deeply a...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Bıçakcı, Habibe Sümeyra;
    Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
    Country: Turkey

    In this study, it is aimed to evaluate the health perceptions, eating habits and related factors of medical personnel in a third-level hospital during the pandemic process. Materials and methods: This study, which is a cross-sectional type of research, was conducted wit...