Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
90 Research products, page 1 of 9

 • COVID-19
 • 2021-2021
 • Open Access
 • DK
 • Danish
 • Roskilde Universitetscenter's Digitale Arkiv
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Neiiendam, Alexandra Brandt;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  Denne specialeafhandling undersøger og beskriver, hvordan den danske premierminister Mette Frederiksen og de danske medier Berlingske, Ekstra Bladet og dr.dk brugte framing som et kommunikationsværktøj gennem to tidsperioder - den nationale nedlukning og den gradvise genåbning af det danske samfund. Dette speciale søger efter at identificere, hvilke rammer der blev brugt ved taler holdt af Mette Frederiksen på pressekonferencer om covid-19. Desuden vil dette speciale undersøge, hvordan de danske medier brugte identiske eller alternative frames gennem formidling af nyhedsartikler i forlængelse af Mette Frederiksens taler til den danske befolkning. Derudover vil dette speciale undersøge, hvordan magtmekanismer eksisterer mellem politiske og journalistiske institutioner, og om dette kommer til udtryk gennem framing. This thesis examines and describes how the Danish prime minister Mette Frederiksen and Danish media outlets Berlingske, Ekstra Bladet and dr.dk used framing as a tool of communication through two periods of time - the national lockdown and at the gradual reopening of the Danish society. This thesis searches to identify which frames were used at speeches held by Mette Frederiksen at press conferences on covid-19. This thesis also examines how the Danish media used identical or alternative frames through the dissemination of news articles in continuation of Mette Frederiksen's speeches to the Danish people. In addition, this thesis will examine how mechanisms of power exist between political and journalistic institutions, and whether this is expressed through framing.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mørck, Line Rose; Petterson, Line Leth Weber;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This thesis takes place during a period of time influenced by many factors of relevance for the wel- fare of nurses employed in the public sector of Denmark. The Covid-19 Pandemic has shown the importance of essential workers such as nurses, which has started a public and political debate on their work conditions and wages. Research shows severe problems with nurse retention in the healthcare system caused by an increasing workload and work pressure as a result of an aging popu- lation and pressures of economic efficiency within the healthcare system.With a critical psychological view as presented by Klaus Holzkamp, we seek the insights of nurses' experiences of welfare or dissatisfaction working in the healthcare system. Taking into con- sideration the influence of New Public Management (NPM) on the public sector as a whole and its effect on nurses’ working conditions, we investigate how NPM affects these nurses’ experiences of welfare within their workplace. To investigate these issues from the standpoint of the subject, our empirical data consists of interviews and introspection with four nurses working in different areas of the healthcare system. The thesis points out four different themes influencing these nurses’ expe- rience of welfare or dissatisfaction in their workplace: professionalism, recognition, collegial com- munity, and nurse staffing levels. Based on empirical analysis and studies on the subject, the thesis concludes that NPM causes restrictive conditions for nurses working in the healthcare system. These conditions limit the agency of the nurses and prevent them from using their professional craft and personal values in their work. Together with the data on the retention of nurses in the healthcare system, the thesis furthermore questions whether these increasing restrictive conditions will result in a collapse of the Danish welfare system.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  de Blanck, Martin Narp; Emsø, Cecilie Ingemann; Hansen, Line Brochmann;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan tre medarbejdere i IT-freelancehuset EPICO skaber mening i deres arbejde - såvel hjemme og på arbejdspladsen under COVID-19. Der fokuseres på, hvordan medarbejderne navigerer i det grænseløse arbejde mellem deres privat- og arbejdsliv. Dette viser sig ved den mening, som medarbejderne tilegner deres identitet, som forstået ved hjælp af Karl Weicks meningsskabelse, samt grænsesætning gennem det grænseløse arbejde og boundary theory. For at analysere projektets empiri, benyttes en kombination af socialkonstruktivisme og fænomenologi, hvilket i sammenspil med det teoretiske perspektiv, giver et indblik i medarbejdernes livsverden. Dette beskriver hvordan forskellige forståelser af familie, arbejde, fritid påvirker balancen i hverdagslivet med øget hjemmearbejde i forbindelse med COVID-19. Projektets konklusion tydeliggør at, der kan ske en en sammensmeltning af medarbejdernes arbejds- og privatliv. Konklusionen giver samtidig indsigt i hvorvidt medarbejdernes work-life balance påvirkes af det øgede grænseløse arbejde. Desuden belyser projektet forskellige aspekter af identiteter i blandt andet alder, arbejdserfaring og opfattelse af hjemmet som arbejdsrum, og om dette har indflydelse på medarbejdernes meningsskabelse. The objective of this research project is to examine how three consultants working for EPICO, navigate through working at home, and in the workplace during the COVID-19 pandemic. The focus of this project then is the navigation and setting of borders between private life and of their work life. This is illuminated through the meaning that is subscribed to the consultant’s identities as it is understood by theories of Sensemaking by Karl Weick, as well as boundaries as presented by boundary theory and The Boundless. In analyzing the empirical evidence, the project utilizes a combination of social constructivism and phenomenology which, in combination with the theoretical framework, grants us a window into the inner world of the interviewees. This describes how different views of family, work, freetime and more allows for a deeper understanding of the process that is balancing life with more home-based work, during the COVID-19 pandemic. The project concludes that there is a substantial merging of private and work life for all interviewees. Though, several variations present themselves. This is explained by differences in, among others, age, experience in work and how the interviewed sees the home as a workspace in relation to theories of Sensemaking.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Elsborg, Melissa Maria; Christensen, Oliver Wollenberg; Dalskov, Emma Alleshauge; Thøgersen, Erik Meincke; Loft-Magnussen, Vibeke;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Brown, Asta Vilsgaard; Bang-Udesen, Helena;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This paper examines the relationship between the media's representation of ethnic minorities during the covid-19 pandemic and nationalist tendencies in Danish politics. This is examined by analyzing how ethnic minorities are represented in Danish media coverage of increasing corona infection in the housing area Vollsmose, located in Odense, Denmark. Taking Fairclough’s Critical Discourse Analysis approach combined with Høilund’s theory of The Right of Fear and Hallin’s theory of Spheres of the Journalistic World, this qualitative study analyzes 113 articles from eight Danish newspapers through thematic coding. The critical discourse analysis is structured according to Fairclough’s three-dimensional model, which divides the analysis into text, discursive practice and social practice. The analysis finds that the media draws on a nationalist discourse that is based on a concept of exclusion and divides the Danish society into “us” and “them”. The paper concludes that a nationalist discourse has gained hegemony in the media as well as the social and political structures of society. The media's representations of ethnic minorities during the covid-19 pandemic reproduces the same discourses as powerful political actors, thus contributing to the establishment of a nationalist discourse as a hegemonic discourse and strengthening nationalist political tendencies through fear of the covid-19 pandemic. Finally, the paper concludes that the media abandons the journalistic ideal of objectivity and critique by reproducing the same nationalist discourse as powerful political actors instead of challenging the attitudes, norms and values of prominent politicians. Thus, the media contributes to the creation and maintenance of unequal power relations, in which ethnic minorities are kept in a marginalized position.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Troldahl, Rasmus Mølsted; Jensen, Jens Villads Heiede;
  Country: Denmark

  Dette speciale forsøger at vurdere brugbarheden af Graham Harmans objekt-orienterede ontologi ved at benytte hans teori som en potentielt forklaring på fremkomsten af overdreven skepsis. Danmark har som mange andre lande valgt at lukke flere dele af samfundet ned for at forhindre spredningen af covid-19, og nødvendigheden af denne beslutning bliver af nogle betvivlet på baggrund af antageligvis ukorrekte anklager om manipulation, korruption og en mangel på forståelse af videnskaben omhandlende virussen. Gennem analytisk brug af Harmans metaforiske begreb allusion og relationelle begreb symbioser understøttet af Bruno Latours begreber alliancer og styrkeprøver forsøger vi, at determinere hvorvidt Harmans teori kan lede til en bedre forståelse af hvordan skepsis fungerer som et objekt, og i forlængelse assistere i at formindske dens udvikling og indflydelse. Skepsissen som vi undersøger og dens årsag vil blive beskrevet generelt gennem argumenter præsenteret af Steven Shapin og Sheila Jasanoff, og specifikt gennem en præsentation af den tidligere danske læge Søren Ventegodt og hans påstande. Vi konkluderer, at Harmans teori bestemt kontribuere til en værdifuld indsigt i de signifikante træk ved skepsis og på grund af dette medvirke til at forebygge dets spredning, men kun ved at sammenslutte hans teori med andre teorier. I sig selv har Harmans teori ikke den førnødne evne til at tilfredsstillende dække alle de vigtige interaktioner mellem objekter medmindre at emnet direkte relaterer sig til kausalitet, da dette er hans centrale emne. This thesis seeks to gauge the usefulness of Graham Harmans object-oriented ontology through application of his theory as a potential explanation of the emergence of exaggerated scepsis. Denmark has as many other countries chosen to lock down several parts of society to prevent the spread of covid-19, and the necessity of this decision is by some being questioned based on presumably groundless accusations of manipulation, corruption and a lack of understanding of the science concerning the virus. Through analytical usage of Harmans metaphorical term allusion and relational term symbioses supported by Bruno Latours terms alliance and trials of strength we attempt to establish whether Harmans theory can lead to a better understanding of how scepsis function as an object, and by extension assist in diminishing its development and impact. The scepsis that we examine, and its cause will be described in general through arguments presented by Steven Shapin and Sheila Jasanoff, and specifically through a presentation of the former danish general practitioner Søren Ventegodt and his claims.We conclude that Harmans theory can indeed contribute to valuable insight into the significant traits of scepsis and because of that prevent its spread, but only by merging it with other theories. On its own Harmans theory lacks the ability to satisfactorily cover all of the important interactions between objects unless the subject is directly related to causality as that is his main topic.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Thousig, Søren;
  Country: Denmark

  During the Covid-19 pandemic many companies and organizations have had their employees working remotely from home. Many of these companies claims this new way of working to be more efficient than before and plans to keep this new work structure when the pandemic is over. In Visma e-conomic the division Visma Academy has done a transformation of the way the employees work with a large focus on self-leadership. This divisions change to self-leadership have had consequences for the division resulting in a large amount of demotivation throughout the workers and a leader who became demoted after a year. This raises the question of why this happened and which key factors play a part in sustaining a team with a high degree of self-leadership. The thesis will use the framework of Ralph D. Staceys complexity model and combine this with the leadership triangle, leadership model and leadership roles developed by Henry Mintzberg. The thesis will analyze how complexity and leadership has been used in Visma Academy and point to the key factors regarding how to secure the success of a self-leading working environment. The thesis will evaluate the situation that has taken place in Visma Academy and asses the most important factors that companies must take in account, should they choose to change their working habits towards working more permanently from home.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Rydahl, Tobias; Peters, Patrick Rostrup;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This thesis seeks to determine the state of the working people in the restaurant business in the midst of the COVID-19 pandemic. Our focus is primarily based on the psychological aspect of the catastrophe, and as such our included interviewees have not been directly affected with the virus, but rather the precautions enforced by the danish government.To determine if the COVID-19 pandemic is a catastrophe, we’ve included Atle Dyregrov’s thesis on ‘catastrophic psychology’ in which he defines different types of catastrophes, their plausible toll on the affected populations and the following psychological repercussion of those not necessarily directly affected by a catastrophe.Our interviewees have been chosen to reflect the different roles a restaurant employs, such as waiters, managers and owners; to better understand the depths of which the restrictions made by the government encases the lives of those mentioned. We’ve also included the trade association and employee organization Horesta for their comments and discussion on the subject.Both Hartmut Rosas theory on societal acceleration and Axel Honneths theory on acknowledgement are described and used as means of determining the state of the restaurant worker, in regards to the COVID-19 virus. In our State-of-the-art section we’ve included two prior theses’ on COVID-19 with different perspectives – These are in our analysis discussed and reflected upon in correlation with our own findings.The thesis concludes with an understanding of the effect of the COVID-19 and the danish government's restriction on the working people in the restaurant business, but it also reflects the undeniable possibility of a more serious psychological problem in our society for the coming future with stress levels being as potent as described in our analysis of the situation. Hvad med tjenerne, kokkene og restaurantejerne? Vi hører i medierne hver dag om befolkningens forringelse af deres livskvalitet på grund af nedlukninger og fyringsrunder m.m. Men hvad med service-, fødevarer- og kulturbranchen?I denne rapport vil vi undersøge, hvilke psykologiske konsekvenser COVID-19 har påført den hårdest ramte og samtidig en af de mindst omdiskuterede brancher ift. medarbejdernes velvære.Under inddragelse af Honneths anerkendelsesteori, Rosas acceleration- og decellerationsteori og Dyregrovs katastrofepsykologiteori ser vi på fire forskellige mennesker og deres positioner i restaurationsbranchen, samt hvordan de hver især påvirkes af COVID- 19 og regeringens restriktioner.Rapporten tager yderligere udgangspunkt i tidligere udviklede artikler med afsæt i COVID-19, som referencepunkter samt til vurdering af konklusioner løbende i analyseafsnittet. Endeligt byder rapporten på en afrundende konklusion på vores problemfelt og -formulering.

 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Gabsi, Adnen; Lehnsbo, Mikkel; Ejdesgaard, Heidi; Gökce, Mustafa; Bagger, Frederik Routhe; Nielsen, Sara Nybro Ihlefeld;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This paper explores the reasoning and experiences of individuals, related to their participation in Men in Black demonstrations during the COVID-19 pandemic in Denmark. The paper is executed through semi-structured interviews placed within the phenomenological and philosophical hermeneutic position. The analysis highlights the lifeworld's of the participants, related to the pandemic. The analysis is structured around five themes, which are the major factors causing demonstration participation. The theories of Risk Society by Ulrich Beck, Recognition theory by Axel Honneth and the theory of social movements by Silas Harrebye, are used as tools, in order, to reflect upon and explain the interviewees rationales, and to transcend our boundaries of explanation as scientists. These theories allowed this project to gain a deeper knowledge of how the individuals responded to the lack of recognition from the government. It has found that the individuals do not conform to a singular form of social activism due to the complexity of humans. The project has, furthermore, placed the subject within the Risk Society and has found that the individuals are not accepted due to the rejection and challenge of the norms set by science and government.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Waagstein-Andersen, Freja;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This paper examines the effects of the covid-19 pandemics on the academic precariat in Denmark. The subject of this investigation is how the digitalization during the pandemic, has reshaped the experiences of academics in atypical forms of employment, whereas the research question is phrased as following: How can Hochschild’s theory of the time bind and Ihde’s philosophy of human-technology relations, be used to understand how academics in precarious forms of employment, experiences of time and working conditions were reshaped during the covid-19 pandemic in Denmark. The theoretical foundation of this paper combines Arlie Russel Hochschild's notions on work-life balance and Done Ihdes philosophy of technology, in order to comprehend the effects of the digital working format during the covid-19 lockdown periods. This thesis relates to the mixed- methods within the social science field. The design of the investigation has been developed in reference to the critical theory of philosophy and therefore utilizes a deductive combination of both quantitative and qualitative methods throughout this study. This paper concludes that the digital format has changed concepts of time and bodily perception of work. For the academic precariat, the effects are both acceleration and deceleration within their work and private life.